Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende inkopen en aanbestedingen op het gebied van IT Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende inkopen en aanbestedingen op het gebied van IT Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
CiteertitelDe Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2018nieuwe regeling

10-04-2018

bgr-2018-695

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende inkopen en aanbestedingen op het gebied van IT Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Dit besluit volgt uit artikel 7, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71.

In overleg met gemeenten en aanbieders heeft de VNG in 2016 de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. In de GIBIT zijn de belangen van gemeenten beter geborgd en wordt voorzien aan de behoeften die er zijn ten aanzien van inkoop van IT.

 

Besluit

 

Het bestuur besluit:

 

 • 1.

  De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) bij alle inkopen en aanbestedingen op het gebied van IT van toepassing te verklaren.

 • 2.

   Het addendum op de GIBIT vast te stellen. Hierin geeft de gemeenschappelijke regeling aan in welke artikelen zij afwijkt van de GIBIT en op welke wijze.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 d.d. 10-04-2018.

De voorzitter

Mw. M.M. Damen

De secretaris

Mw. E. Zandstra

Bijlage 1 Algemene Inkoopvoorwaarden bij IT van Servicepunt71 en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71: de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Deze Inkoopvoorwaarden bij IT zijn gebaseerd op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), vastgesteld door de VNG op 8 december 2016. De volgende wijzigingen zijn hierop van toepassing:

 

 

Sub-artikel 9.5 behorende bij artikel 9 ‘Vergoeding, facturatie en betaling’ wordt als volgt vervangen

 

9.5 (Leverancier factureert (bij voorkeur) digitaal. Digitale facturen dienen in Pdf-formaat te worden aangeleverd. Hierbij wordt de factuur als eerste pagina verstuurd en eventuele bijlagen in hetzelfde Pdf-bestand meegestuurd. Leverancier kan de facturen ook schriftelijk dienen, maar dit kan leiden tot een langere verwerkingstijd.)

 

 

De eerste zin van sub-artikel 9.6 behorende bij artikel 9 ‘Vergoeding, facturatie en betaling’ wordt als volgt vervangen:

 

9.6 Jaarlijks per 1 januari kunnen de overeengekomen (jaar)tarieven en doorlopende vergoedingen door Leverancier worden aangepast, mits deze minimaal twee maanden voorafgaand is afgekondigd.

 

Aan artikel 9 ‘Vergoeding, facturatie en betaling’ worden de volgende sub-artikelen toegevoegd :

 

9.10 Een digitale factuur wordt ingediend via het mailadres: crediteuren@servicepunt71.nl. In het onderwerp van de mail staat:

 • -

  De opdrachtgever (organisatie);

 • -

  Een omschrijving van de ICT prestatie. De factuur zelf wordt als bijlage aan de mail gehangen. Een schriftelijke factuur wordt verstuurd naar het betreffende postadres, zoals vermeld in de overeenkomst.

   

9.11 Op de factuur zelf staat in elk geval de volgende informatie:

 • -

  Opdrachtgever (organisatie)

 • -

  Naam afdeling van de organisatie

 • -

  Naam contactpersoon van de organisatie

 • -

  Indien van toepassing het verplichtingennummer of referentienummer.

 

In de bijlage bij de factuur zijn de specificaties van de ICT prestatie beschreven.

 

9.12 Leverancier stuurt in principe geen verzamelfacturen, maar factureert per pand, afdeling, budgethouder of opdracht.

 

9.13 Facturen die niet voldoen aan bovenstaande factuurvoorwaarden, zullen door opdrachtgever niet in behandeling worden genomen. Leverancier ontvangt de factuur dan retour met het verzoek de ontbrekende en/of onjuiste gegevens te corrigeren.

 

9.14 Indien leverancier de facturen digitaal en compleet aanlevert, kan opdrachtgever deze sneller verwerken.

 

9.15 Als een factuur ten onrechte is verstuurd of onjuist is, dan wordt deze factuur nooit door opdrachtgever weggegooid. In dat geval wil opdrachtgever te allen tijde van leverancier een creditnota ontvangen.

 

De eerste zin van artikel 13.2 behorende bij artikel 13 ‘Aansprakelijkheid’ wordt als volgt vervangen

 

13.2 13.2 De aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, is - tenzij anders overeengekomen - beperkt tot maximaal vier maal de hoogte van de Vergoeding per gebeurtenis, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar.

 

Aan artikel 20.11 behorende bij artikel 20 ‘Ontbinding’ wordt het volgende toegevoegd:

 

20.11 De opdrachtgever is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden nadat de opdrachtgever constateert dat zich ten aanzien van leverancier uitsluitingsgronden voordoen als bedoeld in artikel 2.86 en artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 2012.

 

Artikel 23.3 wordt als volgt vervangen:

 

23.3 Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts één van de partijen als zodanig beschouwt) die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen nadat partijen hebben geprobeerd om de geschillen eerst in onderling overleg op te lossen, aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter bij het arrondissement van Opdrachtgever.

 

Aan artikel 27.1 wordt het volgende toegevoegd:

 

27.1 Leverancier zal Opdrachtgever na ontdekking onverwijld, althans binnen vier uur, informeren over alle inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan een toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

 

Aldus vastgesteld door Servicepunt71 en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.