Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016)
CiteertitelDe Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2018nieuwe regeling

10-04-2018

bgr-2018-696

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016)

Dit besluit volgt uit artikel 7, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71.

Mede naar aanleiding van gesprekken met brancheorganisaties zijn de ARIV-2014 herzien. Zo zijn bijvoorbeeld de bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid en garantie aangepast. Ook is een aantal bepalingen uit oogpunt van begrijpelijkheid anders geformuleerd of verbeterd. Met dit besluit stemt het bestuur in met het gebruik van de ARIV-2016 ter vervanging van de ARIV-2014.

 

Besluit

 

Het bestuur besluit:

 

 • 1.

  In te stemmen met het gebruiken van De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016), ter vervanging van de ARIV-2014. Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking met terugwerkend kracht vanaf 1 januari 2018.

 • 2.

  Het addendum op de Algemene Rijksvoorwaarden 2016 vast te stellen. Hierin geeft de gemeenschappelijke regeling aan in welke artikelen zij afwijkt van de ARIV 2016 en op welke wijze.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 d.d. 10-04-2018

De voorzitter

Mw. M.M. Damen

De secretaris

Mw. E. Zandstra

Bijlage 1 ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2016 (ARIV-2016)

Vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 23 september 2016, nr. 3172110

 

I Algemeen

Artikel 1 Begrippen

In deze Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt van de Overeenkomst;

1.2 Documentatie: de handleidingen of andere gebruiksinstructies bij het Product in de Nederlandse of andere tussen Partijen overeengekomen taal;

1.3 Inkoopvoorwaarden: deze Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (‘ARIV-2016’) die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst;

1.4 Keuring: de keuring van het Product op visueel waarneembare gebreken en non-conformiteit uitgevoerd op verzoek van Koper bij Leverancier voorafgaande aan de Levering;

1.5 Koper: de Staat der Nederlanden of elke andere koper die van deze Inkoopvoorwaarden gebruik maakt;

1.6 Leverancier: de wederpartij van Koper;

1.7 Levering: de (af)levering van het Product, bedoeld in artikel 3.1, inclusief de montage of installatie daarvan overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen;

1.8 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Koper en Leverancier waarop de Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard;

1.9 Partij: Koper of Leverancier, afhankelijk van de context;

1.10 Product: de aan Koper door Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren roerende zaak of roerende zaken.

 

Artikel 2 Toepassing

2.1 Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

 

II Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3 Levering

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt Levering van het Product door Leverancier op de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op het door Koper opgegeven afleveringsadres en afleveringsplaats, en draagt Leverancier alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van het Product daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verbandhoudende formaliteiten.

3.2 De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijn(en) gelden als vast en fataal. Indien het Product niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats is afgeleverd, is Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.

3.3 Eerdere Levering van het Product dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijnen, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.

3.4 Koper is bevoegd de Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor Leverancier met zich zou brengen. Leverancier is verplicht het Product, zonder meerkosten, voor Koper op te slaan tot het moment van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor Leverancier met zich zou brengen, in welk geval Partijen in overleg treden om tot een voor beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen. Het bepaalde in artikelen 3.2, 3.4 en 13 is van overeenkomstige toepassing op de door Koper uitgestelde Levering, met dien verstande dat verzuim van Leverancier, zonder voorafgaande ingebrekestelling, eerst intreedt na overschrijding van de uitgestelde leveringsdatum, -data of -termijnen.

3.5 Koper is niet gehouden tot enige betaling aan Leverancier voordat Levering van het Product heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 4 Garantie

4.1 Leverancier garandeert dat het afgeleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt, vrij is van gebreken en geschikt is voor het doel waarvoor het Product is bestemd. Het Product beantwoordt niet aan de Overeenkomst, indien het Product, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die Leverancier daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. Partijen kunnen een garantietermijn overeenkomen.

4.2 Voor zover Koper geen nadere omschrijving van de aan het Product te stellen eisen heeft gegeven, dient het Product in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.

4.3 Koper kan er geen beroep meer op doen dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Leverancier daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 30 dagen nadat hij dit heeft ontdekt. Indien Leverancier van Koper een dergelijke kennisgeving ontvangt, verhelpt Leverancier binnen een door Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 gestelde termijn het gebrek of de non-conformiteit.

4.4 Leverancier garandeert dat het afgeleverde Product vrij is van iedere bijzondere last of beperking die Koper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier vrijwaart Koper tegen iedere aanspraak ter zake.

