Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Beleidsregels Schuldhulpverlening Goirle 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Schuldhulpverlening Goirle 2018
CiteertitelBeleidsregels schuldhulpverlening gemeente Goirle 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpschuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 2. artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018nieuwe regeling

24-04-2018

gmb-2018-92525

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Schuldhulpverlening Goirle 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

 • b.

  inwoner: ingezetene die op grond van de Wet basis registratie personen bij de gemeente Goirle is ingeschreven;

 • c.

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 • d.

  verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening;

 • e.

  traject schuldregeling: verzamelnaam voor "schulden regelen" - dit kan op meerdere manieren;

 • f.

  zelfstandig ondernemers: natuurlijke personen met een onderneming, inclusief zelfstandigen zonder personeel, die recht hebben op de zelfstandigenaftrek conform de Wet inkomstenbelasting.

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1.

  Alle inwoners van de Gemeente Goirle van 18 jaar en ouder kunnen zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening.

 • 2.

  Voor een verzoeker die zelfstandig ondernemer is met een nog functionerende onderneming, geldt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) als voorliggende voorziening. Als de onderneming naar het oordeel van het college levensvatbaar is en de Bbz biedt geen adequate oplossing, dan kan de zelfstandige voor de niet-zakelijke schulden worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 3. Toegang tot schuldhulpverlening

 • 1.

  Inwoners kunnen een beroep doen op schuldhulpverlening na doorverwijzing van:

  • a.

   't Loket;

  • b.

   de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de gemeente;

  • c.

   woningbouwcorporatie stichting Leystromen;

  • d.

   maatschappelijk werk (IMW).

 • 2.

  Inwoners kunnen online contact opnemen voor schuldhulpverlening via de website van Schulden de Baas.

Artikel 4. Aanvraag en besluit schuldhulpverlening

 • 1.

  Een aanvraag voor een traject schuldregeling wordt bij het college ingediend:

  • a.

   schriftelijk via het officiële aanvraagformulier;

  • b.

   online via de website Schulden de Baas.

 • 2.

  Het college neemt een besluit tot toekenning of afwijzing van een aanvraag op basis van een aanvraag voor een traject schuldregeling en stelt hiertoe een beschikking op binnen de termijnen van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Voor informatie, advies, doorverwijzing, de budgetcursus en preventief budgetbeheer, inclusief budgetcoaching en duurzame financiële dienstverlening is geen aanvraagformulier nodig. Dat geldt ook voor een crisisinterventie. Deze vormen van schuldhulpverlening worden laagdrempelig en ter preventie aangeboden en zijn beschikkingsvrij.

Artikel 5. Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  Het college verleent aan verzoeker schuldhulpverlening indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk en mogelijk acht. Als de noodzaak en mogelijkheid van een traject schuldregeling niet aanwezig wordt geacht door het college, wordt de aanvraag daartoe afgewezen.

 • 2.

  De noodzakelijkheid en mogelijkheid worden beoordeeld aan de hand van onderstaande, niet-limitatieve, factoren:

  • a.

   de aard en/of hoogte van het inkomen van verzoeker;

  • b.

   de zwaarte en/of omvang en/of regelbaarheid van de schulden;

  • c.

   de psycho-sociale situatie;

  • d.

   de houding en het gedrag van verzoeker (o.a. motivatie);

  • e.

   een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening.

 • 3.

  De vorm waarin het college schuldhulpverlening aanbiedt wordt bepaald aan de hand van de in artikel 5 lid 2 genoemde factoren.

 • 4.

  De verschillende vormen van schuldhulpverlening zijn:

  • a.

   Budgetcursus, informatie en advies, crisisinterventie (deze ondersteuning is vrij toegankelijk, zie art. 4 lid 3).

  • b.

   Trajecten schuldregeling: het regelen van schulden kan op verschillende manieren, zoals met een betalingsregeling, saneringskrediet, herfinanciering, schuldregeling, stabilisatie, of duurzame financiële dienstverlening.

