Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerptoezichthouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-90199

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van de overheid om te voorzien in de aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende taken, welke in de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere wetgeving zijn opgenomen;

 

Gelet op:

 • het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 en 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • en gemeentelijke verordeningen.

 

besluiten:

 • 1.

  alle huidige en toekomstige medewerkers van het team Toezicht en Handhaving Omgeving belast met integraal toezicht, aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gemeentelijke verordeningen;

 • 2.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren van het team Handhaving Publiek Domein belast met integraal toezicht, aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke verordeningen;

 • 3.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Leeuwarden belast met integraal toezicht, aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke verordeningen;

 • 4.

  alle huidige en toekomstige medewerkers publieksdiensten van het team Vergunningen die bouwcontroles uitoefenen aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de algemene wet bestuursrecht en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 5.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren /toezichthouders van It Fryske Gea aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in art. 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Súdwest-Fryslân;

 • 6.

  alle huidige en toekomstige ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren, werkzaam bij de Veiligheidsregio Fryslân in de functie van Hoofd afdeling/gebied A, Clusterhoofd B, Medewerker Risicobeheersing A, B, D, E en de externe medewerker (projectbasis) aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet Veiligheidsrisico's, het Bouwbesluit, de Bouwverordening, en de Brandbeveiligingsverordening voor zover deze regeling betrekking heeft op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • 7.

  alle huidige en toekomstige medewerkers van het team Toezicht en Handhaving Omgeving, voor zover zij belast zijn met het controleren van geluidsaspecten en uitvoeren van (gespecialiseerde) geluidsmetingen, aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en gemeentelijke verordeningen voor zover dit de geluidsaspecten betreft;

 • 8.

  alle huidige en toekomstige toezichthouders van de FUMO aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en het bij of krachtens deze wetten bepaalde;

 • 9.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren/toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en het bij of krachtens deze wetten bepaalde;

 • 10.

  dat thans geldende aanwijzingsbesluiten komen te vervallen na de inwerkingtreding van dit besluit;

 • 11.

  dat dit besluit één dag na publicatie in werking treedt.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 17 april 2018,

M.A. Berndsen-Jansen, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris