Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Verordening Zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo 2017
CiteertitelVerordening zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpVerordening zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2018Nieuwe regeling

15-06-2017

gmb-2018-65372

2017-007945

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo 2017

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

aanvraag: het verzoek van een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon aan het college om een krediet als bedoeld in deze verordening te verstrekken.

bestaand gebouw: een gebouw dat beschikt over een eigen elektriciteitsmeter of een ander op het perceel aanwezig gebouw dat is aangesloten op deze elektriciteitsmeter en die feitelijk en legaal aanwezig zijn op de datum van de aanvraag.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo

gemeente: de gemeente Geldrop-Mierlo

kleinverbruiker: een afnemer van elektriciteit als bedoeld in artikel 95a eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

krediet: een lening die de gemeente verstrekt aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon voor het aanbrengen, verkrijgen en onderhouden van een PV-installatie.

overeenkomst: de standaard-overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling, inclusief bijlagen.

project: het zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo

PV-paneel: het paneel dat de zonne-energie opvangt en dit in elektriciteit omzet. PV staat voor Photo Voltaïsch (omzetting van licht in elektriciteit).

PV-installatie: de gehele installatie, waaronder PV-panelen, omvormers, bekabeling, montagebeugels en montagematerialen en beveiliging.

serviceprovider: de partij die in opdracht van de gemeente het ontwerp, de levering, de installatie en het onderhoud van de PV-installatie uitvoert, evenals de facturering en eventuele andere taken.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik/bevoegdheid

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het verkrijgen en aanbrengen van een PV-installatie op bestaande gebouwen in de gemeente.

Het college kan besluiten af te wijken van het bepaalde in het eerste lid, in die zin dat ook nieuw op te richten gebouwen onder het toepassingsbereik van deze verordening kunnen worden gebracht.

Het college is met inachtneming van het overigens bij of krachtens deze verordening bepaalde bevoegd om krediet te verstrekken voor het aanbrengen en verkrijgen van een PV-installatie op een bestaand gebouw of, in de gevallen als bedoeld in het tweede lid, een nieuw op te richten gebouw.

Indien het college op grond van het derde lid heeft besloten tot het verstrekken van een krediet, wordt ter uitvoering daarvan tussen de aanvrager en de gemeente een overeenkomst gesloten.

Deze verordening is niet van toepassing op:

woningen in eigendom van woningcoöperaties

bedrijfspanden

 

Artikel 3 Beschikbaar budget (plafond als bedoeld in artikel 4:25 Awb)

Het budget dat beschikbaar is voor het project bedraagt maximaal € 3.028.000,-.

 

Artikel 4 Indienen aanvragen / tijdvak

Het college stelt één of meer aanvraagtijdvakken vast.

Aanvragen kunnen slechts ingediend worden in de door het college vastgestelde tijdvakken.

Per adres kan slechts één aanvraag worden ingediend, ongeacht het aantal gebouwen die zich op dat perceel bevinden.

 

Artikel 5 Indienen aanvragen / wijze

Het college stelt nadere regels omtrent de wijze van indienen van aanvragen en kan daarbij bepalen dat aanvragen moeten worden ingediend bij een ander orgaan dan het college.

 

Artikel 6 Behandeling aanvragen

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat zij volledig dienen te zijn.

Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag, zijn de datum en het tijdstip waarop een volledige aanvraag is ontvangen, beslissend.

Als datum en tijdstip van ontvangst van een aanvraag geldt, indien sprake is van een aanvraag waarvoor op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht gelegenheid is geboden deze aan te vullen, de datum en het tijdstip van ontvangst van de aanvulling, mits de aanvraag daarmee volledig is.

Of en in hoeverre het beschikbare budget nog ruimte biedt, wordt vastgesteld aan de hand van de op dat moment reeds verstrekte kredieten uitgedrukt in hoofdsommen als bedoeld in artikel 5 van de overeenkomst.

 

Artikel 7 Toetsingskader aanvragen

Een aanvraag leidt tot het verstrekken van een krediet als bedoeld in artikel 2, lid 3 van deze verordening, indien en voor zover:

deze binnen het door het college aangewezen tijdvak is ingediend door een eigenaar van een in de gemeente gelegen bestaand gebouw of, indien toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 2, lid 2, een nieuw op te richten gebouw; en

aanvrager een kleinverbruiker is; en

deze strekt tot maximaal 30 PV-panelen; en

het beschikbare budget als bedoeld in artikel 3 nog toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Het college is bevoegd om bij nadere regels het maximum aantal PV-panelen van 30 op een ander aantal vast te stellen of te bepalen dat dienaangaande geen maximum geldt.

 

Artikel 8 Overeenkomst

Indien een krediet wordt verstrekt, gaat de gemeente ter uitvoering daarvan een overeenkomst aan met aanvrager.

De overeenkomst strekt niet tot verlening van publiekrechtelijke toestemming noch ziet zij op privaatrechtelijke verhoudingen tussen de aanvrager en derden.

De feitelijke uitvoering van hetgeen in de overeenkomst is bepaald wordt voor wat betreft de gemeente deels uitgevoerd door de serviceprovider, die de PV-installatie ontwerpt, levert, installeert, onderhoudt en factureert.

 

Artikel 9 Bevoegdheid stellen nadere regels

Het college is bevoegd ter uitvoering van deze verordening nadere regels vast te stellen.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan het bepaalde in deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na de dag waarop deze is bekendgemaakt in het gemeenteblad.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo 2017’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d.15 juni 2017,

 

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo

 

 

 

G.G.A. van Luijn                                   B.H.M. Link

griffier                                                 voorzitter