Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Treasurystatuut 2018 gemeente Midden-Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut 2018 gemeente Midden-Groningen
CiteertitelTreasurystatuut 2018 gemeente Midden-Groningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage bij Treasurystatuut Midden Groningen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wettelijke grondslag is: art. 16 Financiële verordening gemeente Hoogezand-Sappemeer 2017 versie 2, art. 14 Financiële verordening gemeente Slochteren versie 2 en Financiële verordening gemeente Menterwolde versie 2.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoogezand-Sappemeer/482483/482483_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Slochteren/477317/477317_1.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Menterwolde/210218/210218_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

23-01-2018

gmb-2018-57210

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut 2018 gemeente Midden-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

Besluit:

 

vast te stellen het Treasurystatuut 2018 van de gemeente Midden-Groningen.

 

 

1 Doelstelling van treasury

Artikel 1 Doelstelling van treasury

De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:

 • a.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.

 • b.

  Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en liquiditeitsrisico's.

 • c.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • d.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut alsook de Wet Hof.

 

2 Risicobeheer

Artikel 2 Uitgangspunten risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies van het team financieel beheer dan wel financieel advies , wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.

 • 2.

  De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut.

 

Artikel 3 Renterisicobeheer

 • 1.

  De kasgeldlimiet en renterisiconorm worden in principe niet overschreden met inachtneming van de Wet Fido.

 • 2.

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

 

Artikel 4 Koersrisicobeheer

 • 1.

  De gemeente beperkt de koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde van treasury, door overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag Schatkistbankieren uitsluitend uit te zetten bij de Nederlandse staat of in de vorm van leningen bij andere openbare lichamen. Daarbij kan de gemeente Midden-Groningen geen leningen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financieel toezicht is belast.

 • 2.

  De gemeente beperkt de koersrisico's op uitzettingen uit hoofde van treasury door daarbij uitsluitend producten te hanteren waarbij de hoofdsom aan het einde van de looptijd is gegarandeerd.

 

Artikel 5 Kredietrisicobeheer

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:

Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:

 • 1.

  Instellingen, voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt;

 • 2.

  Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) die onder Nederlands of anderszins EER-toezicht vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer en voldoen aan de minimale kredietwaardigheidseis A-rating van één van de volgende erkende rating-bureaus: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA;

 • 3.

  Financiële instellingen die onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen en die een kredietwaardigheid hebben die vergelijkbaar is met minimaal een A-rating.

 • 4.

  Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist.

 

Artikel 6 Intern liquiditeitsrisicobeheer

De gemeente beperkt haar interne liquiditeitenrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een liquiditeitenplanning (looptijd één jaar)

 

Artikel 7 Valutarisicobeheer

Valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro’s;

 

3 Gemeentefinanciering

Artikel 8 Korte en lange financiering

Bij het aantrekken van korte en lange financieringen gelden de volgende uitgangspunten en procedures:

 • 1.

  Voor het aantrekken van gelden op de geld- en kapitaalmarkt worden aan tegenpartijen in principe geen beperkingen gesteld, anders dan dat zij een goede reputatie behoren te hebben op de financiële markten en in het algemeen maatschappelijk verkeer;

 • 2.

  Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;

 • 3.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s te beperken en het renteresultaat te optimaliseren.

 • 4.

  Voor korte en lange financieringen geldt dat door de medewerker van het team financieel beheer, belast met treasury – binnen het verleende mandaat – een voorstel voor de teamleider financieel beheer wordt voorbereid. Na goedkeuring van dit voorstel is de medewerker gemachtigd om volgens de procedure als beschreven in artikel 12 en wat hieronder wordt vastgesteld inzake richtlijnen en limieten voor financieringen in het algemeen de geldlening met de gunstigste condities af te sluiten;

 • 5.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: daggeldleningen, kasgeldleningen, kredietlimieten op rekening courant, onderhandse leningen.

 • 6.

  Bij de uitvoering van de financieringstransacties gelden voorts de volgende richtlijnen en limieten:

  • a.

   Geld wordt uitsluitend aangetrokken op basis van een recente liquiditeitsprognose en een actuele rentevisie;

  • b.

   De gemeente nodigt minimaal twee instellingen uit om een offerte uit te brengen alvorens een financiering wordt aangetrokken.

 

Artikel 9 Kortlopende en langlopende uitzettingen

 • 1.

  Voor kortlopende en langlopende uitzettingen geldt dat door de medewerker van het team financieel beheer belast met treasury – binnen het verleende mandaat – een voorstel voor de teamleider financieel beheer wordt voorbereid. Na goedkeuring van dit voorstel is de medewerker gemachtigd om volgens de procedure als beschreven in artikel 8 en hetgeen hieronder wordt vastgesteld inzake richtlijnen en limieten voor het uitzetten van middelen in het algemeen de belegging met de gunstigste condities af te sluiten;

 • 2.

  Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie gelden voorts de volgende richtlijnen en limieten:

  • a.

   Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 3, 4 en 5 genoemde voorwaarden;

  • b.

   De gemeente nodigt minimaal twee instellingen uit om een offerte uit te brengen alvorens een financiering wordt aangetrokken.

 

Artikel 10 Relatiebeheer

De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Bankrelaties en hun bancaire condities worden ten minste eens in de twee jaar beoordeeld;

 • 2.

  Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 5;

 • 3.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

 

4 Kasbeheer

Artikel 11 Geldstromenbeheer

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:

 • a.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;

 • b.

  Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank;

 

5 Administratieve organisatie en interne controle

Artikel 12 Organisatie van de uitvoering

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitganspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.

 • 1.

  De medewerker van het team financieel beheer, belast met treasury sluit transacties af in overleg met de teamleider financieel beheer. Hiermee wordt het vier-ogen-principe gegarandeerd. Beide functionarissen toetsen het tarief en de voorwaarden van elke af te sluiten transactie aan de beschikbare marktgegevens en concurrerende tarieven. Alle relevante gegevens en kopieën van documenten worden bewaard.

 • 2.

  Het team financieel beheer is verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging en afhandeling van de transacties.

 • 3.

  De medewerker van het team financieel beheer, die is aangewezen als kassier draagt zorg voor het initiëren van betalingen voortvloeiende uit treasurytransacties. De elektronische tekenbevoegdheid voor deze betalingen ligt bij de Kassier (1e handtekening) en de medewerker in het team Financieel beheer die is aangewezen als Comptabele (2e handtekening).

 • 4.

  Bij afwezigheid van medewerkers treedt een vervangingsregeling in werking om voortgang van de dagelijkse werkzaamheden te garanderen. In deze regeling wordt het principe van bovenstaande functiescheiding gehandhaafd.

 • 5.

  Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties;

 

VERVANGINGSREGELING TREASURY

Taak

Functionaris

Vervanger

Treasury uitvoering I

Medewerker financiële administratie I

Medewerker financiële administratie I

Treasury uitvoering II

Teamleider financieel beheer

Financieel adviseur I

Administratie

Financiële Administratie

Financiële Administratie

Betaling 1e handtekening

Kassier

overige Kassiers

Betaling 2e handtekening

Comptabele

overige Comptabelen

 

Artikel 13 Interne controle

 • 1.

  Informatie omtrent de beleidsplannen wordt vastgelegd in de paragraaf financiering in de programmabegroting; op basis hiervan wordt het mandaat voor het komende begrotingsjaar opgesteld. Controle op de uitvoering van het beleid vindt voorts plaats in de paragraaf financiering in het jaarverslag.

 • 2.

  Medewerker financieel beheer belast met treasury zal van het vastgestelde beleid en alle plannen, nota’s en besluiten zorgvuldig dossiers aanleggen. De medewerker financieel beheer belast met treasury zal van alle kopieën van originele documenten en eventuele andere documenten met betrekking tot de uitgevoerde transacties zorgvuldig dossiers aanleggen. Originele contracten en de daarbij horende afwegingsstukken zullen worden bewaard in het centrale archief.

