Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Instelling bezwaarschriftencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstelling bezwaarschriftencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen
CiteertitelInstelling bezwaarschriftencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. wet Algemene bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2018Nieuwe regeling

07-02-2018

bgr-2018-353

Z/18/015067

Tekst van de regeling

Intitulé

Instelling bezwaarschriftencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen;

 

ieder voor zover het haar bevoegdheden betreft;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 1:5 van het Sociaal Plan ambtelijke fusie gemeente Druten Wijchen;

BESLUITEN

 

 • 1.

  een commissie in te stellen die het bevoegd gezag adviseert naar aanleiding van bezwaarschriften tegen de definitieve benoeming c.q. plaatsing, alsmede tegen de uit de plaatsing voortvloeiende rechtspositionele gevolgen in het kader van de ambtelijke fusie Druten Wijchen, voor de benodigde duur van de afhandeling van de ingekomen bezwaarschriften.

   

 • 2.

  de volgende commissieleden te benoemen:

  • -

   de heer A. van Driesten, Hattem, voorzitter van de commissie;

  • -

   de heer H. Stuiver, de Meern, lid van de commissie;

  • -

   mevrouw C. Wolf, Wesepe, lid van de commissie.

 • 3.

  de commissie vervult haar werkzaamheden conform het in bijlage 1 opgenomen reglement. De directie mag wijzigingen op het reglement aanbrengen.

   

 • 4.

  de commissieleden ontvangen een vergoeding per hoorzitting en een vergoeding voor de reiskosten. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding die de leden van de commissie voor de bezwaarschriften ontvangen in de gemeente Wijchen.

Dit besluit treedt in werking nadat het is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 7 februari 2018

het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter

Bijlage 1 Reglement werkwijze bezwarencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: de bezwarencommissie ingesteld voor de behandeling en advisering aan het bevoegd gezag over de bezwaren tegen de definitieve benoeming c.q. plaatsingsbesluiten, alsmede tegen de uit de plaatsing voortvloeiende rechtspositionele gevolgen.

 • c.

  bevoegd gezag: het bestuur van de werkorganisatie.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar inzake bezwaren die zijn ingediend tegen de door het verwerend orgaan genomen definitieve benoeming c.q. plaatsing, alsmede tegen de uit de plaatsing voortvloeiende rechtspositionele gevolgen in het kader van de ambtelijke fusie Druten Wijchen.

 • 2.

  De commissie is alleen bevoegd met betrekking tot bezwaren tegen besluiten zoals genoemd onder het eerste lid van dit artikel.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De commissie wordt als volgt samengesteld:

  • a.

   een extern lid aan te wijzen door het bevoegd gezag;

  • b.

   een extern lid aan te wijzen door werknemersdelegatie van het BGO;

  • c.

   een onafhankelijke, externe voorzitter aan te wijzen door de onder a. en b. genoemde leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door het bevoegd gezag benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan één of meer plaatsvervangende leden benoemen.

 • 4.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  Het secretariaat van de commissie wordt gevormd door externe deskundigen.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor de benodigde duur van de afhandeling van de ingekomen bezwaarschriften.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van dit reglement uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

De zitting van de commissie is niet openbaar.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden, niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting.

  De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.
  • a.

   De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 19 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: "Reglement werkwijze bezwarencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen".