Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Servicepunt71

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Servicepunt71
CiteertitelMandaatregeling Servicepunt71
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201808-02-2019nieuwe regeling

07-12-2017

bgr-2018-194

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Servicepunt71

Het bestuur en de voorzitter van Servicepunt71, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

overwegende dat

 • -

  het voor het efficiënt functioneren van het Servicepunt71 wenselijk is een bevoegdhedenregeling vast te stellen;

 

gelet op:

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

 

B E S L U I T E N:

 

vast te stellen het navolgende:

 

 

Mandaatregeling Servicepunt71

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  ambtelijk gremium: het gremium als bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (hierna SGB)

 • e.

  directeur: de directeur van het Servicepunt71

 • f.

  Service Eenheid manager: de leidinggevende van een Service Eenheid

 • g.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een in het mandaatregister genoemde gemandateerde de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • h.

  gemandateerde: gremium dat of functionaris die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen, dan wel ondermandaat te verlenen;

 • i.

  mandaatregister: een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden en voorwaarden waaronder dit geschiedt.

Artikel 2 Mandaat, machtiging en volmacht

 • 1.

  Het bestuur en de voorzitter van het Servicepunt71 verlenen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft mandaat, machtiging en/of volmacht voor het nemen van besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden aan het gremium en/of de functionarissen zoals vermeld in de bij dit reglement behorende mandaatregister;

 • 2.

  Wanneer in dit Reglement wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder mede verstaan ondermandaat, machtiging en volmacht.

 • 3.

  Bij het uitoefenen van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden wordt in acht genomen het daarover gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van het rijk, de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeente(n). Voorts wordt in acht genomen vastgestelde, van belang zijnde beleidsdoelstellingen van de betreffende gemeente(n) en de opmerkingen en randvoorwaarden als vermeld bij de gemandateerde bevoegdheden, zoals vermeld in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 4.

  De bevoegdheid krachtens mandaat beslissingen te nemen omvat – voor zover van toepassing- tevens de bevoegdheid tot het wijzigen en intrekken van die besluiten alsmede het stellen van voorschriften en beperkingen, behalve wanneer de uitsluitend de bevoegdheid van inwilligen van aanvragen is gemandateerd.

Artikel 3 Ondertekeningsmandaat

Voor zover het mandaat uitsluitend de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het bestuur dan wel de voorzitter omvat, is dit in de bij dit reglement behorende mandaatregister uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1.

  De gemandateerden zijn bevoegd schriftelijk rechtstreeks ondermandaat te verlenen aan medewerkers, tenzij uit de bij dit reglement behorende mandaatregister blijkt dat dit niet is toegestaan.

 • 2.

  De gemandateerden kunnen aan het gebruik van ondermandaat voorschriften verbinden.

 • 3.

  Van een ondermandaat wordt aantekening gemaakt op de bij dit reglement behorende mandaatregister.

 • 4.

  Wanneer in dit Reglement wordt gesproken over mandaatgever, wordt daaronder mede verstaan ondermandaatgever.

Artikel 5 Mandaat uitgesloten

In de hierna genoemde situaties mag geen gebruik worden gemaakt van mandaat:

 • a.

  het bestuur, een lid van het bestuur, het SGB of de secretaris geeft te kennen het voorstel aan het bestuur ter besluitvorming te willen voorleggen;

 • b.

  het SGB, of een lid van het SGB, geeft te kennen het voorstel aan het SGB ter besluitvorming te willen voorleggen;

 • c.

  de bevoegdheid betreft het vaststellen van verordeningen, regelingen of nadere regels;

 • d.

  de gemandateerde heeft het voornemen te besluiten in afwijking van beleidsregels, richtlijnen, voorschriften of deskundig advies;

 • e.

  de beslissing grote politieke consequenties krijgt of vermoedelijk zal krijgen, dan wel precedentwerking te verwachten is;

 • f.

  het besluit zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten;

 • g.

  er belangrijke financiële en/of juridische risico’s uit het te nemen besluit (kunnen) voortvloeien;

 • h.

  afwijzend, dan wel anderszins negatief, op een verzoek moet worden beslist, tenzij de bevoegdheid om afwijzend te beslissen vermeld is in het mandaatregister;

 • i.

  de gemandateerde heeft een persoonlijk belang bij het uitoefenen van de bevoegdheid;

Artikel 6 Verantwoording en Informatieverplichting

 • 1.

  De gemandateerden rapporteren over de uitoefening van mandaten via managementrapportages.

 • 2.

  De gemandateerden stellen het bestuursorgaan direct op de hoogte van in mandaat genomen besluiten waarvan zij vermoeden dat het van belang is dat het orgaan daarvan kennis neemt.

 • 3.

  Op verzoek van de mandaatgever verstrekt de gemandateerde informatie over de door hem in mandaat genomen besluiten.

Artikel 7 Vernieuwde regelgeving

Voor zover de regelingen waarin aan de gemandateerde bevoegdheden worden toegekend wijzigen dan wel nieuwe regelingen daarvoor in de plaats komen, wordt het mandaatbesluit geacht ook te gelden voor de bevoegdheid zoals deze is opgenomen in de gewijzigde of nieuwe regeling.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1.

  Ingeval de in dit besluit bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

   

  Het bestuur van Servicepunt71,

   

  namens deze,

   

  gevolgd door de functieaanduiding van de ondertekenaar, zijn handtekening en zijn naam

   

 • 2.

  Ingeval de in dit besluit bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de voorzitter worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

   

  De Voorzitter van Servicepunt71,

   

  namens deze,

   

  gevolgd door de functieaanduiding van de ondertekenaar, zijn handtekening en zijn naam

   

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Mandaatregeling Servicepunt71”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 7 december 2017

Namens deze

De voorzitter De secretaris

M.M. Damen E. Zandstra

Bijlage 1  

 

BEVOEGDHEDEN REGISTER SERVICEPUNT71 versie 7 DECEMBER 2017

BEVOEGDHEDEN BESTUUR EN VOORZITTER SERVICEPUNT 71 VERLEEND AAN HET SGB IEDER VOOR ZOVER DAARTOE BEVOEGD

ONDERMANDATEN VAN HET SGB AAN DE DIRECTEUR SERVICEPUNT71 EN DOOR HEM AANGEWEZEN MEDEWERKERS SERVICEPUNT71

Nr

Wettelijke grondslag

Bevoegdheid

1ste functionaris

2de functionaris

3de functionaris

4de functionaris

Voorwaarden en bijzonderheden

1

Hoofdstuk 1 Algemene bevoegdheden en mandaten 

 

Bezwaar, beroep, klachtbehandeling

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Het zenden van bewijzen van ontvangst (inclusief bezwaarschriften ex art. 6:14 Awb en klachten ex art. 9:1 Awb).

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

1.2

 

Het verschaffen van feitelijke informatie, inlichtingen en gegevens.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

Voor zover het onderwerp van de inlichtingen en de gegevens niet vertrouwelijk zijn.

1.3

 

Het versturen van uitnodigingen voor besprekingen.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

1.4

 

Het voeren van correspondentie en de gelegenheid bieden een zienswijze in te dienen (al dan niet op grond van de Awb) voor zover dit betrekking heeft op in mandaat te nemen besluiten.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

1.5

 

Het ter inzage leggen van stukken, waaronder besluiten.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

1.6

 

Het waarmerken van afschriften.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

1.7

 

 Beslissen op bezwaarschriften o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voorzitter Bestuur

 

 

 

Alleen indien beslissing conform het advies van de Regionale Commissie voor de bezwaarschriften is, dan wel indien er ambtelijk gehoord is. Ondertekening: Voorzitter en Secretaris van het Bestuur. Het mandaat geldt niet voor bezwaar-schriften waarover de Regionale bezwaar-schriften inzake rechtspositionele aangelegenheden adviseert. Ondermandaat is niet mogelijk.

 

Archiefwet 1995

 

 

 

 

 

 

1.8

 

Uitoefenen van de bevoegdheden voortvloeiende uit de Archiefwet 1995, de Archiefverordening 2017 Servicepunt71 en het Besluit Informatiebeheer 2017 Servicepunt71.

Directeur

Archivaris, Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

 

 

 

 

 

1.9

 

Het uitvoeren van handelingen op basis van de artikelen 30, 34, 35, 36, 37 en 38 van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en het afhandelen van een verzetsprocedure ex artikel 40 en 41 van de Wbp.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

1.10

 

Het melden van een datalek als bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Directeur

Functionaris Gegevensbescher-ming en Chief Information Security Officer (CISO).

 

 

Zie ook het Proces melden datalek en beveiligingsincident.

