Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Regionale verordening kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegionale verordening kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen
Citeertitel Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpRegionale verordening kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Lees voor de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen: gemeente Berg en Dal

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

24-11-2014

bgr-2018-675

Besluit algemeen bestuur d.d. 24 november 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Regionale verordening kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen

 

Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen,

 

Gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Werk van de MGR van 12 november 2014,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet,

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Regionale verordening kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen.

 

Considerans

Veel mensen in de regio Rijk van Nijmegen maken direct of indirect gebruik van de dienstverlening van het Werkbedrijf. De impact van de dienstverlening van het Werkbedrijf op individuen kan zeer groot zijn. De missie van de Kandidatenraad Werkbedrijf is om de dienstverlening van het Werkbedrijf en de dienstverlening die onder de regie van het Werkbedrijf geleverd wordt, te optimaliseren. Zo mogelijk door samen met het Werkbedrijf te co-creëren. De Kandidatenraad Werkbedrijf doet dit vanuit het perspectief van alle mensen die direct of indirect van deze dienstverlening gebruik maken.

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Participatiewet (Staatsblad 2014, nummer 270) zoals deze nadien is of wordt gewijzigd;

Kandidaat: mensen die op basis van de Participatiewet, de WSW of de Wmo gebruik maken van dienstverlening van het regionale Werkbedrijf of dienstverlening die onder de regie valt van het regionale Werkbedrijf;

Werkbedrijf: het regionale arbeidsbemiddelingsbedrijf Werkbedrijf Rijk van Nijmegen dat onderdeel is van de MGR;

MGR: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Bestuurscommissie Werk: door het Algemeen Bestuur van de MGR ingestelde commissie ten behoeve van het op het gebied van het Werk behartigen van de belangen van de in de MGR deelnemende gemeenten;

Kandidatenraad Werkbedrijf: de door het Algemeen Bestuur van de MGR als zodanig erkende en in de deelnemende gemeenten actief zijnde cliëntenraad bestaande uit kandidaten of hun vertegenwoordigers;

de gemeenten: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen, Ubbergen;

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet;

Uitvoeringsbeleid: de aangegeven richtingen en de middelen en instrumenten waarmee het Werkbedrijf de door de deelnemende gemeente gestelde strategische doelen wil gaan realiseren.

Artikel 2 - Doelstelling

Het bewerkstelligen dat kandidaten of hun vertegenwoordigers, via het instellen van een regionale Kandidatenraad Werkbedrijf betrokken worden bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het regionale beleid op domein Werk zoals uitgevoerd door het Werkbedrijf.

De Kandidatenraad Werkbedrijf wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken bij de totstandkoming of verbetering van het regionale uitvoeringsbeleid op domein Werk, gericht op het bieden van optimale arbeidsmogelijkheden voor kandidaten van het Werkbedrijf.

Artikel 3 - Terreinen en werkwijze

De Kandidatenraad Werkbedrijf wordt door de Bestuurscommissie Werk vooraf om haar zienswijze gevraagd bij de volgende onderwerpen:

instrumenten die ingezet worden om kandidaten aan bedrijven te verbinden;

aspecten van de Wmo die onder regie van of door het Werkbedrijf uitgevoerd worden;

uitvoeringsbeleidsagenda MGR;

de kwaliteit van de dienstverlening aan kandidaten van het Werkbedrijf en overige begeleidingsorganisaties;

het algemene verslag over klachten en de processen van klachtafhandeling.

De Kandidatenraad Werkbedrijf houdt zich niet bezig met:

individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele kandidaten;

onderwerpen van interne organisatie voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan kandidaten;

medezeggenschap in de zin van de Wet op de ondernemingsraad (WOR) en uitvoeringsaspecten te weten. bedrijfsvoering met betrekking tot het functioneren van het Werkbedrijf en overige voor de uitvoering van de wet aangewezen uitvoeringsorganisaties.

