Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Castricum 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Castricum 2018
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Castricum 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

08-03-2018

gmb-2018-58226

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Castricum 2018

De raad van de gemeente Castricum;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2018

 

gezien het advies van de auditcommissie d.d. 22 februari 2018

 

gelet op het bepaalde in artikel 213a, lid 1 Gemeentewet

besluit:

 

De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Castricum 2018” vast te stellen.

Artikel 1 Definitie

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

 • 3.

  Van de in het eerste en tweede lid genoemde onderzoeken betreft tenminste één onderzoek de eigen gemeente en wordt tenminste één onderzoek gezamenlijk uitgevoerd met de andere gemeenten, die deelnemen in de Werkorganisatie BUCH.

Artikel 3 Onderzoeksjaarplan

 • 1.

  Het college zendt jaarlijks een onderzoeksjaarplan naar de raad van te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksjaarplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering;

 • 3.

  In het onderzoeksjaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende onderzoeksbudgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1.

  De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Castricum wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Castricum 2018".

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van 8 maart 2018.

Mevrouw mr. V.H.Hornstra

griffier

De heer drs. A.Mans

voorzitter