Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden- Groningen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden- Groningen 2018
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden- Groningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. http://wetten.overheid.nl/BWBR0004766/2018-01-01
  4. http://wetten.overheid.nl/BWBR0008024/2015-01-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2018Nieuwe regeling

22-03-2018

gmb-2018-64307

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden- Groningen 2018

De raad van de gemeente Midden Groningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 maart 2018;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende regeling: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Per belastingverordening wordt geregeld of de gemeente kwijtschelding verleent voor betreffende belastingsoort.

 

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

Per belastingverordening wordt geregeld of de gemeente een beperking toepast op de te verlenen kwijtschelding voor betreffende belastingsoort.

 

Artikel 3. Kosten van bestaan

  • 1.

    Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

  • 2.

    In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

 

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 5. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden- Groningen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2018.

Burgemeester, Rein Munniksma

Griffier, Mieke Bouwman