Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

TARIEVENVERORDENING VERRICHTE DIENSTEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTARIEVENVERORDENING VERRICHTE DIENSTEN
CiteertitelTarievenverordening verrichte diensten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpTarievenverordening verrichte diensten 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020wijziging regeling

01-11-2016

gmb-2018-48352

16.099931

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENVERORDENING VERRICHTE DIENSTEN

 

 

TARIEVENVERORDENING VERRICHTE DIENSTEN

Artikel 1  

Het herstellen van bestratingen en andere verhardingen

Voor het herstellen van bestratingen en verhardingen, met inbegrip van het gebruik van de aanwezige materialen en de eventuele bijlevering van de tekortkomende materialen, bedragen de tarieven voor het dichtmaken en herstraten:

1.

Tegelbestrating

 

 

 

a.

m1 tegelsleuf tot 75 cm. breed, per m1

13,88

 

b.

m2 tegelsleuf / tegelwerk breder dan 75 cm., per m2

16,72

 

 

 

 

 

2.

Klinkerbestrating

 

 

 

a.

m1 klinkersleuf tot 75 cm. breed, per m1

18,82

 

b.

m2 klinkerbestrating (als gemiddelde tussenformaten,

 

 

 

waalformaat, dik formaat, betonklinkerkeien) per m2

 

24,72

 

 

 

 

 

3.

Lasgaten

 

 

 

a.

een lasgat tot maximaal 3 m2, per stuk

68,53

 

b.

een lasgat van 3 tot 5 m2, per stuk

81,14

 

 

 

 

 

4.

Sierbestrating/bestrating in woonerven, per m2

33,41

 

 

 

 

5.

Herstel asfaltverhardingen, per m2

258,49

 

 

 

 

6.

Degeneratiekosten

 

 

 

a.

m1 tegelsleuf tot 75 cm. breed, per m1

8,00

 

b.

m2 tegelsleuf breder dan 75 cm., per m2

10,24

 

c.

m1 klinkersleuf tot 75 cm. breed, per m1

11,88

 

d.

m2 klinkersleuf breder dan 75 cm., per m2

13,30

 

e.

een lasgat tot maximaal 3 m2, per stuk

38,71

 

f.

een lasgat van 3 tot 5 m2, per stuk

46,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vervallen.

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bij de berekeningen worden gedeelten van vierkante meters op hele vierkante meters en gedeelten van strekkende meters op hele strekkende meters naar boven afgerond.

 

 

 

 

 

 

 

9.

Niet met name genoemde werkzaamheden worden tegen de werkelijke kostprijs doorberekend.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2  

Het maken van aansluitingen op het gemeenteriool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Voor het maken van aansluitingen met een diameter tot 160 mm is verschuldigd:

 

 

 

 

 

 

 

a.

per aansluiting tot en met 4 strekkende meter

811,12

 

b.

voor elke strekkende meter extra

135,18

 

 

 

 

 

2.

De onder 1 vermelde tarieven kunnen worden vermeerderd met:

 

 

 

 

 

 

 

a.

extra kosten, gebaseerd op werkelijke kosten, in geval van buizen met een diameter groter dan 160 mm;

 

 

 

b.

extra kosten conform artikel 1, lid 5, bij asfaltwerkzaamheden.

 

 

 

Artikel 3  

Voor het verrichten van andere, niet in de verordening genoemde werkzaamheden is (per uur of per gedeelte van een uur) een tarief verschuldigd van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Loontarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdarbeiders

83,76

 

 

Handarbeiders

57,26

 

 

 

 

 

2.

Tractietarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

Personenwagen

8,12

 

 

Bestelauto

10,82

 

 

Bestelwagen met kraan

12,99

 

 

Veegwagen

12,99

 

 

Veegmachine

40,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Het tarief voor het beschikbaar stellen van een auto / voertuig met chauffeur wordt samengesteld uit de onder 1 en 2 genoemde bedragen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4  

Aanleg incl. verwijdering, verplaatsing en wijziging van

 

 

een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij werkzaamheden ten behoeve van een individuele gehandicaptenparkeerplaats zijn de volgende tarieven verschuldigd:

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Aanleggen incl. verwijderen van een parkeerplaats

391,52

 

 

 

 

 

2.

 

Verplaatsing bij verhuizing

310,41

 

 

 

 

 

3.

 

Al-dan-niet noodzakelijke verplaatsing bij de huidige woning

310,41

 

 

 

 

 

4.

 

Vervanging van het onderbord bij wijziging van kenteken

83,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5  

Vervallen

 

Artikel 6  

Verhuur van materialen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Voor het verhuren van de navolgende materialen is per etmaal of een gedeelte daarvan verschuldigd:

 

 

 

 

 

 

 

a.

een dranghek

1,62

 

b.

een verkeers- of verwijzingsbord

1,62

 

 

 

 

 

2.

Bij de verhuur van materialen kan een waarborgsom worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

3.

