Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde
Externe bijlageRaadsvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen van 28 november 1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149a van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2018nieuwe regeling

22-03-2018

gmb-2018-76496

D-1817084

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018;

 

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam.

Artikel 1 Binnentreden

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d. 22 maart 2018,

mr. M. van Essen,

de griffier.

L.J. Sievers,

de voorzitter.