  • c.

   Budgetbeheer en/of budgetcoaching kunnen onderdeel zijn van een traject schuldregeling of ter preventie zelfstandig worden aangeboden.

  • d.

   In het eerste jaar nadat een traject schuldregeling is beëindigd, wordt nazorg geboden waarbij het college actief nagaat of de financiële situatie van verzoeker in evenwicht is. Zo nodig wordt extra ondersteuning aangeboden.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1.

  Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject.

 • 2.

  Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   het creëren van zoveel mogelijk aflossingscapaciteit door het zoveel als mogelijk verruimen van het inkomen, het inzetten van beschikbaar vermogen en het minimaliseren van uitgaven;

  • b.

   het voorkomen van nieuwe schulden die het nakomen van aflossingsverplichtingen aan bestaande schuldeisers in de weg staan;

  • c.

   het nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in het individuele plan van aanpak.

 • 3.

  Het college kan nadere voorwaarden stellen bij het doen van een aanbod schuldhulpverlening.

 

Artikel 7. Weigeren en beëindigen

Het college kan besluiten tot weigering en beëindiging van een traject schuldregeling in onderstaande gevallen en stelt daartoe een beschikking op:

 • 1.

  Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen en/of voorwaarden nakomt zoals neergelegd in artikel 6.

 • 2.

  Alvorens, ingevolge lid 1 te besluiten tot weigering danwel beëindiging, wordt verzoeker de mogelijkheid geboden om binnen de gestelde termijn de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

 • 3.

  Indien verzoeker zich ten opzichte van de medewerkers, die direct of indirect belast zijn met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt.

 • 4.

  Indien verzoeker schulden heeft die ontstaan zijn uit overtredingen of misdrijven die samenhangen met hennepteelt kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen voor een periode van een jaar, ingaande op de dag waarop de hennepteelt is ontruimd.

 • 5.

  Indien verzoeker in een periode van een jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend een maatregel of boete heeft gekregen op grond van de geldende Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz van de gemeente Goirle betreffende de inlichtingenplicht, tekort schietend besef van verantwoordelijkheid danwel de arbeidsverplichting en waarbij dat leidt tot substantiële financiële benadeling van de gemeente.

 • 6.

  Indien aan verzoeker op basis van onjuiste gegevens schuldhulpverlening is toegekend, waardoor als dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing was genomen.

 • 7.

  Indien duidelijk is dat een verzoeker slechts tijdelijk in de gemeente Goirle verblijft.

Artikel 8. Overige beëindigingsgronden

Onverminderd de bepalingen in artikel 7 kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening als:

 • a.

  het traject schuldhulpverlening succesvol is afgerond;

 • b.

  de verzoeker overlijdt;

 • c.

  de schuldenaar in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • d.

  de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar, niet (langer) passend is;

 • e.

  indien de schuldhulpverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht;

 • f.

  de schuldenaar niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 2;

 • g.

  verzoeker verzoekt om beëindiging.

Artikel 9. Recidive – hernieuwde aanvraag

 • 1.

  Indien minder dan 3 jaar voorafgaande aan de dag waarop de hernieuwde aanvraag is ingediend, door verzoeker een traject schuldregeling succesvol is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk), kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd. Verzoeker kan wel informatie, advies, budgetbeheer en/of een doorverwijzing krijgen.

 • 2.

  Indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop de hernieuwde aanvraag is ingediend een aanvraag of een traject schuldregeling tussentijds door toedoen van de verzoeker is geweigerd of beëindigd, kan een hernieuwde aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd. Verzoeker kan wel informatie, advies, budgetbeheer en/of een doorverwijzing krijgen.

 

Artikel 10. Gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2018 en wordt aangehaald als “Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Goirle 2018”. De Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Goirle 2012 worden ingetrokken.

Toelichting

Inleiding algemeen

De raad van de gemeente Goirle legt haar visie op de schulddienstverlening - dat wil zeggen het gehele palet van vroegsignalering, preventie, stabilisatie, curatie (schuldhulpverlening) en nazorg - vast in een meerjarig beleidsplan schulddienstverlening.

In het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 - 2015 is vastgelegd dat er nadere regels werden opgesteld over toelating, recidive en het stellen van voorwaarden. De achterliggende gedachte is dat Goirle behoefte heeft aan heldere spelregels: de burger weet wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de schuldhulpverlening en waaraan hij zich dient te houden en de gemeente op haar beurt weet welke verplichtingen zij aan de burger mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen. In het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 - 2021 staat dat het college de beleidsregels actualiseert.

Het is van belang dat de gemeentelijke schuldhulpverleningspraktijk vanaf de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs, 1 juli 2012) onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) valt.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Conform de visie staat schuldhulpverlening in beginsel open voor alle inwoners van Goirle van 18 jaar en ouder.

Zelfstandig ondernemers met schulden ontvangen informatie en advies over het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente Tilburg voert deze regeling uit voor de gemeente Goirle. Mogelijk worden zelfstandig ondernemers door de Bbz-deskundige verwezen naar schuldhulpverlening voor ondernemers. De kosten van deze schuldhulpverlening komen voor rekening van de ondernemer zelf.

Een ex-zelfstandige heeft pas recht hebben op gemeentelijke schuldhulpverlening als de onderneming is beëindigd en de schulden definitief en bekend zijn. Kosten die nog gemaakt moeten worden in verband met liquidatie van de onderneming komen in beginsel voor rekening van de zelfstandig ondernemer.

Het is ook mogelijk dat de onderneming levensvatbaar is en dat de financiële problemen sec privéschulden zijn. Hier sluiten we aan bij de definitie uit de fiscale wetgeving: als de ondernemer in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, komt hij ook in aanmerking voor schuldhulpverlening. Daarnaast onderzoekt het college of gemeentelijke schuldhulpverlening mogelijk en noodzakelijk is. Indien de privésituatie en de onderneming verweven zijn, zal gemeentelijke schuldhulpverlening vaak niet mogelijk zijn.

Artikel 3. Toegang tot schuldhulpverlening

Een inwoner kan zich bij 't Loket, stichting Leystromen, Maatschappelijk Werk (IMW) of de gemeente Goirle melden voor schuldhulpverlening. Dit wordt doorgegeven aan de Kredietbank Nederland en deze nodigt de inwoner uit voor het spreekuur. Tijdens het spreekuur wordt bepaald of een adviesgesprek volstaat of dat een traject schuldregeling nodig is.

Sinds 2017 gebruikt Goirle de website Schulden de Baas. Inwoners kunnen daar digitaal contact opnemen met de Kredietbank Nederland.

Artikel 4. Aanvraag en besluit schuldhulpverlening

Voor een aanvraag wordt een standaard aanvraagformulier schuldhulpverlening gebruikt. Dit voldoet aan de vereisten van een aanvraag uit de Awb. Nadat het ondertekende aanvraagformulier is ontvangen start de beslistermijn van 8 weken voor het nemen van een besluit.

Via Schulden de Baas kan er ook digitaal een aanvraag worden ingediend - hiervoor worden de benodigde gegevens uitgevraagd via de website en geldt dezelfde beslistermijn.

De beschikking stelt de toegang of afwijzing tot schuldhulpverlening vast. Die staat open voor bezwaar en beroep. In de beschikking staat niet benoemd in welke vorm (zie artikel 5) dit geboden wordt, dat betreft een professionele afweging die niet open staat voor bezwaar en beroep. De nadere afspraken over de invulling van de schuldhulpverlening wordt in het persoonlijk plan van aanpak (dat door de klant wordt ondertekend) vastgelegd.

Preventieve inzet zoals informatie, advies, doorverwijzing, de budgetcursus en preventief (en enkelvoudig) budgetbeheer inclusief budgetcoaching en duurzame financiële dienstverlening vallen buiten de Wgs en worden beschikkingsvrij aangeboden.