 

Artikel 14 Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

 

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

Geeft opdracht tot het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten;

Het vaststellen van de paragraaf financiering in de programmabegroting en de jaarrekening;

Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;

Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen treasuryactiviteiten.

 

College van B&W

Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);

Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties;

Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;

Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.

 

Directeur bedrijfsvoering

Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;

Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;

Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W.

 

Teamleider financieel beheer

Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;

Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;

Het rapporteren aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;

Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.

 

Budgethouders / deelbudgethouders

Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team financieel beheer;

Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.

 

Medewerker financieel beheer belast met treasury

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de teamleider financieel beheer;

Het opstellen van de rentevisie;

Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;

Het beheren van de geldstromen;

Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;

Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties in overleg met de teamleider financieel beheer;

Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier en de medewerker belast met interne controle;

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

Het adviseren van de teams over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;

Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;

Het afleggen van verantwoording aan de teamleider financieel beheer over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

 

Kassier

Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;

Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;

Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie;

Het rapporteren aan de teamleider financieel beheer over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

 

Financiële administratie

Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie;

 

Externe accountant

Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

 

 

 

Artikel 15 Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.

 

Activiteit

Bevoegd functionaris

(eerste handtekening)

Autorisatie door

(tweede handtekening)

 

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

Afromen gemeentelijke liquide middelen naar de bij de Staat aangehouden rekening in verband met schatkistbankieren

N.v.t.

( zie NB 1)

N.v.t.

(zie NB 1)

Het overboeken van een tegoed aangehouden bij de Staat in verband met schatkistbankieren naar de gemeentelijke bankrekening.

Kassier

Comptabele

Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening

Medewerker team financieel beheer belast met treasury

Teamleider financieel beheer

Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld

Medewerker team financieel beheer belast met treasury

Teamleider financieel beheer

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Kassier

Comptabele

Bankrelatiebeheer

Bankrekeningen openen / sluiten / wijzigen

Medewerker team financieel beheer belast met treasury

Teamleider financieel beheer

Bankcondities en tarieven afspreken

Medewerker team financieel beheer belast met treasury

Teamleider financieel beheer

Financiering en uitzetting

Het vaststellen van kredietfaciliteiten

Medewerker team financieel beheer belast met treasury

Teamleider financieel beheer

Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en Medium Term Notes (MTN) zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf

Medewerker team financieel beheer belast met treasury

Teamleider financieel beheer

Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf

Medewerker team financieel beheer belast met treasury

Teamleider financieel beheer

Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak

Teamleider financieel beheer

College van B&W

 

Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak

Teamleider financieel beheer

College van B&W

 

NB1: Afroming in verband met schatkistbankieren gebeurt automatisch op basis van een afgesloten overeenkomst met de huisbankier en vanuit de verplichting Wet schatkistbankieren.

 

Artikel 16 Informatievoorziening

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in de onderstaand tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen.

Informatie

Frequentie

Informatie -

verstrekker

Informatie-ontvanger

Gegevens met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitsplanning

Incidenteel

Budgethouder

Medewerker financieel beheer belast met treasury

Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van de programmabegroting

Jaarlijks

Medewerker financieel beheer belast met treasury

Gemeenteraad

Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf financiering van de jaarrekening

Jaarlijks

Medewerker financieel beheer belast met treasury

Gemeenteraad

Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido

Periodiek

Team financieel beheer en financieel advies

Derden

Informatie over aangetrokken leningen

binnen 30 dagen na besluit

Medewerker financieel beheer belast met treasury

College van B&W

 

6 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 17 Inwerkingtreding

De datum van ingang van dit Treasurystatuut is 1 januari 2018.

 

Dit statuut kan worden aangehaald als "Treasurystatuut 2018 gemeente Midden-Groningen".

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen in haar vergadering van 23 januari 2018.

Het college voornoemd,

De burgemeester,

de gemeentesecretaris/algemeen directeur