4.5 Koper kan verlangen dat als zekerheid voor de nakoming van de (garantie)verplichtingen van de Leverancier op grond van deze Overeenkomst een kredietinstellingsgarantie overeenkomstig het bij de Inkoopvoorwaarden gevoegde model (bijlage 1) wordt afgegeven door een door Koper aanvaarde kredietinstelling.

 

Artikel 5 Keuring

5.1 Op verzoek van Koper kan voorafgaand aan de Levering Keuring van het Product plaatshebben door Koper of een door Koper aangewezen derde bij Leverancier. Koper is evenwel niet gehouden een dergelijke Keuring uit te voeren.

5.2 Indien Koper het Product wenst te keuren:

 • a.

  houdt Leverancier het Product op een zodanig tijdstip voor Keuring gereed dat de overeengekomen levertijden worden nagekomen;

 • b.

  werkt Leverancier, zonder kosten voor Koper, desverlangd aan de Keuring mee en stelt een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van Koper;

 • c.

  geschiedt de Keuring, indien Leverancier dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Leverancier.

5.3 Indien Koper het te leveren Product afkeurt, is Leverancier, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Koper, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld het ontbrekende of het herstelde of vervangende Product voor een nieuwe Keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van artikel 5 onverkort. De afkeuring door Koper bij de eerste / eerdere Keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn.

5.4 Het goedkeuren van het te leveren Product door of namens Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de overeenkomstig artikel 4 gegeven garanties.

 

III Verhouding tussen partijen

Artikel 6 Contactpersonen

6.1 Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

6.2 Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.

 

Artikel 7 Wijze van kennis geven

7.1 Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere Partij van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden Partijen alleen indien ze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

7.2 Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens ‘langs elektronische weg’ verstaan, waarbij:

 • a.

  de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,

 • b.

  de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en

 • c.

  de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

   

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Leverancier maakt alle door Koper verstrekte of op andere wijze aan hem bekend gemaakte of bekend geworden gegevens en kennis waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

8.2 Leverancier verplicht alle personen die door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld de in artikel 8 bedoelde geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

8.3 Leverancier geeft geen persberichten uit en doet geen andere openbare mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst dan na voorafgaande toestemming van Koper.

8.4 Koper kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de geheimhoudingsverplichting. Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van Leverancier om de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden onverlet.

 

IV Financiële bepalingen

Artikel 9 Prijzen

9.1 De overeengekomen prijzen voor het Product zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingkosten en eventuele installatie- en montagekosten en luiden in euro.

9.2 De prijzen voor het Product zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

 

Artikel 10 Facturering en betaling

10.1 Leverancier factureert Koper voor het geleverde Product tegen de overeengekomen prijzen. Leverancier zendt de factuur aan het door Koper opgegeven adres onder vermelding van datum en nummer van de Overeenkomst, BTW-bedrag alsmede andere door Koper verlangde gegevens.

10.2 Leverancier verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door Koper gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.

10.3 Koper betaalt de prijzen voor het geleverde Product binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur indien deze voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst. Indien Koper een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege over het openstaande bedrag verschuldigd:

 • a)

  een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en

 • b)

  de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b van het Burgerlijk Wetboek.

De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Leverancier.

10.4 Betaling van een factuur door Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de overeenkomstig artikel 4 gegeven garanties.

10.5 Koper is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die Leverancier aan Koper verschuldigd is.

 

Artikel 11 Voorschot

11.1 Indien is overeengekomen dat Koper ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht vóór de Levering van het Product, kan Koper verlangen dat door Leverancier voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ aan Koper wordt afgegeven ter waarde van het (de) te betalen bedrag(en). Aan de garantie zijn voor Koper geen kosten verbonden.

11.2 Wordt vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Leverancier het Product dat aan de Overeenkomst beantwoordt, niet binnen de overeengekomen termijn op het overeengekomen adres geleverd, dan is Leverancier de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

11.3 De kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ wordt afgegeven door een door Koper aanvaarde kredietinstelling, overeenkomstig het bij deze Inkoopvoorwaarden gevoegde model (bijlage 2).

 

V Tekortschieten in de nakoming, ontbinding

 

Artikel 12 Tekortschieten in de nakoming

12.1 Indien het afgeleverde Product niet aan de in artikel 4 bedoelde garanties voldoet, kan Koper eisen dat Leverancier het Product herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Leverancier.

