Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo en Jeugdwet Montferland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo en Jeugdwet Montferland 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo en Jeugdwet Montferland 218
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 2.9 van de Jeugdwet
 4. artikel 8.1.3 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201801-01-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-73472

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo en Jeugdwet Montferland 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelezen het B&W-advies van 06.03.2018, kenmerk 18int00216;

 

Gelet op:

 • artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • titel 5:2 (art. 5:11 t/m art. 5:20) van de Algemene wet bestuursrecht

 • de artikelen 2.9 lid 2 en 8.1.3 van de Jeugdwet.

Overwegende dat:

 • het college van burgemeester en wethouders van Montferland gehouden is toezichthouders aan te wijzen (Wmo 2015), dan wel kan aanwijzen (Jeugdwet) voor het houden van toezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo en Jeugdwet Montferland 2018

Artikel 1 Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

toezichthouder:

persoon, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wetmaatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Artikel 2 Aanwijzing

Als toezichthouder zijn aangewezen:

 • a.

  De medewerkers van de afdeling sociale zaken van de gemeente Montferland, die zijn aangesteld als sociaal rechercheur .

 • b.

  De medewerkers van de afdeling Ontwikkeling aangesteld als ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid.

 • c.

  De medewerker die is aangesteld als regionaal Toezicht- en Kwaliteitsmanager Sociaal Domein.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo en Jeugdwet Montferland 2018’.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018, waarmee het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Montferland 2017 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 13.03.2018

Namens het college van burgemeester en wethouders van Montferland,

De secretaris

T.M.J.M.Evers

De burgemeester

Mr. P. deBaat MPM