Bij schade veroorzaakt aan de materialen of bij vermissing wordt het hiermee gemoeide bedrag ingehouden op deze waarborgsom, dan wel op andere wijze aan de gebruiker doorberekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7  

Tarieven digitale topografische informatie

 

 

 

 

 

1.

Voor de levering van een digitaal bestand met topografische informatie is per verwerkte hectare verschuldigd

55,00

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met de kosten van het opslagmedium op basis van de werkelijke kosten en de kosten voor de vervaardiging van dit bestand per kwartier (zijnde manuren en computergebruik en materiaal).

25,00

 

 

 

 

2.

De verstrekking en verkoop van het onder 1 en 2 genoemde vindt uitsluitend plaats via de afdeling Bedrijfsvoering, sectie ICT/BAG en onder de volgende leveringsvoorwaarden:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Alle topografische informatie wordt verstrekt tegen contante betaling, tegen inlevering van een bestelbon of na vooraf verkregen toestemming op rekening.

 

 

 

2.

De prijs van standaardproducten is vastgelegd in deze tarievenverordening.

 

 

 

3.

Geleverde gegevens worden niet geruild of teruggenomen.

 

 

 

4.

De afdeling Bedrijfsvoering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, of de gevolgen daarvan, in de verstrekte informatie.

 

 

 

5.

Het verstrekken van informatie kan door het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, indien daartoe redenen aanwezig worden geacht, geheel of gedeeltelijk worden stopgezet.

 

 

 

6.

Alle rechten zijn voorbehouden aan de gemeente Rijswijk. Niets van de door de afdeling Bedrijfsvoering, sectie ICT/BAG verstrekte gegevens mag worden vermenigvuldigd, opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fotografische of digitale registratie of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering.

 

 

 

7.

De auteurswet is van toepassing op de verstrekte kaarten/bestanden.

 

 

 

 

Ook na toevoeging van c.q. wijziging van de bestanden (c.q. kaarten) blijft de informatie eigendom van de gemeente Rijswijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 8  

Voor de berekening van de tijdsduur, benodigd voor het verrichten van de in de artikelen 3 en 4 genoemde diensten, worden deze geacht te zijn aangevangen op het tijdstip van het vertrek van het voertuig en/of de uitvoerend ambtenaar naar het aangegeven adres en te eindigen op het tijdstip, waarop het voertuig en/of de uitvoerend ambtenaar weer voor andere diensten beschikbaar is.

 

Artikel 9  

Overwerk

 

 

 

 

 

 

 

Indien de werkzaamheden/diensten zijn verricht buiten de vastgestelde werktijden, dan worden de loontarieven verhoogd met de onderstaande percentages:

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

100 voor overwerk op een zondag of op een feestdag tussen 00:00 en 24:00 uur.

 

 

2.

 

100 voor overwerk op een zaterdag tussen 18:00 en 24:00 uur.

 

 

3.

 

75 voor overwerk op een zaterdag tussen 00:00 en 18:00 uur.

 

 

4.

 

75 voor overwerk op een maandag tussen 00:00 en 06:00 uur.

 

 

5.

 

50 voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen het tijdstip van 2 uur na het einde van de vastgestelde werktijd en 06:00 uur.

 

 

6.

 

25 voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag, tussen 2 uur voor het begin van de vastgestelde werktijden tot 2 uur na het einde van de vastgestelde werktijd.

 

 

Artikel 10  

Voor werkzaamheden en leveranties door derden verricht, wordt een opslagpercentage van 10 in rekening gebracht, uitgezonderd de in artikel 1 vermelde werkzaamheden.

 

Artikel 11  

De in deze verordening genoemde tarieven, uitgezonderd de in de artikelen 2 genoemde tarieven, zijn exclusief omzetbelasting. De wettelijk verschuldigde omzetbelasting komt voor rekening van degene, die van de in deze verordening genoemde diensten gebruik maakt.

 

Artikel 12  

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, van de in deze verordening opgenomen tarieven afwijken.

 

Artikel 13  

De tarieven kunnen, voor zover deze aanpassing behoeven ten gevolge van loon- en prijswijzigingen nader door burgemeester en wethouders worden bepaald.

Artikel 14

Delegatieartikel

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de uitvoering van deze verordening op te dragen aan door hun aangewezen ambtenaren.

 

Artikel 15  

Inwerkingtreding en citeerartikel

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

De verordening kan worden aangehaald als "Tarievenverordening verrichte diensten".

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 10 december 1987, gewijzigd op 13 december 1990, 10 december 1991, 9 maart 1993, 29 maart 1994, (gewijzigd b. en w.-besluit 6 december 1994) en 7 november 1995, 7 januari 1997, 6 januari 1998, 15 december 1998, 21 december 1999, 2 januari 2001, 8 januari 2002, 14 oktober 2003, 21 december 2004, 13 december 2005, 12 december 2006, (gewijzigd bij b. en w.-besluit 18 december 2007, 23 december 2008, 22 december 2009, 7 december 2010, 6 december 2011,4 december 2012, 17 december 2013, 9 december 2014, 22 december 2015, 01 november 2016).