Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren als toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren als toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren als toezichthouders
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerptoezichthouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 41 van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018nieuwe regeling

19-04-2018

gmb-2018-90187

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren als toezichthouders

De burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van de overheid om te voorzien in de aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende taken, welke in de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere wetgeving zijn opgenomen;

 

Gelet op:

 • het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 41, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet;

 

besluit:

 • 1.

  de huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeente Leeuwarden aan te wijzen als toezichthouders belast met toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet;

 • 2.

  dat het thans geldende aanwijzingsbesluit komt te vervallen na de inwerkingtreding van dit besluit;

 • 3.

  dat dit besluit één dag na publicatie in werking treedt.

 

 

Aldus vastgesteld op 19 april 2018,

M.A. Berndsen-Jansen, burgemeester