Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Openstellingsbesluit 2018 en subsidieplafond 2018 Nadere regels subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Openstellingsbesluit 2018 en subsidieplafond 2018 Nadere regels subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland
CiteertitelOpenstellingsbesluit 2018 en subsidieplafond 2018 Nadere regels subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Flevoland/CVDR393384.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-201811-05-2018nieuwe regeling

27-02-2018

prb-2018-1741

2198680

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Openstellingsbesluit 2018 en subsidieplafond 2018 Nadere regels subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 27 februari 2018 onder nummer 2198543, het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

 

Overwegende dat:

 

zij op 19 januari 2016 de ‘Nadere regels subsidiëring opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland’ hebben vastgesteld;

 

in deze nadere regels is bepaald dat Gedeputeerde Staten jaarlijks een openstellingsperiode vaststellen waarbinnen aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend;

 

hierin ook is bepaald dat Gedeputeerde Staten jaarlijks het subsidieplafonds voor subsidies als bedoeld in deze nadere regels vaststellen,

 

gelet op het bepaalde in artikel 8 onderdeel c juncto artikel 9 van de ‘Nadere regels subsidiëring opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland’,

 

BESLUITEN,

 

vast te stellen het volgende:

 

" Openstellingsbesluit 2018 en subsidieplafond 2018 Nadere regels subsidiëring opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland"

Artikel 1 Openstellingsperiode 2018

Aanvragen om subsidie op grond van de ‘Nadere regels subsidiëring opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland’, kunnen worden ingediend binnen de periode van 14 maart 2018 tot en met 11 mei 2018.

Artikel 2 Subsidieplafond 2018

Het subsidieplafond dat voor het verstrekken van subsidies op grond van deze nadere regels in 2018 beschikbaar is bedraagt: € 10.222,22.

Artikel 3 Beoordelingskader

Ingediende aanvragen om subsidie worden getoetst aan de ‘Nadere regels subsidiëring opruiming drugafvaldumpingen Flevoland’.

Artikel 4 Wijze indienen aanvragen om subsidie

  • 1.

    Aanvragen om subsidie dienen te worden ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier dat te vinden is op de website www.subsidiedrugsafval.nl .

  • 2.

    De in het eerste lid genoemde aanvragen dienen via de website vww.subsidiedrugsafval.nl te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, die namens Gedeputeerde Staten van Flevoland de ontvankelijkheid van de aanvraag toetsen en de aanvraag toetsen aan de nadere regels.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2018.

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

Lelystad, 27 februari 2018

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland