Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit van de burgemeester van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Stappenplan bestuurlijke handhaving sluitingstijden horecabedrijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Stappenplan bestuurlijke handhaving sluitingstijden horecabedrijven
CiteertitelStappenplan bestuurlijke handhaving sluitingstijden horecabedrijven
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 9 augustus 1999 aangaande de naleving van de sluitingstijden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2018nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-69183

795341

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Stappenplan bestuurlijke handhaving sluitingstijden horecabedrijven

De burgemeester van Brunssum besluit:

  • I

    Het handhavingsbeleid met betrekking tot overtredingen van sluitingstijden voor horecabedrijven, alsmede ten aanzien van de naleving van aan ontheffingen sluitingsuur verbonden voorschriften en verbonden voorschriften sluitingstijden terrassen, vast te stellen.

  • II

    Dit bestuurlijk instrumentarium toe te passen indien een overtreding van de sluitingstijd bij een horecabedrijf wordt geconstateerd.

  • III

    Het besluit van 9 augustus 1999 aangaande de naleving van de sluitingstijden in te trekken.

 

Inleiding  

De burgemeester is bevoegd om beleid op te stellen voor de bestuursrechtelijke handhaving van sluitingstijden binnen de horeca. Door een stappenplan bestuurlijke handhaving sluitingstijden horecabedrijven op te stellen, komt er meer duidelijkheid over het traject van handhaving hierop.

Aanleiding handhavingsbeleid sluitingstijden horeca  

Handhaving van de sluitingstijden vindt op dit moment plaats door de politie. De politie merkt op dat de opgelegde boetes vrij gering zijn en dat zij vaak niet serieus worden genomen bij de uitoefening van hun taak. De boete weegt vaak niet op tegen de opbrengst die gemaakt kan worden door de horecaondernemer als de horeca-inrichting langer geopend is en vaak wordt de boete dan gewoon op de koop toegenomen door de horeca-exploitant. De wijkagenten van de politie verzoeken dan ook om het bestuurlijk instrumentarium toe te passen door gemeentelijke aanschrijvingen.

Erfelijke belasting  

Handhaving vindt plaats per ondernemer/paracommerciële rechtspersoon, per instelling en per locatie. Wanneer een nieuwe ondernemer/paracommerciële rechtspersoon het bedrijf overneemt, worden in beginsel de stappen in het handhavingsmodel ‘gereset’, dus teruggebracht naar de startsituatie.

“Erfelijke belasting” geldt in ieder geval indien een ondernemer/paracommerciële rechtspersoon zijn ondernemingsvorm wijzigt, bijvoorbeeld wanneer er een vennoot in de zaak bij komt. De intredende ondernemer krijgt dan ook te maken met het verleden van zijn compagnon. Het stappenplan blijft in dit geval gewoon gelden, dus bij een volgende overtreding, ook al is er een nieuwe vennoot, volgt gewoon de volgende stap. Het stappenplan wordt niet ‘gereset’. Dit geldt ook als een ondernemer of paracommerciële rechtspersoon in de tussentijd zijn Drank- en Horecawetvergunning wijzigt of vernieuwt.

Overgangsregeling  

Voor horeca-inrichtingen die onder het oude beleid reeds overtredingen hebben begaan en waarop het stappenplan van het oude beleid is toegepast, geldt het overgangsrecht. Voor deze horeca-inrichtingen zal het nieuwe stappenplan van toepassing zijn, indien en voor zover er tussen de overtredingen niet meer dan 1 jaar is verstreken.

Handhavingsschema  

Handhavingsschema met betrekking tot overtredingen van sluitingstijden voor horecabedrijven, alsmede ten aanzien van de naleving van aan ontheffingen sluitingsuur verbonden voorschriften en verbonden voorschriften sluitingstijden terrassen.

 

Overtreding

Sanctie

 

1ste keer

Constatering en rapportering door politie en/of boa’s, gevolgd door schriftelijk bestuurlijke waarschuwing, waarin aankondiging van  nadere maatregelen (in de vorm van het opstarten van een dwangsomprocedure) bij de eerstvolgende overtreding na deze overtreding.

 

2de keer binnen één jaar

Indien hierna wederom een overtreding binnen 1 jaar wordt geconstateerd door politie en/of boa’s, wordt een dwangsom opgelegd van ad € 1000,-.

 

3de keer binnen één jaar na 2de keer

Indien hierna binnen 1 jaar na 2de keer wederom een overtreding sluitingstijd wordt geconstateerd dan wordt de inrichting gesloten voor de duur van 2 weken.

4de keer binnen één jaar na 3de keer

Indien hierna binnen 1 jaar na 3de keer wederom een overtreding sluitingstijd wordt geconstateerd dan wordt de inrichting gesloten voor de duur van 4 weken.

5de keer binnen één jaar na 4de keer

Indien hierna binnen 1 jaar na 4de keer wederom een overtreding sluitingstijd wordt geconstateerd dan wordt de inrichting gesloten voor de duur van 8 weken.

6de keer binnen één jaar na 5de keer

Intrekken exploitatievergunning

 

   

Het stappenplan sluit aan op het uitvoeringsprogramma handhaving drank- en horecawet gemeente Brunssum.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 maart 2018