Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

BESLUIT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT
CiteertitelAanwijzing hondenlosloopplaats in park Kinderkamp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzing hondenlosloopplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een verplaatsing van de hondenlosloopplaats in park Kinderkamp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2018wijziging aanwijzigsbesluit hondenlosloopplaats

29-03-2018

gmb-2018-75300

242346

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

Overwegende dat:

de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem (APV) de mogelijkheid biedt voor het aanwijzen van losloopgebieden waar de aanlijnplicht niet geldt;

 

door de nieuwe inrichting van park Kinderkamp te Presikhaaf de hondenlosloopplaats wordt verplaatst;

 

het voornemen tot dit besluit twee weken ter inzage heeft gelegen en geen zienswijzen zijn ingediend.

 

Gelet op artikel 2.4.20, tweede lid, van de APV;

 

Besluit:

 

Artikel 1  

Vast te stellen de hondenlosloopplaats in park Kinderkamp te Presikhaaf aangeduid met A op de bij dit besluit behorende tekening.

 

Artikel 2  

Op te heffen de hondenlosloopplaats op park Kinderkamp te Presikhaaf aangeduid met B op de bij dit besluit behorende tekening.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

P.C.C. MarresHoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving

 

Bezwaar

Tegen het besluit bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een bezwaar in te dienen binnen

6 weken na datum van bekendmaking. Een bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd worden. De bezwaren worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

 

Bijlage