Artikel 5. Aanbod schuldhulpverlening

In lid 1 staat dat het college schuldhulpverlening verleent indien zij dit noodzakelijk en mogelijk acht. Hierbij wordt ook gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de verzoeker.

Lid 2 stelt de kaders voor de begrippen 'noodzakelijk' en 'mogelijk'. Hiervoor maakt de Kredietbank Nederland gebruik van het screeningsinstrument Mesis. Op basis daarvan bepaalt de professional welke vorm van schuldhulpverlening wordt ingezet.

In lid 5 staat een traject schuldregeling genoemd. Dit valt onder de reikwijdte van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en hier wordt een beschikking voor gegeven.

Artikel 6. Verplichtingen

Dit artikel benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de verzoeker. Daarnaast kan het college nadere voorwaarden stellen als ze van mening is dat die bepalend zijn voor het welslagen van het traject. Nadere voorwaarden worden in een (aanvullende) beschikking vastgelegd.

Artikel 7. Weigeren en beëindigen

Dit artikel betreft een 'kan-bepaling'. Het college heeft de bevoegdheid tot weigering of beëindiging, maar niet de verplichting. Dit geeft het college met name ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Bij (voortijdige) beëindiging van de schuldhulpverlening wordt een beschikking afgegeven. Hiermee staat de route naar bezwaar en beroep voor de betrokkene open.

Voordat schuldhulpverlening wordt geweigerd of beëindigd, regelt lid 2 dat er eenmaal een termijn geboden wordt om alsnog de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken. De Awb schrijft voor dat deze termijn 'redelijk' is. Wat redelijk is, hangt samen met het type verplichting. Komt verzoeker ook gedurende de herstelperiode zijn verplichting niet na, dan kan het college besluiten tot weigering of beëindiging van de schuldhulpverlening.

Er is sprake van 'misdragen' (lid 3) indien de organisatienorm in het agressiebeleid van de gemeente Goirle wordt overschreden en op grond van het agressiebeleid ook een reactie is/wordt gegeven naar de dader. Bij het geven van deze reactie kan direct het mogelijke gevolg voor schuldhulpverlening worden aangegeven.

In de wet is opgenomen (art 3 lid 3 Wgs) dat schuldhulpverlening geweigerd mag worden aan personen die schulden hebben in verband met een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling . In lid 4 van deze beleidsregels wordt naast deze bestaande wettelijke mogelijkheid geregeld dat mensen die schulden hebben die voortkomen uit overtredingen/misdrijven die nog niet onherroepelijk zijn en te maken hebben met hennepteelt ook kunnen worden geweigerd. De schuldhulpverlening kan in die gevallen ook worden beëindigd.

Lid 5 geeft nadere invulling aan de wettelijke mogelijkheid om schuldhulpverlening te weigeren aan een persoon die fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft.

Lid 7 is bedoeld voor gevallen waarin duidelijk is dat door een kortdurend verblijf in de gemeente Goirle een succesvol traject schuldregeling niet haalbaar is. Onder kortdurend verblijf wordt in elk geval verstaan: korter dan drie jaar.

Artikel 8. Overige beëindigingsgronden

Ook dit artikel betreft een 'kan-bepaling'. Als besloten wordt tot beëindiging van de schuldhulpverlening wordt dat goed gemotiveerd in een beschikking vastgelegd.

Artikel 9. Recidive – hernieuwde aanvraag

Op basis van het principe van eigen verantwoordelijkheid stellen we grenzen aan het kunnen doen van een hernieuwde aanvraag. Daarbij wegen we mee dat een traject schuldregeling een beroep doet op de schuldeiser.

Artikel 10. Gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien

De Awb biedt in artikel 4:84 een inherente afwijkingsbevoegdheid. Daarom hoeft de hardheidsclausule niet apart in de beleidsregels genoemd te worden.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.