12.2 Indien Leverancier niet, nadat hij daartoe door Koper schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde termijn voldoet aan een eis als bedoeld in artikel 12.1, is Koper, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen:

 • a.

  vervanging of herstel van het Product door een derde op kosten en voor rekening van Leverancier;

 • b.

  retournering van het desbetreffende Product voor rekening en risico van Leverancier en ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de koopprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald.

12.3 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 laat overige rechten en vorderingen die Koper aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet, zulks met in achtneming van het bepaalde in artikel 13.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar

verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:

 • -

  voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

 • -

  voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

 • -

  voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

 • -

  voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

 • -

  voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

 • a.

  ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

 • b.

  indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of diens Personeel.

   

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van tijdelijke overmacht stelt Leverancier Koper daarvan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in kennis onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Alsdan is Koper bevoegd te kiezen tussen:

 • a.

  het verlenen van uitstel aan Leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst gedurende een redelijke termijn van maximaal 4 weken. Indien Leverancier na afloop van deze termijn niet in staat is om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog na te komen, is Koper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn; of

 • b.

  ontbinding buiten rechte van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn.

14.2 In geval van blijvende overmacht aan de zijde van Leverancier stelt deze Koper daarvan onmiddellijk in kennis en is Koper bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn.

14.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van Leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 15 Ontbinding

15.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, kan elke Partij de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere Partij te zijn gehouden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

15.2 In geval van overmacht is Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

15.3 Koper kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Leverancier te zijn gehouden, indien Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd, Leverancier zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd, dan wel Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te zullen komen, in geval van omkoping of belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 20 , of in geval Leverancier een fusie of splitsing aangaat.

15.4 Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Leverancier de reeds door Koper aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan Koper terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

 

Artikel 16 Behoud recht nakoming te vorderen

Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

 

VI Diversen

Artikel 17 Documentatie

17.1 Leverancier voorziet Koper van duidelijke en voldoende (in de Nederlandse of andere nader overeengekomen taal) Documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van het Product.

17.2 Koper mag de Documentatie, zonder daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te zijn, verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen zijn organisatie openbaar maken, mits daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d. worden gehandhaafd.

17.3 Leverancier vrijwaart Koper tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen toekomend auteursrecht met betrekking tot de Documentatie geldend mochten maken.

 

Artikel 18 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

18.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

18.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals het pandrecht.

 

Artikel 19 Verzekering

19.1 Leverancier heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Koper.

19.2 Leverancier legt op verzoek van Koper onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polis en een bewijs van premiebetaling ter zake van de in artikel 19.1 bedoelde verzekering dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekering over. Leverancier beëindigt noch wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper de verzekeringsovereenkomst. Leverancier is niet gerechtigd het verzekerde bedrag ten nadele van Koper te wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper is verkregen. De door Leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen te zijn begrepen.

 

Artikel 20 Omkoping en belangenverstrengeling

20.1 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor hen zelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

20.2 Indien blijkt dat een ondergeschikte van Koper bij de totstandkoming van de Overeenkomst een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Leverancier zonder dat Koper daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan Koper de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 

Artikel 21 Nietige en vernietigde bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

 

Artikel 22 Vervolgopdracht

Leverancier kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

 

Artikel 23 Melding in publicaties of reclame-uitingen

Leverancier maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van (het sluiten van) de Overeenkomst en gebruikt de naam van Koper niet als referentie dan na toestemming van Koper.

 

Artikel 24 Voortdurende bepalingen

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: garantie (artikel 4), geheimhouding (artikel 8), tekortschieten in de nakoming (artikel 12), aansprakelijkheid (artikel 13), ongedaanmaking (artikel 15.4), documentatie (artikel 17) en geschillen en toepasselijk recht (artikel 25).

 

Artikel 25 Geschillen en toepasselijk recht

25.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

25.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van de ‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’ (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten.

Bijlage 2 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN van Servicepunt71 en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71: de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

 

Als uitgangspunt voor deze Inkoopvoorwaarden Leveringen gelden de ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2016 (ARIV 2016), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 23 september 2016, nr. 3172110. De volgende wijzigingen zijn hierop van toepassing:

 

 

Aan artikel 3 ‘Levering’ worden de volgende sub-artikelen toegevoegd:

 

3.6 In geval van (dreigende) overschrijding van de overeengekomen levertijd gelden de in artikel 11A van deze Algemene Voorwaarden geregelde bepalingen omtrent vertraging.

