Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunnik

Experimentenregeling bevordering lokale doorstroming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunnik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExperimentenregeling bevordering lokale doorstroming
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting experimentenregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bunnik/370756/CVDR370756_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2018Nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2018-79281

Tekst van de regeling

Intitulé

Experimentenregeling bevordering lokale doorstroming

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik

 

Gelet op Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015-2019 Gemeente Bunnik, artikel 3, derde lid;

 

besluit :

 

vast te stellen de volgende regeling:

Experimentenregeling bevordering lokale doorstroming

Artikel 1: Begripsbepaling

EC-inkomensgrens Een jaarinkomen onder de € 41.056 euro (prijspeil 1 januari 2018)

Huisvestingsverordening Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015-2019 Gemeente Bunnik

Rhijnhaeghe Woningbouwproject Rhijnhaege, gelegen aan de J.F. Kennedylaan in Bunnik

Artikel 2: Doel van het experiment

Het experiment heeft als doel de doorstroming op de Bunnikse woningmarkt te bevorderen, zodat meer inwoners van Bunnik een woning vinden die past bij hun inkomen en persoonlijke situatie. Het experiment is geslaagd indien:

 • Ten minste 10 sociale huurwoningen in het Rhijnhaeghe worden verhuurd aan de doelgroepen 1 en 2 zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling;

 • Ten minste 12 woningen in gemeente Bunnik, ongeacht het type, vrijkomen voor verhuur of verkoop als gevolg van verhuizingen naar Rhijnhaeghe.

Artikel 3: Experimentele toewijzing

Om de in artikel 2 beoogde doorstroming te creëren op de woningmarkt in de gemeente Bunnik gelden afwijkende voorrangsregels voor de toewijzing van een deel van de sociale huurwoningen in Rhijnhaeghe. De volledige experimenteerruimte zoals bedoeld in artikel 3, derde lid, onder e, van de Huisvestingsverordening wordt hiervoor benut.

Artikel 4: Voorrangsregel

 • 1.

  Toewijzing van de woningen vindt plaats aan woningzoekenden met een huishoudinkomen onder de EC-inkomensgrens;

 • 2.

  De volgorde van toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van inschrijfduur bij Woningnet, waarbij de volgende categorieën van woningenzoekenden in onderstaande volgorde voorrang krijgen op overige woningzoekenden.

  • Categorie 1 woningzoekenden van 55 jaar en ouder die een sociale huurwoning achterlaten in de gemeente Bunnik;

  • Categorie 2 overige woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten in de gemeente Bunnik;

  • Categorie 3 overige inwoners van de gemeente Bunnik;

 • 3.

  Deze experimentenregeling heeft voorrang op het bepaalde in artikel 2.6.2, tweede lid, onder a, van de Huisvestingsverordening, waarin wordt bepaald dat urgent woningzoekenden voorrang hebben boven alle andere woningzoekenden;

Artikel 5: Inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie

 • 2.

  Deze regeling geldt tot 1 juni 2020.

Artikel 6: Evaluatie

Binnen een jaar na afronding van de woningtoewijzingen wordt deze regeling geëvalueerd.

Artikel 7: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Experimentenregeling toewijzing sociale huurwoningen nieuwbouw.

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Bunnik,

de secretaris, de burgemeester,