Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, houdende regels over de Wmo-raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Verordening Wmo-raad Bodegraven-Reeuwijk 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, houdende regels over de Wmo-raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Verordening Wmo-raad Bodegraven-Reeuwijk 2018)
CiteertitelVerordening Wmo-raad gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 84 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201801-01-201829-11-2018Nieuwe regeling

21-02-2018

gmb-2018-57012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, houdende regels over de Wmo-raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Verordening Wmo-raad Bodegraven-Reeuwijk 2018)

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018;

 

gelet op artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de Wmo-raad Bodegraven-Reeuwijk 2018

Artikel 1. Definities

 • -

  Adviseren: het uitbrengen van een advies;

 • -

  Beleidsfases: beleidsinitiëring en -voorbereiding, vaststellen verordeningen, beleidsuitvoering, ontwerpen beleidsplan, evaluatie;

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • -

  Contactmedewerker: aangewezen beleidsadviseur van de gemeente die deskundig is op het gebied van het sociaal domein en fungeert als aanspreekpunt voor de Wmo-raad;

 • -

  Gemeente: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 • -

  Periodiek overleg: overleg 2 keer per jaar tussen wethouder en Wmo-raad;

 • -

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente;

 • -

  Structureel overleg: overleg tussen contactmedewerker en Wmo-raad;

 • -

  Voorzitter : de onafhankelijke voorzitter van de Wmo-raad;

 • -

  Vergadering: het overleg tussen de leden van de Wmo-raad;

 • -

  Vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  Wmo-raad: Wmo-raad Bodegraven-Reeuwijk, het uit vertegenwoordigers van organisaties met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.

Artikel 2. Reikwijdte van de verordening

Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door de gemeente ingestelde Wmo-raad.

Artikel 3. Doel Wmo-raad

 • 1.

  De Wmo-raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college.

 • 2.

  De adviezen raken de ontwikkelfase van nieuw beleid, aanpassingen van bestaand beleid en het opzetten, uitvoeren en omzetten tot beleid van evaluaties.

 • 3.

  De adviezen van de Wmo-raad en de reactie van het college worden ter kennis gebracht van de raad.

 • 4.

  De Wmo-raad betrekt bij de advisering waar gewenst en mogelijk haar achterban en deskundigen op de gebieden van de Wmo en de Jeugdwet.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. Initiatiefrecht

De Wmo-raad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet raken, bij de gemeente in het periodiek overleg en/of het structureel overleg aan de orde te stellen.

2. Informatierecht

De Wmo-raad krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die voor de uitoefening van de taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig zijn, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig wordt door de gemeente mondelinge toelichting gegeven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op de beleidsterreinen van Wmo en Jeugd.

3. Adviesrecht

De Wmo-raad heeft adviesrecht in de beleidsfases beleidsinitiëring en -voorbereiding, vaststellen verordeningen, beleidsuitvoering en ontwerpen beleidsplan.

Artikel 5. Termijnen

 • 1.

  Het college stelt de Wmo-raad voorafgaand aan besluitvorming in de gelegenheid advies uit te brengen.

 • 2.

  De Wmo-raad brengt het advies binnen zes weken schriftelijk uit aan het college. Deze termijn kan in overleg met de voorzitter anders worden overeen gekomen.

 • 3.

  Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies met betrekking tot de wijze waarop zij het met het advies is omgegaan.

Artikel 6. Samenstelling Wmo-raad

 • 1.

  De Wmo-raad bestaat met een passende spreiding over doelgroepen uit vertegenwoordigers van inwoners met een beperking zoals bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wmo en jeugdigen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Jeugdwet.

 • 2.

  De vertegenwoordigers zorgen voor communicatie met de achterban.

 • 3.

  De leden bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in Bodegraven-Reeuwijk en zij bekleden geen functie bij een commerciële organisatie, die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de Wmo en de Jeugdwet.

 • 4.

  De Wmo-raad bestaat uit maximaal 14 leden waaronder een onafhankelijk Dagelijks Bestuur.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur wordt op persoonlijke titel aangezocht via een open sollicitatie en benoemd door het college.

 • 6.

  De voorzitter heeft geen stemrecht maar bij stakende stemmen beslist de voorzitter.  

 • 7.

  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur en bestaat uit 3 personen en nemen een onafhankelijke positie in. Zij kunnen elkaars werkzaamheden vervangen.

 • 8.

  Binnen de gemeentelijke organisatie fungeert een medewerker als contactmedewerker.

Artikel 7. Voordracht, benoemingen en zittingsduur

 • 1.

  De leden, waaronder de leden van het Dagelijks Bestuur, worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode worden verlengd.

 • 3.