 

3.7 Indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, stelt Leverancier Koper hiervan onverwijld in kennis. Dit laat het bepaalde in lid 2 van dit artikel onverlet.

 

Aan artikel 4 ‘Garantie’ worden de volgende sub-artikelen toegevoegd:

 

4.6 Leverancier verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat Koper de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of wettelijk een andere garantietermijn geldt. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van Leverancier.

 

4.7 Leverancier zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Levering of voltooiing binnen de door Koper bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

 

Sub-artikel 10.2 behorende bij artikel 10 ‘Facturering en betaling’ wordt als volgt vervangen:

 

10.2 Opdrachtnemer factureert (bij voorkeur) digitaal. Digitale facturen dienen in PDF formaat te worden aangeleverd. Hierbij wordt de factuur als eerste pagina verstuurd en eventuele bijlagen in hetzelfde PDFbestand meegestuurd. Opdrachtnemer kan de facturen ook schriftelijk dienen, maar dit kan leiden tot een langere verwerkingstijd.

 

Aan artikel 10 ‘Facturering en betaling’ worden de volgende sub-artikelen toegevoegd:

 

10.6 Een digitale factuur wordt ingediend via het mailadres: crediteuren@servicepunt71.nl. In het onderwerp van de mail staat:

 • -

  De Koper (organisatie);

 • -

  Een omschrijving van het geleverde werk, de verleende dienst of gedane levering. De factuur zelf wordt als bijlage aan de mail gehangen. Een schriftelijke factuur wordt verstuurd naar het betreffende postadres, zoals vermeld in de overeenkomst.

 

10.7 Op de factuur zelf staat in elk geval de volgende informatie:

 • -

  Koper (organisatie)

 • -

  Naam afdeling van de organisatie

 • -

  Naam contactpersoon van de organisatie

 • -

  Indien van toepassing het verplichtingennummer of referentienummer.

 

In de bijlage bij de factuur zijn de specificaties van de geleverde diensten, werken of leveringen beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld urenstaten, pakbonnen, werkbonnen, presentatielijsten etc.

 

10.8 Leverancier stuurt in principe geen verzamelfacturen, maar factureert per pand, afdeling, budgethouder of opdracht.

 

10.9 Facturen die niet voldoen aan bovenstaande factuurvoorwaarden, zullen door Koper niet in behandeling worden genomen. Leverancier ontvangt de factuur dan retour met het verzoek de ontbrekende en/of onjuiste gegevens te corrigeren.

 

10.10 Indien Leverancier de facturen digitaal en compleet aanlevert, kan Koper deze sneller verwerken.

 

10.11 Als een factuur ten onrechte is verstuurd of onjuist is, dan wordt deze factuur nooit door Koper weggegooid. In dat geval wil Koper te allen tijde van Leverancier een creditnota ontvangen.

 

10.12 Leverancier stuurt, indien dit contractueel overeengekomen is, elk jaar voor 1 november de prijsindexatie en een prijsoverzicht voor het volgende jaar naar de contactpersoon binnen de betreffende organisatie.

 

Aan artikel 13 ‘Aansprakelijkheid’ wordt het volgende sub-artikel toegevoegd:

 

13.2 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens Koper indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Aan deel II ‘Uitvoering van de overeenkomst’ wordt het volgende artikel toegevoegd:

 

3A Verpakking en transport

 

3A.1 Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Levering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. Leverancier is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 

3A.2 Leverancier neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Aan deel V ‘Tekortschieten in de nakoming, ontbinding’ wordt het volgende artikel toegevoegd:

 

11A Tijdstip van nakoming

 

11A.1 Leverancier zal Koper op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. Leverancier is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om Koper direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 

11A.2 Na een mededeling als bedoeld in lid 1 treden Partijen op korte termijn in overleg omtrent de gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht, onverminderd alle rechten en plichten en vorderingen die Partijen op grond van de Overeenkomst en/of wet ter zake toekomen.

 

11A.3 In geval van een (dreigende) vertraging in de nakoming aan de zijde van de Opdrachtnemer, is hij gehouden Koper maatregelen voor te stellen om vertraging (verder) te voorkomen. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze mededeling, bericht Koper of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen. Instemming als bedoeld in de vorige volzin houdt in geen geval in dat Koper de oorzaak van de (dreigende) vertraging erkent en laat alle andere rechten en vorderingen van Koper op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.

 

Aldus vastgesteld door Servicepunt71 en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.