 

Wet openbaarheid van bestuur 

 

 

 

 

 

1.11

 

Het beslissen op aanvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

Indien het verzoek mede de gegevens van een klant (gemeente of overig) betreft wordt er geen besluit genomen voordat er met deze klant is overlegd.

 

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 

 

 

 

 

 

1.12

 

Het in ontvangst nemen van een exploot van dagvaarding.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

 

Kwijtschelding

 

 

 

 

 

 

1.13

 

Het verlenen van kwijtschelding tot een bedrag van € 25.000,-.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk.

 

Contracten

 

 

 

 

 

 

1.14

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot een bedrag tot € 100.000,- en het ondertekenen daarvan.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

Het mandaat geldt uitsluitend voor zover de verplichting binnen de in de desbetreffende begroting vastgestelde budgetten past.

1.15

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot een bedrag vanaf € 100.000,- tot € 500.000,- en het ondertekenen daarvan.

Directeur

 

 

 

Het mandaat geldt uitsluitend voor zover de verplichting binnen de in de desbetreffende begroting vastgestelde budgetten past. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk..

1.16

 

Besluiten tot het aangaan van collectieve en individuele dienstverlenings-overeenkomsten, alsmede de daarbij behorende leveringscontracten met gemeenten en overige partijen en het ondertekenen daarvan.

Directeur

 

 

 

Voor zover de DVO binnen de door het Bestuur vastgestelde kader valt zijnde: een sluitend financieel kader en het Afwegingskader uitbreiding dienstverlening en na afstemming met de Concerncontroller. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk.

1.17

 

Besluiten tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten voor meer- en maatwerk en het ondertekenen daarvan.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

Na afstemming met de Concerncontroller en voor zover het binnen het door het Bestuur vastgestelde kader valt zijnde: een sluitend financieel kader en het Afwegingskader uitbreiding dienstverlening. Ondermandaat is alleen mogelijk voor zover het geen nieuwe klanten of werkzaamheden betreft en tot een bedrag van € 100.000,-.

1.18

 

Besluiten tot het aangaan van raamovereenkomsten en het ondertekenen daarvan.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris is niet mogelijk. Ondertekening wordt afgestemd met SE Juridische Zaken.

1.19

 

Het voorbereiden van wijzigingen van de product- en dienstencatalogus (PDC), inclusief de implementatie daarvan.

Directeur

 

 

 

Eenmaal per jaar bekrachtigt het SGB de gewijzigde PDC. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk.

1.20

 

Het vaststellen van tarieven en verdeelsleutels binnen de door het bestuur vastgestelde kaders van de Verrekensystematiek Servicepunt71

 

 

 

 

Ondermandaat is niet mogelijk.

 

Overig

 

 

 

 

 

 

1.21

 

Uitstapjes, dagjes uit en incidentele sluitingen van (onderdelen) van Servicepunt71.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

1.22

 

Via een gerechtelijke procedure verkrijgen van betaling van opeisbare vorderingen tot € 25.000,-.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

Na afstemming met SE Juridische Zaken.

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude  

1.23

 

Het aangaan en opzeggen van contracten, voor zover door de deelnemer voor de betreffende taken expliciet budget beschikbaar heeft gesteld.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

Het ondermandaat is beperkt tot een bedrag van en tot een maximum van € 100.000,-.

1.24

 

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

2. ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

2.1

Artikel 2:3 en 6:15

Het doorzenden en terugsturen van geschriften, het doorzenden van bezwaarschriften en dit meedelen aan de aanvrager of afzender.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

2.2

Artikel 3:6

Het stellen van een termijn waarbinnen advies wordt verwacht.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

2.3

Artikel 4:5, eerste lid

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

2.4

Artikel 4:14

Het eenmalig verdagen op een aanvraag.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

2.5

Artikel 4:15

Het opschorten van een beslistermijn.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

Medewerkers Service-eenheden

 

2.6

Artikel 4:18

Het toekennen van een dwangsom bij het niet tijdig nemen van een besluit.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

2.7

Titel 4.4

Beslissingen aangaande bestuursrechtelijke geldschulden.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

2.8

Artikel 7:1a.