De Kandidatenraad Werkbedrijf adviseert primair aan de Bestuurscommissie Werk, maar kan ook adviseren aan het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de MGR.

De Bestuurscommissie Werk heeft de inspanningsverplichting om de Kandidatenraad Werkbedrijf te betrekken bij de terreinen beschreven in lid 1 van dit artkel en stelt hiertoe en inhoudelijke uitvoeringsbeleidsagenda op.

De organen in lid 3 van dit artikel verplichten zich om de adviezen te betrekken bij de besluitvorming en maken schriftelijk kenbaar op welke wijze de adviezen zijn betrokken bij die besluitvorming.

De adviezen van de Kandidatenraad Werkbedrijf en de schriftelijke reacties hierop komen op de website van het Werkbedrijf.

Artikel 4 - Informatievoorziening en overleg

Gezamenlijk overleg

Tussen de Bestuurscommissie Werk of een afvaardiging hiervan en de Kandidatenraad Werkbedrijf vindt minimaal twee keer per jaar openbare gezamenlijk overleg plaats ten einde de zienswijze van de Kandidatenraad Werkbedrijf te horen aangaande de terreinen genoemd in artikel 3.

De Kandidatenraad Werkbedrijf en de Bestuurscommissie Werk kunnen voor dit overleg onderwerpen ter bespreking aanmelden en bepalen in overleg welke onderwerpen op de agenda worden geplaatst.

De Bestuurscommissie Werk verstrekt de Kandidatenraad Werkbedrijf uiterlijk vier weken vóór het gezamenlijk overleg de benodigde informatie en gegevens die zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Bij het ontvangen van de informatie kan geheimhouding worden opgelegd.

De Kandidatenraad Werkbedrijf is gerechtigd uit eigen beweging haar zienswijze kenbaar te maken (ongevraagd advies).

De Kandidatenraad Werkbedrijf bepaalt in een huishoudelijk reglement wie zij afvaardigen naar het overleg met de Bestuurscommissie Werk en wie namens de Kandidatenraad Werkbedrijf het contact onderhoudt met de Bestuurscommissie Werk.

De samenwerking tussen de Bestuurscommissie Werk en de Kandidatenraad Werkbedrijf wordt iedere twee jaar geëvalueerd.

Eigen overleg

De Kandidatenraad Werkbedrijf overlegt zo vaak als dat nodig is met een minimum aantal vergaderingen van vier per jaar.

De Kandidatenraad Werkbedrijf krijgt alle documenten van het Werkbedrijf die redelijkerwijs nodig zijn om haar adviserende taak vorm te geven.

De vergaderingen van de Kandidatenraad Werkbedrijf zijn openbaar. De vergaderingen van de Kandidatenraad Werkbedrijf worden aangekondigd op de website van het Werkbedrijf.

Indien dit tijdens de vergadering noodzakelijk wordt geacht, kan besloten worden vergaderd. Hier moet een meerderheid van de aanwezigen mee instemmen. Besprekingen van agendapunten die tot een besluit dan wel overeenstemming leiden, vinden altijd in de openbaarheid plaats.

De Kandidatenraad Werkbedrijf kan werkgroepen instellen.

Artikel 5 - Samenstelling, omvang en besluitvorming

De Kandidatenraad Werkbedrijf bestaat uit minimaal vijftien (15) en maximaal zeventien (17) zetels en bestaat uit de volgende leden:

Eén (1) zetel namens iedere lokale cliënten- of kandidatenraad. Het gaat dan om de volgende specifieke organen:

- Klantgroepenoverleg WWB Nijmegen,

- Cliëntenraad WWB Wijchen,

- Cliëntenraad Werk en Inkomen MUG,

- Cliëntenraad Beuningen,

- Burgeradviesraad Heumen,

- Wmo-Raad Mook en Middelaar,

- Wmo-Raad Druten.

De vertegenwoordigers die naar de vergadering afgevaardigd worden, zorgen ervoor dat afstemming plaatsvindt in het orgaan dat zij vertegenwoordigen. Zij hebben een inspanningsverplichting om terug te koppelen naar en af te stemmen met hun achterban;

Eén (1) zetel namens de afzonderlijke cliëntenraad van partijen die de opdracht voor arbeidsmatige dagbesteding uitvoeren. De vertegenwoordigers die naar de vergadering afgevaardigd worden, zorgen ervoor dat afstemming plaatsvindt in het orgaan dat zij vertegenwoordigen. Zij hebben de inspanningsverplichting om terug te koppelen naar en af te stemmen met hun achterban;

Twee (2) zetels waarop benoemde leden zitten, die op dit moment een dienstverband hebben in het kader van de WSW. Kandidaten worden benoemd op voordracht van de Kandidatenraad Werkbedrijf zoals beschreven in artikel 6. Deze leden hebben de inspanningsverplichting om terug te koppelen naar en af te stemmen met mensen die werken in het kader van de WSW.

Twee (2) “vrije zetels” waarop kandidaten worden benoemd op voordracht van de Kandidatenraad Werkbedrijf zoals beschreven in artikel 6.

Extern deskundigen of vertegenwoordigers van groepen kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de Kandidatenraad Werkbedrijf .

De Kandidatenraad Werkbedrijf beslist bij meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft één stem. In een huishoudelijk reglement worden stemprocedures uitgewerkt.

Artikel 6 - Benoeming en zittingsduur

De leden die namens de lokale adviesorganen of de cliëntenraden van partijen die de opdracht voor arbeidsmatige dagbesteding uitvoeren deelnemen aan de vergaderingen van de Kandidatenraad Werkbedrijf, worden niet benoemd. Lidmaatschap van het lokale adviesorgaan is een vereiste.

De leden van de Kandidatenraad Werkbedrijf die benoemd worden op een zetel zoals beschreven in artikel 5 lid 1 sub c en d, worden op voordracht van de Kandidatenraad Werkbedrijf benoemd door de Bestuurscommissie Werk.

De zittingstermijn voor benoemde kandidaten in het kader van lid 2 van dit artikel bedraagt vier jaar. De leden kunnen eenmaal voor eenzelfde periode herbenoemd worden.

De leden van de Kandidatenraad Werkbedrijf kunnen niet tegelijkertijd

- raadslid;

- collegelid of;

- medewerkers zijn van één van de deelnemende gemeenten aan de MGR of van de MGR zelf (met uitzondering van mensen die werken in het kader van de WSW of een ander dienstverband hebben dat het karakter heeft van een re-integratietraject).

- lid zijn van de ondernemingsraad van de MGR / het Werkbedrijf of overige voor de uitvoering van de wet aangewezen uitvoeringsorganisaties.

Lidmaatschap van de Kandidatenraad Werkbedrijf eindigt:

door het verstrijken van de periode waarvoor het lid benoemd is, behoudens herboeming;

door schriftelijke opzegging van het lid;

door verlies van de hoedanigheid waarin het lid benoemd is;

door verhuizing naar een gemeente buiten het Rijk van Nijmegen;

door overlijden.

door schriftelijke opzegging door de Bestuurscommissie Werk bij disfunctioneren.

Dit lid heeft betrekking op leden van de Kandidatenraad Werkbedrijf die benoemd zijn op basis van artikel 5 lid 1 sub c en d. Bij disfunctioneren, waaronder verstaan absentie en het zich niet houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit zijn lidmaatschap, kan de Kandidatenraad Werkbedrijf de Bestuurscommissie Werk gemotiveerd verzoeken het lidmaatschap van dat lid te beëindigen. Regels hiervoor worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Dit lid heeft betrekking op mensen die namens een ander orgaan zitting nemen in de Kandidatenraad Werkbedrijf op basis van artikel 5 lid 1 sub a en b. Bij disfunctioneren, waaronder begrepen absentie en het zich niet houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit zijn lidmaatschap, kan de Kandidatenraad Werkbedrijf het lokale adviesorgaan gemotiveerd verzoeken iemand niet meer af te vaardigen om namens dit orgaan een zetel te vervullen. Regels hiervoor worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7 – Dagelijks bestuur en ambtelijke ondersteuning

De Kandidatenraad Werkbedrijf heeft een dagelijks bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Taken en bevoegdheden van deze bestuurders van de Kandidatenraad Werkbedrijf worden uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.

De Kandidatenraad Werkbedrijf kiest uit haar midden de bestuurders uit lid 1 van dit artikel. Deze worden gekozen bij gewone meerderheid van stemmen. In een huishoudelijk reglement worden hier nadere regels voor gesteld.

Het staat de Kandidatenraad Werkbedrijf vrij om – in uitzondering op lid 2 van dit artikel – een onafhankelijk voorzitter te benoemen en in dat geval de functie van vice-voorzitter te creëren.

De Kandidatenraad Werkbedrijf wordt ambtelijk ondersteund door medewerker(s) van het Werkbedrijf. In overleg met de Bestuurscommissie Werk worden hier afspraken over gemaakt. Het gaat in ieder geval om (niet limitatief):

- de organisatorische en facilitaire ondersteuning;

- de inhoudelijke beleidsmatige ondersteuning en;

- eventuele ondersteuning bij het opstellen van adviezen.

 

Artikel 8 - Faciliteiten

De Bestuurscommissie Werk stelt aan de Kandidatenraad Werkbedrijf zodanige middelen ter beschikking dat de Kandidatenraad Werkbedrijf redelijkerwijs in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening, de belangen te behartigen van kandidaten.

De middelen als bedoeld in het eerste lid worden door de Bestuurscommissie Werk jaarlijks toegekend op basis van een door de Kandidatenraad Werkbedrijf ingediende begroting.

Ten laste van de in het tweede lid genoemde middelen ontvangen de leden van de Kandidatenraad Werkbedrijf voor het bijwonen van de overlegvergadering met de Bestuurscommissie Werk een onkostenvergoeding.

De Kandidatenraad Werkbedrijf voert het beheer over het budget en stelt de Bestuurscommissie Werk jaarlijks een overzicht beschikbaar met betrekking tot de wijze van besteding.

De Bestuurscommissie Werk kan ook besluiten bepaalde faciliteiten in natura aan te bieden.

Kosten worden alleen vergoed voor zover deze zijn opgenomen in de begroting en ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit laatste zal de Kandidatenraad Werkbedrijf aannemelijk maken door middel van het voeren van een boekhouding.

Artikel 9 - Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de Bestuurscommissie Werk in overleg met de Kandidatenraad Werkbedrijf.

Leden van de Kandidatenraad Werkbedrijf mogen op geen enkele wijze enig nadeel ondervinden uit hoofde van de uitoefening van hun functie.

Leden van de Kandidatenraad Werkbedrijf kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verrichte werkzaamheden behorende bij het lidmaatschap van de Kandidatenraad Werkbedrijf.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen op 24 november 2014,

De secretaris,

Drs. W.G.R.J. van der Linden

De voorzitter,

Drs. H. M. F. Bruls

Algemene toelichting

 

De Participatiewet, geldend vanaf 1 januari 2015, bepaalt dat gemeenten op grond van artikel 47 Participatiewet de verplichting hebben personen uit de doelgroep voor ondersteuning bij de

arbeidsinschakeling (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onderdeel a Participatiewet) te betrekken bij de uitvoering van de Participatiewet. De regiogemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen, Ubbergen, hebben hun bevoegdheden ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet overgedragen aan het regionaal Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Dat heeft tot gevolg dat het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waaronder het Werkbedrijf valt bevoegd is deze regels vast te stellen.

 

Om een goede uitoefening van cliëntenparticipatie te waarborgen, moeten de leden van de kandidatenraad worden ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen.

