Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Mandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet
CiteertitelMandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpJeugdhulp, mandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2018Nieuwe regeling

13-02-2018

gmb-2018-57070

Z-17-53169

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende machtigingen en mandaten:

 

I. machtigingen

 

Artikel 3.1, lid 5, Jeugdwet - Het vaststellen door de gemeente van de jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsafspraken op grond van het Samenwerkingsprotocol gemeenten regio Hollands Midden en de raad voor de kinderbescherming en het nemen van besluiten in het belang van voornoemd Samenwerkingsprotocol waaronder mede begrepen het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen/aanvullingen in het Samenwerkingsprotocol.

 

 • 1.

  De portefeuillehouder jeugd wordt gemachtigd tot het vaststellen van de jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsafspraken met de raad voor de kinderbescherming en het nemen van besluiten in het belang van voornoemd Samenwerkingsprotocol waaronder mede begrepen het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen/aanvullingen in het Samenwerkingsprotocol.

 

Artikel 3.5, lid 3, Jeugdwet - Het vaststellen door de gemeente van de jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsafspraken op grond van het Samenwerkingsprotocol gemeenten regio Hollands Midden en de Gecertificeerde Instellingen en het nemen van besluiten in het belang van voornoemd Samenwerkingsprotocol waaronder mede begrepen het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen/aanvullingen in het Samenwerkingsprotocol.

 

 • 1.

  De portefeuillehouder jeugd wordt gemachtigd tot het vaststellen van de jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsafspraken met de Gecertificeerde Instellingen waaronder mede begrepen het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen/aanvullingen in het Samenwerkingsprotocol.

 

Artikel 6.1.8 Jeugdwet - Het vertegenwoordigen van het college, inclusief het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, in rechtszittingen naar aanleiding van het indienen van een verzoek door het college als vermeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet.

 

 • 1.

  De teamleider van het sociaal team wordt gemachtigd tot het vertegenwoordigen van het college, inclusief het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, in rechtszittingen naar aanleiding van het indienen van een verzoek door het college als vermeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet.

 

Artikel 6.1.8 Jeugdwet - Indienen verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging van de kinderrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (plaatsing in het vrijwillig kader).

 

 • 1.

  De teamleider van het sociaal team wordt gemachtigd tot het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging op basis van artikel 6.1.8 van de Jeugdwet (plaatsing in het vrijwillig kader).

 

 II – ambtelijke mandaten

 

Artikel 2.3 Jeugdwet - Oordeel over treffen individuele voorzieningen voor jeugdige of een ouder.

 

 • 1.

  De manager AMHK wordt gemandateerd tot het oordeel op basis van artikel 2.3 van de Jeugdwet.

 

Artikel 2.3 Jeugdwet - Oordeel over treffen individuele voorziening inhoudende dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is o.g.v. artikel:

 • -

  1:255 lid 2 BW (n.a.v. verzoek een minderjarige onder toezicht te stellen (VOTS));

 • -

  1:265b lid 2 BW (n.a.v. verzoek tot machtiging om de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen (MUHP));

 • -

  6.1.2 lid 5 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie op te nemen ex art. 6.1.8 Jeugdwet);

 • -

  6.1.9 lid 1 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot spoedmachtiging gesloten accommodatie ex art. 6.1.8 Jeugdwet);

 • -

  6.1.4 lid 3 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot voorwaardelijke machtiging gesloten accommodatie ex art. 6.1.8 Jeugdwet).

Het intrekken van een op grond van één van de bovenstaande artikelen getroffen individuele voorziening indien het verzoek is afgewezen.

 

 • 1.

  De voorzitter van de jeugdbeschermingstafel en de vervangend voorzitter van de jeugdbeschermingstafel worden gemandateerd tot het oordeel over treffen voornoemde voorzieningen op basis van artikel 2.3 van de Jeugdwet.

 

Artikel 2.3 Jeugdwet - Het ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente treffen van individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp indien en voor zover het betreft:

 • -

  voorzieningen inzake preventieve jeugdbescherming; of

 • -

  voorzieningen inzake preventieve drang.

 

 • 1.

  De voorzitter van de jeugdbeschermingstafel en de vervangend voorzitter van de jeugdbeschermingstafel worden gemandateerd tot het oordeel over treffen voornoemde voorzieningen op basis van artikel 2.3 lid 1 van de Jeugdwet.

 

Artikel 2.3 Jeugdwet - Het treffen van een individuele voorziening inhoudende dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is. Dit indien en voor zover de voorziening betrekking heeft op niet langer vrijblijvende jeugdhulp in het vrijwillig kader.

 

 • 1.

  De directeur Gecertificeerde Instellingen en de plaatsvervangend directeur Gecertificeerde Instellingen worden gemandateerd tot het treffen van een individuele voorziening voor zover de voorziening betrekking heeft op niet langer vrijblijvende jeugdhulp in het vrijwillig kader. Het betreft de volgende Gecertificeerde Instellingen:

  • a.

   Jeugdbescherming-West;

  • b.

   William Schrikker Groep;

  • c.

   Leger des Heils.

 

Artikel 4, lid 2, Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Jeugdhulp in spoedeisend geval.

 

 • 1.

  De manager AMHK en de manager Crisisdienst van de GGD Hollands Midden worden gemandateerd tot het treffen van een passende tijdelijke maatregel op basis van artikel 4 lid 2 Verordening Jeugdhulp 2015.

 • 2.

  De manager AMHK en de manager Crisisdienst van de GGD Hollands Midden hebben de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

De Mandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet van 30 mei 2017 (Gemeenteblad 2017, 110251) wordt ingetrokken.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

Bodegraven, 13 februari 2018.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G.de Jager

de burgemeester,

mr. C.van der Kamp

Dit besluit is op 28 februari 2018 bekendgemaakt in Gemeenteblad 2018, 41635.