Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Nadere subsidieregeling Referendumverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregeling Referendumverordening
CiteertitelNadere regeling subsidieverstrekking referendum Alphen aan den Rijn 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft uitwerking van artikel 9, lid 4, van de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201801-10-2020Nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-63144

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregeling Referendumverordening

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

Gelet op artikel 9, lid 4, van de Referendumveerordening Alphen aan den Rijn 2018;

 

B E S L U I T vast te stellen de volgende:

 

Nadere subsidieregeling Referendumverordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1 Referendum: een referendum als bedoeld in artikel 1, lid b van de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018.

2 Referendumcommissie: referendumcommissie, zoals bedoeld in artikel 3 van de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018.

3 Subsidie: hetgeen daarover wordt verstaan in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

4 Subsidieplafond: subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 1 van de Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018.

5 Kiesgerechtigden: inwoners van Alphen aan den Rijn die op de dag van indiening van het inleidende verzoek om een referendum te houden stemrecht hebben voor de verkiezing van de leden van de raad.

6 College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Artikel 2 Doelgroepen en uitsluitingen

1 Voor activiteiten ten behoeve van het publieke debat over het besluit waarop het referendum betrekking heeft, kan het college een subsidie verlenen aan:

a rechtspersonen;

b een collectief van tenminste zes kiesgerechtigden, zoals gedefinieerd in de begripsbepalingen van deze regeling.

2 Geen subsidie wordt verleend aan politieke groeperingen die zijn geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, provinciale staten, waterschappen, Tweede Kamer en Europees Parlement, als bedoeld in de Kieswet.

 

Artikel 3 Subsidiabele kosten

1 Subsidie wordt alleen verstrekt ter bekostiging van materiële kosten die de aanvrager maakt voor de activiteiten in het kader van het referendum.

2 Loonkosten of kosten voor eigen arbeid komen niet in aanmerking voor subsidie.

3 Indien loonkosten voor externe professionals onvermijdelijk zijn, dan worden deze gemaximeerd op euro 35,00 per uur met een maximum van 20 uur per aanvraag.

 

Artikel 4 Beoordelingscriteria

1 Een subsidie als bedoeld in artikel 2, lid 1, heeft een eenmalig karakter.

2 Een aanvraag wordt beoordeeld op de mate waarin:

a deze naar redelijke verwachting een bijdrage zal leveren aan het publieke debat, en

b. de wijze waarop een bijdrage aan het publieke debat wordt gerealiseerd en het beoogde publieksbereik van de bijdrage, dan wel deze naar redelijke verwachting een bijdrage zal leveren aan de individuele gedachte- en meningsvorming;

c. de activiteiten voldoende voor het publiek toegankelijk zijn en/of de uitingen voldoende openbaar zijn, en

d. de voorgenomen activiteiten vooraf bekend zijn gemaakt bij het publiek, wanneer de activiteiten zich daar redelijkerwijs voor lenen, en

e. er sprake is van voldoende spreiding over aanvrager, soort en inhoud van de activiteiten, en

f. het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het product of het verwachte resultaat van de activiteit.

3 Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de door de aanvrager ingediende begroting als bedoeld in artikel 6 van deze regeling.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

Geen subsidie wordt verleend als:

1 er sprake is van activiteiten die (mede) met een winstoogmerk worden ondernomen;

2 er sprake is van een activiteit die reeds heeft plaatsgevonden, voordat over de betreffende aanvraag is beslist;

3 de activiteiten die na de dag waarop het referendum gehouden wordt, plaatsvinden;

4 activiteiten een discriminerend karakter hebben op basis van één of meer in artikel 1 van de Grondwet concreet genoemde gronden.

 

Artikel 6 Budget, subsidieplafond, verdeling en termijnen

1 Subsidie kan worden verleend als en voor zover de raad hiervoor binnen het totale budget op de begroting een subsidieplafond ter beschikking heeft gesteld en voor zover dit subsidieplafond niet wordt overschreden.

2 Het college verdeelt het totale door de raad beschikbaar gestelde subsidieplafond volgens de door de raad vastgestelde verdeelsleutel over de aanvragers (voorstanders, tegenstanders en overige neutrale initiatieven), die hun aanvraag binnen de termijn en overeenkomstig de criteria hebben ingediend. Er wordt een maximumbedrag per aanvraag vastgesteld.

3 Het college maakt bekend binnen welke termijn subsidie kan worden aangevraagd. Dit besluit wordt bekend gemaakt op de daarvoor gebruikelijke manier en/of in één of meerdere in de gemeente verschijnende nieuwsbladen en langs elektronische weg.

4 Voor het aanvragen van subsidie is drie weken beschikbaar na de openbaarmaking van het besluit van het college, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel.

5 De referendumcommissie brengt advies uit aan het college over de ingediende subsidieaanvragen.

6 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, na verstrijken van de aanvraagtermijn wordt een beschikking genomen.

 

Artikel 7 Subsidieaanvragen en subsidieverlening

Aanvragen worden gedaan met gebruikmaking van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier en dienen een opgave te bevatten van de volgende gegevens:

a de aard en inhoud van de activiteiten en of deze voor, tegen of neutraal zijn;

b de wijze waarop een bijdrage aan het publieke debat wordt gerealiseerd en het beoogde publieksbereik van de bijdrage;

c een gespecificeerde begroting die inzicht geeft in de geraamde inkomsten en uitgaven voor zover deze betrekking hebben op de activiteit;

d een tijdsplanning;

e de rechtsvorm, statutaire naam, en het vestigingsadres van de rechtspersoon namens welke de aanvraag wordt gedaan en de handtekeningen van degene(n) die bevoegd is/zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen;

f indien het een collectief van kiesgerechtigden betreft: de achternaam, voorletter(s), het adres, de woonplaats, de geboortedatum en de handtekening van ten minste zes kiezers die deelnemen aan de activiteiten van de groep;

g het rekeningnummer waarop het subsidiebedrag overgemaakt dient te worden.

 

Artikel 8 Aanvulling onvolledige aanvraag

1 Indien een aanvraag voor subsidie onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van vijf werkdagen verleend om de aanvraag aan te vullen.

2 Deze termijn gaat in op de eerste werkdag na verzending van het verzoek om aanvulling.

 

Artikel 9 Uitbetaling subsidies

Indien een aangevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend, wordt vervolgens het betreffende bedrag zo spoedig mogelijk, bij wijze van voorschot, aan de aanvrager uitbetaald.

 

Artikel 10 Rekening en verantwoording

1 Binnen uiterlijk vier weken nadat het referendum heeft plaatsgevonden, legt de ontvanger van de subsidie schriftelijk, onder overlegging van bewijzen, rekening en verantwoording af over de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de wijze waarop het subsidiebedrag is besteed.

2 Deze aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend door middel van een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier.

3 De definitieve subsidievaststelling vindt plaats uiterlijk zes weken na ontvangst van de volledige rekening en verantwoording.

 

Artikel 11 Uitvoering regeling

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

 

Artikel 12 Citeerartikel en inwerkingtreding

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regeling subsidieverstrekking referendum Alphen aan den Rijn 2018“ en treden in werking op de dag volgende op de bekendmaking daarvan.

 

Alphen aan den Rijn, 20 maart 2018.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. P.D. Wekx MBA mr. drs. J.W.E. Spies