 

In de verordening dient in ieder geval te worden geregeld de wijze waarop de personen uit de doelgroep of hun vertegenwoordigers:

vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 

Het Algemeen Bestuur heeft besloten, nadat de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten om hun zienswijze is gevraagd, een regionale Kandidatenraad Werkbedrijf in te stellen. De regionale Kandidatenraad Werkbedrijf, bestaande uit kandidaten van het Werkbedrijf of hun vertegenwoordigers, wordt op de in de verordening aangegeven wijze door de Bestuurscommissie Werk betrokken bij het regionale beleid op domein Werk. Zo vindt er minimaal twee keer per jaar overleg plaats met de Bestuurscommissie Werk of een afvaardiging daarvan. Daarnaast regelt de verordening de samenstelling en omvang van de Kandidatenraad Werkbedrijf, de benoeming van de leden, de faciliteiten waarover de Kandidatenraad Werkbedrijf kan beschikken en de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.

 

De Bestuurscommissie Werk en de te installeren Kandidatenraad Werkbedrijf zullen in overleg nog een protocol opstellen waarin een aantal punten die in de verordening staan nog nader afgesproken worden zoals de wijze waarop de informatie aangeleverd wordt (in braille, grote letters e.d.).

 

We hechten eraan te benadrukken dat deze verordening “Participatiewet-overstijgend” is. Domein Werk is breder dan sec de instrumenten die de Participatiewet biedt. In de Kandidatenraad Werkbedrijf is daarom ook een zetel voor bijv. mensen in de arbeidsmatige dagbesteding.

 

Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting van de verordening. Alleen de artikelen die daadwerkelijk toelichting behoeven, worden toegelicht.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen. Uit de definitie van het begrip Kandidatenraad Werkbedrijf blijkt het regionale karakter van de raad. Alleen kandidaten of hun vertegenwoordigers uit de aangegeven gemeenten kunnen lid zijn van de Kandidatenraad Werkbedrijf. Verhuizing naar een gemeente buiten het Rijk van Nijmegen heeft dan ook gevolgen voor het lidmaatschap van de Kandidatenraad Werkbedrijf.

 

Artikel 2.

Dit artikel geeft aan dat Algemeen Bestuur van de MGR met het instellen van de Kandidatenraad Werkbedrijf beoogt kandidaten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij het uitvoeringsbeleid op domein Werk. Niet alleen bij de uitvoering van het beleid maar ook bij de voorbereiding en bij de evaluatie van het beleid zal de Kandidatenraad Werkbedrijf om haar zienswijze worden gevraagd.

 

Artikel 3

Dit artikel geeft de beleidsterreinen aan waarbij de Kandidatenraad Werkbedrijf wordt betrokken en tevens welke terreinen zich niet voor advisering lenen.

 

De Kandidatenraad Werkbedrijf adviseert op regionaal niveau. Dat wil zeggen over bijv. de uitvoering van of onder regie van het Werkbedrijf, de verordeningen van het Werkbedrijf, het jaarverslag van klachten en uitvoeringsbeleidsvraagstukken. De Kandidatenraad adviseert in principe niet over lokale kwesties als de strategische kaderstelling, de vertaling van strategische kaders in overeenkomsten, overige algemene kaders die het Werkbedrijf van gemeenten meekrijgt en overige aspecten uit de Participatiewet. Als de Kandidatenraad Werkbedrijf hier wel over adviseert, dan zijn deze adviezen gericht aan de deelnemende gemeenten. Dat verankeren we niet formeel in deze verordening.

 

Artikel 4

Dit artikel geeft aan dat er regelmatig overleg plaatsvindt met de Bestuurscommissie Werk of een afvaardiging hiervan. Het is de verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Werk om de Kandidatenraad Werkbedrijf tijdig van informatie te voorzien zodat de Kandidatenraad Werkbedrijf haar zienswijze kan geven mondeling tijdens het overleg of schriftelijk op een later tijdstip. De Kandidatenraad Werkbedrijf kan ook ongevraagd haar zienswijze geven.

Er is in lid 9 bewust voor gekozen een “inspanningsverplichting” aan de Bestuurscommissie Werk op te leggen om de Kandidatenraad Werkbedrijf tijdig te betrekken. In de praktijk werken standaardtermijnen voor advisering vaak niet, en centraal in de werkwijze staat de inspanning van beide partijen om elkaar in zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij vraagstukken.

 

Artikel 5

De Kandidatenraad Werkbedrijf kan ten hoogste bestaan uit zeventien zetels. Zeven zetels worden ingevuld door een afgevaardigde van de lokale bestaande cliënten-, adviesraden of belangenorganisaties zijn de in lid 1 sub a genoemde partijen. Maximaal zes zetels worden ingevuld door een afgevaardigde uit de cliëntenraden van de partijen die de arbeidsmatige dagbesteding uitvoeren. Het is aan de deze lokale en organisatie-gebonden organen zelf om te bepalen wie zij afvaardigen, dit kan per vergadering verschillen (hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn). Op deze zetels wordt niemand formeel benoemd.

 

Er zijn potentieel vier zetels waarop iemand benoemd wordt. Twee daarvan zijn bedoeld voor de vertegenwoordiging vanuit de huidige SW-populatie en twee daarvan zijn vrij. De benoemingsprocedure staat in artikel 6.

 

Het maakt niet uit in welke aangesloten regiogemeente de leden van raad wonen. De lokale autonomie om kandidatenparticipatie vorm te geven wordt hiermee gerespecteerd.

 

Artikel 6

De Bestuurscommissie Werk benoemt de leden van de Kandidatenraad Werkbedrijf, voor zover deze benoemd moeten worden. Dit gebeurt op voordracht van de Kandidatenraad Werkbedrijf.

Het lidmaatschap van de Kandidatenraad Werkbedrijf kan aan het einde van de zittingsperiode eindigen maar ook tussentijds. Zo eindigt het lidmaatschap automatisch op het moment dat een lid verhuist naar een gemeente die niet tot de regiogemeenten behoort. Ook vanaf het moment dat het lid niet meer kandidaat is als bedoeld in artikel 1 sub b, eindigt het lidmaatschap. Tevens is aangegeven dat het lidmaatschap van de vertegenwoordiger eindigt op het moment dat de grond waarop hij kandidaten vertegenwoordigt niet langer van toepassing is. De Bestuurscommissie Werk heeft bepaald dat een aantal functies niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Kandidatenraad Werkbedrijf. Daarom kunnen personen die deze functies bekleden, niet door de Bestuurscommissie Werk benoemd worden in de Kandidatenraad Werkbedrijf.

 

Artikel 7

Het is aan de Kandidatenraad Werkbedrijf zelf om een huishoudelijk reglement op te stellen waarin onder andere de bestuursstructuur van de Kandidatenraad Werkbedrijf nader wordt uitgewerkt. Hierin heeft de Kandidatenraad Werkbedrijf vrijheidsgraden.

De Kandidatenraad Werkbedrijf wordt ambtelijk ondersteund door medewerkers van het Werkbedrijf. Hierover worden nadere afspraken gemaakt in overleg met de Bestuurscommissie Werk.

 

Artikel 8

De Bestuurscommissie Werk stelt de Kandidatenraad Werkbedrijf middelen ter beschikking zodat zij haar in de verordening genoemde taak op een adequate wijze kan uitoefenen. Daartoe dient de Kandidatenraad Werkbedrijf jaarlijks een begroting in te dienen. In de begroting mag de Kandidatenraad Werkbedrijf een onkostenvergoeding opvoeren. De onkostenvergoeding vormt een vergoeding die deelname aan de vergaderingen mogelijk maakt.

De Bestuurscommissie Werk kan ook besluiten bepaalde zaken niet in geld maar in natura uit te keren. Zo kan de Bestuurscommissie Werk besluiten vergaderruimte ter beschikking te stellen.