Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregel subsidiëring dorpsraden gemeente Sint Anthonis 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring dorpsraden gemeente Sint Anthonis 2018
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring dorpsraden gemeente Sint Anthonis 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014

de Raamovereenkomst Zelfsturing d.d. 30-10-2014, gesloten tussen de gemeente en de dorpsraden/-verenigingen/-stichtingen/-coöperatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-201801-01-2018Wijziging titel

27-03-2018

gmb-2018-105143

Z-15-15308 INT/023094
30-03-201801-01-201818-05-2018nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2018-66271

Z-15-15308 INT/023094

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring dorpsraden gemeente Sint Anthonis 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

 

overwegende dat het van belang is dat bewoners van kernen, wijken, buurten of straten de gelegenheid krijgen om met initiatieven te komen om de leefbaarheid van hun kern, wijk, buurt of straat te verbeteren;

 

gelet op:

 • titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

 • artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

 • de Raamovereenkomst Zelfsturing d.d. 30-10-2014, gesloten tussen de gemeente en de dorpsraden/-verenigingen/-stichtingen/-coöperatie.

 

besluit vast te stellen de:

 

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING DORPSRADEN GEMEENTE SINT ANTHONIS 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 vermelde begripsomschrijvingen worden geacht onderdeel uit te maken van deze beleidsregel.

 • b.

  Initiatief: Een plan om de leefbaarheid in de eigen kern, wijk, buurt of straat te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken;

 • c.

  Dorpsraad: Formeel georganiseerde raad – in de vorm van een stichting, vereniging of coöperatie – die namens de bewoners van een dorp structureel overleg onderhoudt met de gemeente over de leefbaarheid in de woon- en leefomgeving en/of activiteiten organiseert/ondersteunt die de samenhang en leefbaarheid bevorderen in het dorp.

 • d.

  Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon betaald werk.

 • e.

  Raamovereenkomst Zelfsturing: de raamovereenkomst “Zelfsturing” d.d. 30-10-2014 dan wel een hiervoor in de plaats komende overeenkomst.

Artikel 2 Doelstelling

Het realiseren van gemeentelijk beleid ten aanzien van de subsidiëring van dorpsraden en initiatieven in samenhang met het onderwerp Zelfsturing als bedoeld in de Raamovereen-komst.

Artikel 3 Doelgroep

De inwoners van de diverse dorpskernen in de gemeente Sint Anthonis.

Artikel 4 Nadere regels

Een subsidie kan slechts worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  Een dorpsraad dient een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid te zijn.

 • b.

  Een dorpsraad is statutair gevestigd in de gemeente Sint Anthonis.

 • c.

  Een dorpsraad werkt met vrijwilligers.

 • d.

  In afwijking van het bepaalde in de “Algemene Subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014” behoeft geen aanvraag te worden ingediend (art. 11) en worden ook geen nadere voorwaarden en/of verplichtingen verbonden aan deze subsidieverstrekking (art. 20 en 21), anders dan dat het bedrag besteedt dient te worden aan onderwerpen in het kader van “Zelfsturing” als bedoel in de Raamovereenkomst.

Artikel 5 Subsidie

 • 1.

  Iedere dorpsraad ontvangt conform het gestelde in artikel 7 van de gesloten raamovereenkomst “zelfsturing” jaarlijks € 3.000,--.

 • 2.

  Ieder dorpsraad ontvangt daarnaast een basisbedrag gebaseerd op de grootte van het dorp (inwoneraantal). De bedragen zijn als volgt:

  • Sint Anthonis € 4.600,--

  • Wanroij € 3.700,--

  • Landhorst € 2.100,--

  • Ledeacker € 2.100,--

  • Stevensbeek € 2.100,--

  • Westerbeek € 2.000,--

  • Oploo € 2.900,--

 • 3.

  Het doel van de subsidie is te faciliteren in de organisatiekosten en de kosten van projecten in het kader van “Zelfsturing” als bedoeld in de Raamovereenkomst.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks een maximaal te besteden subsidiebedrag (subsidieplafond) vast.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring dorpsraden gemeente Sint Anthonis 2018”.

Artikel 9 Intrekking beleidsregel

De Beleidsregel subsidiering dorpsraden m.b.t. zelfsturing gemeente Sint Anthonis 2015 en beleidsregel dorpsraden gemeente Sint Anthonis 2015 worden gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis d.d. 27 maart 2018.

De secretaris, de burgemeester,

P.W. Wanrooij M.L.P. Sijbers