Het beslissen omtrent een verzoek om rechtstreeks beroep in te stellen.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

In afstemming met SE Juridische Zaken. Het mandaat geldt niet voor degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

3. FINANCIËN 

 

Treasurystatuut

 

 

 

 

 

 

3.1

Artikel 16, lid 1, onder e. Gemeenschappelijke regeling service-punt71

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door het vastgestelde Treasurystatuut Servicepunt71. Mandaat geldt tot een bedrag van € 5.000.000,-. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk..

3.2

Artikel 18, lid 5 Gemeen-schappelijke regeling service-punt71

Machtiging om namens de voorzitter overeenkomsten te ondertekenen die het gevolg zijn van de uitvoering van het treasurybeleid.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door het vastgestelde Treasurystatuut Servicepunt71. Mandaat geldt tot een bedrag van € 5.000.000,-. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk.

3.3

Artikel 18, lid 5 Gemeen-schappelijke regeling service-punt71

Machtiging om namens de voorzitter procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van servicepunt71 ter uitvoering van het betalingsverkeer zoals opgedragen in het treasurybeleid.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door het vastgestelde Treasurystatuut Servicepunt71. Mandaat geldt tot een bedrag van € 5.000.000,-. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk.

 

Deelnemende gemeenten

 

 

 

 

 

 

3.4

Artikel 18, lid 5 Gemeen-schappelijke regeling service-punt71

Machtiging om namens de voorzitter procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de deelnemende gemeenten ter uitvoering van het betalingsverkeer zoals opgedragen in de gemeenschappelijke regeling.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door de vastgestelde regeling respectievelijk de DVO / PDC of aanvullende afspraken met een deelnemende gemeente. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk.

 

Betalingen

 

 

 

 

 

 

3.5

 

De bevoegdheid tot het verrichten van een betaling binnen het toegewezen budget.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

Het mandaat geldt voor zover het binnen het budget en het investeringsprogramma van de ondergemandateerde blijft.

3.6

 

Het ondertekenen van betalingsherinneringen, aanmaningen, dwangbevelen en betalingsregelingen.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Financieel Medewerker. (kassier).

Ondermandaat 2: voor een betalingsregeling geldt een maximum van € 10.000,- .

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

3.7

 

Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team FA en I.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

3.8

 

Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van o.a. grafrechten, leges, huren, (erf)pachten, havengelden, marktgelden en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team FA en I.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

3.9

 

Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000,--.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.10

 

Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag onder de deelnemer is gelegd.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team FA en I.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

3.11

 

Het doen van aangifte BTW voor het totaal van de deelnemer en aangiften van het BTW-compensatie-fonds.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team FA en I.

 

3.12

 

Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team FA en I.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

3.13

 

Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen t.b.v. door of namens de gemeente aangegane verplichtingen.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team FA en I.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

3.14

 

Het doen van aangifte van Informatie Voor Derden (IV3), EMU saldo en van andere aangiftes waartoe een deelnemer als werkgever of als rechtspersoon is gehouden.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team Specialisten

 

3.15

 

Het opnemen of uitzetten van middelen op de geldmarkt met een looptijd van minder dan een jaar.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.16

 

Het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.17

 

Het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.  

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.18

 

Het vervroegd aflossen van leningen op de kapitaalmarkt.  

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.19

 

Het beheer van de portefeuille aangaande langlopende leningen.  

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.20

 

Het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.  

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.21

 

Het beheer van de beleggingsportefeuille.  

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.22

 

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid Zie art. 160, eerste lid onderdeel e Gemeentewet.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut. Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

3.23

 

Machtiging om namens de burgemeester procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de gemeenten, ter uitvoering van het betalingsverkeer van de gemeenten, zoals opgedragen in de gemeenschappelijke regeling. Zie art. 171 Gemeentewet.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Team FA en I.

De kaders van dit mandaat worden bepaald door de vastgestelde gemeenschappelijke regeling resp. de DVO / PDC met de deelnemende gemeenten en het gemeentelijk Treasurystatuut. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

4. HRM  

 

Bevoegdheden m.b.t. functie directeur 

 

 

 

 

 

4.1

Artikel 3.1.d, Organisatiebesluit Servicepunt71

Uitoefenen van de werkgeversrol jegens de directeur SP71, waaronder begrepen de functionele aansturing, het geven van kaderstellende instructies, coachen, beoordelen, belonen en overige operationele werkgeverstaken.

 

 

 

 

Ondermandaat is niet mogelijk.