  Uittreding uit de Wmo-raad vindt vervolgens plaats nadat opvolging door een nieuw lid is gevonden met een gelijkwaardige achtergrond of aandachtsgebied als het vertrekkend lid.

 • 4.

  Het college benoemt op voordracht van de Wmo-raad de leden. De leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van de benoeming.

 • 5.

  Wanneer een lid tussentijds op eigen verzoek wil aftreden wordt een opzegtermijn van 2 maanden in acht genomen.

 • 6.

  De Wmo-raad kan het college verzoeken een lid te ontslaan indien de Wmo-raad van mening is dat de inbreng als onvoldoende en/of verstorend moet worden aangemerkt.

 • 7.

  Het aftreden of ontslag van een lid wordt door het college schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Overleg

 • 1.

  Ter voorbereiding op een vergadering van de Wmo-raad vindt een vooroverleg plaats tussen de leden van het Dagelijks Bestuur van de Wmo-raad en de contactmedewerker van de gemeente.

 • 2.

  Waar nodig en/of gewenst wordt het vooroverleg aangevuld met deskundigen, deskundige medewerkers van de gemeente of leden uit de Wmo-raad.

 • 3.

  Dit overleg wordt voorgezeten door de voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter stelt in overleg met de secretaris en de contactmedewerker de agenda samen voor het vooroverleg.

 • 5.

  Ieder lid heeft het recht om via de secretaris onderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld.

 • 6.

  Eén maal per jaar, of vaker in onderling overleg, stemt de wethouder af met het Dagelijks Bestuur.

Artikel 9. Vergadering

 • 1.

  De Wmo-raad kan ter voorbereiding van een advies vergaderen. Adviezen worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur en in meerderheid vastgesteld in de vergadering van de Wmo-raad.

 • 2.

  De gemeente draagt er zorg voor dat ten behoeve van de vergaderingen van de Wmo-raad vergaderruimte beschikbaar is.

 • 3.

  De secretaris bereidt de vergadering voor en draagt zorg voor de uitwerking van het advies.

Artikel 10. Openbaarheid

De vergaderingen en de adviezen van de Wmo-raad zijn openbaar. Een besloten vergadering wordt belegd conform artikel 86 van de Gemeentewet.

Artikel 11. Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Wmo-raad een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar. Het verslag wordt verzonden aan de contactmedewerker die zorg draagt voor verdere verspreiding richting het college.

Artikel 12. Vergoedingen

 • 1.

  Voor de aanwezigheid bij vergaderingen hebben de leden recht op een vergoeding in de vorm van presentiegeld.

 • 2.

  De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelt jaarlijks financieel budget aan de Wmo-raad ter beschikking voor een deugdelijk functioneren op basis van de door haar ingediende begroting.

 • 3.

  De omvang van de vergoeding voor de leden is conform het bepaalde in artikel 3 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016.

 • 4.

  De omvang van de vergoeding voor de leden van het Dagelijks Bestuur bedraagt € 150,00 per vergadering.

Artikel 13. Vertrouwelijke behandeling van informatie

De leden van de Wmo-raad zijn verplicht om al hetgeen hen in verband met hun lidmaatschap van de Wmo-raad ter kennis is gekomen vertrouwelijk te behandelen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt. De leden ondertekenen hiertoe een verklaring waarin zij deze verplichting aanvaarden.

Artikel 14. Geschillen betreffende deze verordening

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1.

  De gemeente maakt het bestaan van de Wmo-raad algemeen bekend.

 • 2.

  De Wmo-raad kan naar aanleiding van een evaluatie het college gemotiveerd verzoeken de verordening aan te passen en de onafhankelijk voorzitter te vervangen, met dien verstande dat het besluit daartoe de instemming behoeft van twee derde deel van de leden van de Wmo-raad.

 • 3.

  Ten dienste van zijn functioneren stelt de Wmo-raad een huishoudelijk reglement op, waarin onder andere de communicatie met de achterban wordt geregeld.

 • 4.

  De leden, waarvan de benoeming is gebaseerd op grond van de Verordening WMO-raad gemeente Bodegraven-Reeuwijk, behouden hun benoeming met een maximum van de in artikel 7 van deze verordening genoemde termijnen van 2 maal 4 jaar. Benoemingen die eerder aflopen dan de in artikel 7 genoemde termijn van 2 maal 4 jaar worden verlengd totdat de termijn van totaal 8 jaar is behaald.

 • 5.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college in overleg met de Wmo-raad.

Artikel 16. Intrekken oude verordening

De Verordening WMO-raad gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt ingetrokken.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt daags na haar bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 18. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wmo-raad gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 21 februari 2018.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs

 

 

De verordening is op 28 februari 2018 bekendgemaakt in Gemeenteblad 2018, 41632.