Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels aanwijzen belastingplichtige Midden-Groningen 2018
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 253 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Menterwolde/138408/138408_6.html
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Slochteren/430488/430488_1.html
 5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179532.html
 6. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Menterwolde/138421/138421_7.html
 7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Slochteren/468572/468572_1.html
 8. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-210638.html
 9. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Menterwolde/471266/471266_1.html
 10. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Slochteren/469589/469589_1.html
 11. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-210639.html
 12. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Menterwolde/138404/138404_7.html
 13. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Slochteren/469546/469546_1.html
 14. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-210640.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201801-01-2018Nieuwe regeling

12-01-2018

gmb-2018-41162

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

De heffingsambtenaar van Midden-Groningen;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 253 van de Gemeentewet en het bepaalde over de belastingplicht in de verordening onroerendezaakbelastingen, de verordening rioolheffing, de verordening reinigingsheffingen, de verordening afvalstoffenheffing;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Midden-Groningen 2018

1. Inleiding

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig zijn voor één belastingobject. In de gevallen waarin dat voorkomt, mag de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen worden gesteld. In deze gevallen wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

 

2. Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

1.1 de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2 de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

1.1.3 de erfpachter dan wel de beklemde meier;

1.2 de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

1.3 degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

2.1 indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Midden-Groningen wonen of gevestigd zijn:

2.1.1 degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

2.1.2 degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

2.1.3 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.1.4 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.1.5 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.1.6 de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

2.2 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Midden-Groningen wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

2.2.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.2.2 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.2.3 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.2.4 de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

2.3 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

2.3.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.3.2 degene die bij de uitvoerende dienst/afdeling als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.3.3 de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt.

 • 3.

  Met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

3.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt

3.2 degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

3.3 degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

3.4 degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

3.5 degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4.

  Met betrekking tot de afvalstoffenheffing wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

4.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

4.2 degene die volgens de basisregistratie personen het langst staat ingeschreven op het adres van het belastingobject;

4.3 de oudste, in geval van gelijktijdige inschrijving op het adres;

4.4 degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 • 5.

  Indien aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

5.1 ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

5.2 ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

5.3 ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

 • 6.

  De onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien de aanslag kan worden opgelegd aan degene die over het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en diegene gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

 • 7.

  Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 8.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 9.

  Indien al een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, kunnen wijzigingen pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 10.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, zijn de onderdelen 1 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing.

 

3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze regeling, worden ingetrokken de Beleidsregels voor het aanwijzen van de belastingplichtige in een keuzesituatie van de gemeente Slochteren, vastgesteld d.d. 11 augustus 2014, de Beleidsregels voor het aanwijzen van de belastingplichtige in een keuzesituatie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, vastgesteld d.d. 11 augustus 2014 en de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie van de gemeente Menterwolde, vastgesteld d.d. 21 november 2006.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Midden-Groningen 2018.

 • 4.

  De citeertitel wordt afgekort tot: BAB Midden-Groningen 2018.

 

 

Aldus vastgesteld op 12 januari 2018

 

De heffingsambtenaar,

 

 

 

 

R.R. Brandes.