Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregels voor incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van kunst & cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van kunst & cultuur
CiteertitelBeleidsregels voor incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van kunst & cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2018Nieuwe regeling

06-03-2018

gmb-2018-60214

Z/18/667953 – D/18/688757

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van kunst & cultuur

Op 6 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Beleidsregel voor de verstrekking van Incidentele Subsidies voor initiatieven op het gebied van kunst & cultuur te herformuleren en structureel in te voeren. Deze beleidsregels zullen worden gehanteerd bij de beoordeling van de hoogte van het subsidiebedrag ingeval van toekenning van een incidentele subsidie bij aanvragen op het gebied van kunst en cultuur.

De beleidsregels voor incidentele subsidies voor initiatieven op het gebied van kunst & cultuur luiden als volgt:

 • 1.

  Organisaties met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een incidentele subsidie aanvragen.

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen indien deze compleet is. De aanvraag dient te bevatten: een omschrijving van het doel, de aard en omvang van activiteiten en een begroting.

 • 3.

  De complete subsidieaanvraag dient minimaal drie maanden voordat de activiteit plaatsvindt te zijn aangevraagd.

 • 4.

  Als de subsidieaanvrager een niet-complete of pro forma subsidieaanvraag heeft ingediend wordt deze in de gelegenheid gesteld om de aanvraag compleet aan te leveren. Indien de aanvrager dit niet binnen de gestelde termijn doet, wordt de subsidieaanvraag verder niet in behandeling genomen.

 • 5.

  De subsidie kan worden verleend als de aanvraag past binnen de (hoofd)doelen van het gemeentebeleid, als deze financieel nodig is en als het gemeentelijk budget toereikend is.

 • 6.

  Indien (een gedeelte van) de activiteit in aanmerking komt voor incidentele subsidiëring,

  • a.

   dan wordt bij een kosten/baten-begroting van (dat gedeelte van) de activiteit hoger dan € 7.500,-  maximaal een bedrag van € 750,- verstrekt;

  • b.

   wordt bij een kosten/baten-begroting van (dat gedeelte van) de activiteit lager dan € 7.500,- een subsidiebedrag verstrekt gelijk aan 10% van het begrote bedrag.

 • 7.

  Voorwaarde voor subsidieverstrekking is dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hierover dient de aanvrager na het plaatsvinden te rapporteren aan de gemeente Boxmeer. In geval de activiteit geen doorgang heeft gevonden, dient de verleende subsidie te worden gerestitueerd.

 • 8.

  Voor eenzelfde en/of vergelijkbare activiteit wordt niet meer dan viermaal een incidentele subsidie verstrekt. 

 • 9.

  Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag.

 • 10.

  Op deze beleidsregels is de Algemene Subsidieverordening gemeente Boxmeer van toepassing.

 • 11.

  Deze beleidsregels treden in werking één dag na de datum van publicatie.

 • 12.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 • 13.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze regeling.

 

Indienen / informatie

Verzoeken voor toekenning van een Incidentele Subsidie voor initiatieven op het gebied van kunst & cultuur kunnen schriftelijk of via mail (gemeente@boxmeer.nl) worden ingediend.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Boxmeer, via 0485-585911.

 

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels voor incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van kunst & cultuur”.

 

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2018.

 

 

de secretaris-directeur,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

de burgemeester,

K.W.T. van Soest