Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken.
CiteertitelBeleidsregels inzake het motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken 2018
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201801-01-2018Nieuwe regeling

28-03-2018

gmb-2018-77286

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken.

De heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Groningen;

Gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, artikel 4:83 en artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op bezwaarschriften die zijn gericht tegen:

  • a.

   voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen ingevolge enig artikel van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-beschikkingen);

  • b.

   voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen op grond van een op de voet van artikel 216 van de Gemeentewet vastgestelde belastingverordeningen (aanslagen gemeentelijke belastingen).

 • 2.

  Deze beleidsregels geven nadere regels voor gelegenheid tot schriftelijke (nadere) motivering van bezwaarschriften als bedoeld in de artikelen van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Waar verder in deze beleidsregel "bezwaar" staat kan ook "verzoek" worden gelezen.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Pro forma bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin geen gronden voor het bezwaar worden aangegeven en waarin om uitstel van de motivering wordt gevraagd;

  • b.

   Onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin onvoldoende wordt aangegeven wat de reden van bezwaar is of waarin de reden van het bezwaar onvoldoende wordt toegelicht.

 • 4.

  Met schriftelijke motivering wordt gelijkgesteld een op digitale wijze via het E-loket van de gemeente Midden-Groningen met behulp van de DigiD inlogcode ingediende motivering. Een per e-mail ingediende motivering wordt niet met een schriftelijke motivering gelijk gesteld.

 

Artikel 2 Verzoek om (nadere) motivering

Na ontvangst van een pro forma bezwaarschrift of een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift tegen een aanslag gemeentelijke belastingen of een WOZ-beschikking, wordt de indiener van dit bezwaarschrift in een brief verzocht om het bezwaarschrift binnen een termijn schriftelijk (nader) te motiveren.

 

Artikel 3 Termijnen voor (nadere) motivering

De volgende termijnen voor (nadere) motivering van het bezwaarschrift gelden:

 • 1.

  Een reactietermijn tot het einde van de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken van de betreffende aanslag en/of beschikking, indien de brief met het verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift in de weken 1 tot en met 3 van de genoemde wettelijke bezwaartermijn wordt verzonden.

 • 2.

  Een reactietermijn van 2 weken na de dagtekening van de brief met het verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift, indien deze brief in de weken 4 tot en met 6 van de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken van de betreffende aanslag en/of beschikking wordt verzonden.

 • 3.

  Een eenmalige verlenging van genoemde reactietermijn van 2 weken met 2 weken na de dagtekening van de herinneringsbrief met het verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift, indien de 6 weken wettelijke bezwaartermijn van de betreffende aanslag en/of beschikking reeds is verstreken.

 • 4.

  Per individueel geval wordt bekeken of verder uitstel van (nadere) motivering van het bezwaarschrift noodzakelijk is, indien de indiener van het bezwaarschrift tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het bezwaarschrift.

 • 5.

  Van verder uitstel van (nadere) motivering van het bezwaarschrift wordt de indiener van het bezwaarschrift schriftelijk in kennis gesteld. Schriftelijke in kennisstelling vindt ook plaats indien er geen (verder) uitstel van (nadere) motivering van het bezwaarschrift wordt verleend.

 

Artikel 4 Gevolgen van uitblijven van (nadere) motivering

 • 1.

  In de verzoeken om (nadere) motivering van het bezwaarschrift wordt tevens aangegeven wat het gevolg is van het uitblijven van de (nadere) motivering of niet tijdige motivering.

 • 2.

  Het uiteindelijke gevolg van het uitblijven van de (nadere) motivering of niet tijdige motivering is:

  • a.

   Bij een pro forma bezwaarschrift: niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar.

  • b.

   Bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: inhoudelijke beoordeling van het bezwaar aan de hand van de beschikbare gegevens.

 

Artikel 5 Geen gevolgen bij toelichting tijdens horen

Het bepaalde in artikel 4, lid 2, vindt geen toepassing indien de indiener van het bezwaarschrift zijn/haar bezwaarschrift voldoende heeft toegelicht tijdens het horen.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inzake het motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken 2018.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2018.

 

Hoogezand, 28 maart 2018

De heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Groningen,

R.R. Brandes.