Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Verordening winkeltijden Goes 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Goes 2018
CiteertitelVerordening winkeltijden Goes 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2018Nieuwe regeling

19-04-2018

gmb-2018-91045

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Goes 2018

De raad van de gemeente Goes;

 

gelezen het voorstel van GroenLinks van 9 april 2018;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

gezien het advies van de raadscommissie;

besluit

 

vast te stellen de Verordening winkeltijden Verordening winkeltijden Goes 2018:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling. Goede vrijdag na 19.00 uur, 24 december na 19.00 uur en 4 mei na 19.00 uur zijn van deze vrijstelling uitgezonderd.

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Burgmeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden Goes 2013, Herstelverordening van 2014 en de daar opvolgende wijzigingsbesluiten worden ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Goes 2013 verleende ontheffing [of vrijstelling] geldt als ontheffing [of vrijstelling] verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing [of vrijstelling] krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Goes 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Goes 2018.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 19 april 2018.

De raad van de gemeente Goes;

de griffier,

drs. B.C. vanDoornum.

de voorzitter,

H.W.M.Klitsie