Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Archiefverordening gemeente Landerd 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Landerd 2018
CiteertitelArchiefverordening gemeente Landerd 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 30 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32 van de Archiefwet 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2018Nieuwe regeling

19-04-2018

gmb-2018-88536

647-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Landerd 2018

Artikel 1 Zorgplicht burgemeester en wethouders

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2 Toezicht op de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

 • 1.

  De gemeentearchivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen ten aanzien van dit toezicht nadere regels vast.

Artikel 3 Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4 Intrekken oude verordening

De Archiefverordening gemeente Landerd 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening gemeente Landerd 2018.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 april 2018

De griffier,

E.E.Wijenberg

De burgemeester,

M.C.Bakermans