4.2

Artikel 14.4, GR Servicepunt71

Het vaststellen van de instructie voor de directeur Servicepunt71

 

 

 

 

Ondermandaat is niet mogelijk.

 

Bevoegdheden CAR-UWO

 

 

 

 

 

 

4.3

Artikel 160 Gemeentewet/CAR-UWO hoofdstuk 2

Het aanstellen van personeel en het wijzigen van een aanstelling.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.4

Artikel 1:2a, 1:2b en 12c:

Het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen en het toekennen van bijbehorende onkostenvergoedingen en besluiten inzake afwijkende beloning op grond van aanstellingen ogv een banenafspraak

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.5

Artikel 2:1B

Het opleggen van de verplichting om in het dienstbelang een andere betrekking te aanvaarden of andere werkzaamheden te verrichten.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.6

Artikel 2:1B, lid2, onder c

Het aanwijzen voor beschikbaarheidsdiensten

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.7

Artikel 2:7 en 2:7a

Het aanpassen van de formele arbeidsduur van een ambtenaar.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.8

Artikel 3:3 t/m 3:7

Het toekennen van salaris, een periodieke verhoging, inclusief het toekennen van een extra periodieke verhoging, alsmede de inpassing in een hogere schaal, alsmede het toekennen van een extra uitloop op de functionele salarisschaal, alsmede het toepassen van een verlaging van de salarisschaal

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.9

Artikel 3:8 t/m 3:16

Salaristoelagen als bedoeld in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 CAR

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.10

Artikel 3:17

Het aanwijzen van ambtenaren voor het verrichten van BHV-taken en het toekennen van een vergoeding BHV

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

Zie ook Beloningsbeleid Servicepunt71.

4.11

Artikel 3:18

 Het toekennen van overwerkvergoedingen.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.12

Artikel 3:19

 Het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.13

Artikel 3:20

Het toekennen van een beloning vanwege uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.14

Artikel 3:21

 Het toekennen van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt in belang van de dienst.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.15

Artikel 3:22

 Het toekennen van een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.16

Artikel 3:36

Verkoop vakantie-uren

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.17

Artikel 4:2, 4:4, 4:5, 4:6

Het vaststellen van werktijden en indelen van roosters ten aanzien van individuele medewerkers

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.18

Artikel 4:3

Het afhandelen van verzoeken ten aanzien van het opbouwen of uitbetalen van saldo-uren of verlof-uren

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.19

Artikel 4:3

Besluit tot opname of uitbetaling van saldo- of verlofuren in geval van ontslag

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.20

Artikel 4a:1 en 4a:2

Het beslissen op een verzoek om geld uit te wisselen tegen vakantie uren of vakantie-uren tegen geld.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.21

Artikel 4a:3

Het beslissen op een verzoek om inhouding op salaris, eindejaarsuitkering, vakantietoelage voor een door het bestuur vastgestelde bestedingsmogelijkheid

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.22

Artikel 6:1:1, 6:2, 6:2:1 en 6:2:2

Het al dan niet verlenen van vakantieverlof en het verlenen van opbouw vakantieverlof .

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.23

Artikel 6:2:3 t/m 6:2:7

Het verlenen of niet verlenen van vakantie tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid of andere redenen van afwezigheid

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.24

Artikel 6:4 t/m 6:4:5

Het al dan niet verlenen van kort- of langdurend zorgverlof, vakbondsverlof en andere vormen van buitengewoon verlof.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.25

Artikel 6:5 t/m 6:5:7, 6:5a en 6:5a:1

Besluiten inzake (betaald) ouderschapsverlof.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.26

Artikel 6:7 t/m 6:12

Besluiten inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof, onbetaald verlof, adoptie- en pleegverlof, aanspraken tijdens verlof en samenloop met ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.27

Artikel 7:2:5

Besluit tot het verplicht deelnemen aan een (periodiek) geneeskundig onderzoek

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.28

Artikel 7:2:6

Besluit tot buitendienststelling o.g.v. resultaten (periodiek) geneeskundig onderzoek

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.29

Artikel 7:2:7

Verzoek van het bestuur aan het UWV om een ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen of voorzieningen in het belang van het herstel van zijn gezondheid, het behoud, herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

Artikel 7:2:7 noemt hier het College als bevoegd gezag. Voor Servicepunt71 is het bestuur bevoegd gezag.

4.30

Artikel 7:3

Het al dan niet korten op salaris en salaristoelagen i.v.m. ziekte

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.31

Artikel 7:7

Besluit tot vergoeding van kosten van geneeskundige behandeling of verzorging als gevolg van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.32

Artikel 7:9

Het treffen van maatregelen of het stellen van voorschriften zodat de ambtenaar die als gevolg van ziekte of gebrek verhinderd is arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere arbeid te verrichten.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.33

Artikel 7:16

Het opdragen van passende en gangbare arbeid (als bedoeld in artikel 7:11, leden 2 en 3) .

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.34

Artikel 7:17

Het verlenen van toestemming aan een ambtenaar voor het al dan niet terugkeren in zijn betrekking na ziekte.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.35

Artikel 7.19 t/m 7:21

Het beslissen omtrent de samenloop bij ziekte met een uitkering

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.36

Artikel 8:1, 8:1:1 en 8:2

Het verlenen van ontslag op verzoek of wegens AOW-gerechtigde leeftijd

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.37

Artikel 8:2a

Het in afwijking van artikel 8:2, lid 1 beslissen omtrent een ontslag wegens ouderdomspensioen .

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.38

Artikel 8:3, en 8:3:1

Ontslag wegens reorganisatie.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.39

Artikel 8:4 en 8:5

Het verlenen van ontslag wegens gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.40

Artikel 8:7, 8:8 en 8.9

Het verlenen van ontslag op overige gronden.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.41

Artikel 8:12 en 8:12:1

(tussentijds) ontslag uit tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.42

Artikel 8:13

Ontslag als disciplinaire straf.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.43

Artikel 8:15

Schorsing als orde maatregel

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.44

Artikel 8:16:2

Toekennen van een overlijdensuitkering.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.45

Artikel 8:17

Het verlenen van gedeeltelijk ontslag.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.46

Artikel 10d:7 t/m 10d:9

Einde / verlenging re-integratiefase bij ontslag op grond van 8:6

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.47

Artikel 10d:10

Opstellen re-integratieplan bij ontslag op grond van 8:6

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.48

Artikel 10d:11

Boventallig verklaren

Directeur

 

 

 

 

4.49

Artikel 10d:15 t/m 10d:17

Opstellen Van-werk-naar-werk contract

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.50

Artikel 10d:19-2

Tussentijds beëindigen Van-werk-naar-werk contract en ontslag

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.51

Artikel 10d:21

Reguliere beëindiging Van-werk-naar-werk contract en ontslag

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.52

Artikel 10d:23

Verlenging Van-werk-naar-werk contract

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.53

Artikel 10d:28 en 10d:34

Sancties op uitbetaling aanvullende en na-wettelijke WW

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.54

Artikel 10d:35

Afkoop na-wettelijke WW

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.55

Artikel 15:1:b

Het geven van toestemming om goederen en diensten van Servicepunt71 persoonlijk te gebruiken.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

Artikel 15:1b spreekt over ‘gemeentelijke’ goederen en diensten. De CAR/UWO is van toepassing verklaard op de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71. Daarom wordt hier gesproken over goederen en diensten van Servicepunt71.

4.56

Artikel 15:1e

Het verbieden van het verrichten van nevenwerkzaamheden.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.57

Artikel 15:1:10

Het opleggen van de verplichting om in het dienstbelang een andere betrekking te aanvaarden of andere werkzaamheden te verrichten

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.58

Artikel 15:1:11

Het opleggen van andere arbeid in tijde van oorlogen, oorlogsgevaar, rampen of andere buitengewone omstandigheden.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.59

Artikel 15:1:12

Het opleggen van de verplichting tot schadevergoeding, het vaststellen van het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding op de bezoldiging.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1st functionaris niet mogelijk.

4.60

Artikel 15:1:13

Het ontheffen van de verplichting t.a.v. rekenplichtige ambtenaren tot het aanzuiveren van een tekort

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.61

Artikel 15:1:15

Het beoordelen van de ambtenaar.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.62

Artikel 15:1:16

Het opleggen van het dragen van uniform of dienstkleding. Het opleggen van kledingvoorschriften.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.63

Artikel 15:1:17

Het opleggen van de verplichting in of meer nabij de standplaats te gaan wonen.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1st functionaris niet mogelijk.

4.64

Artikel 15:1:18

Het opleggen van de verplichting een dienstwoning te betrekken.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1st functionaris niet mogelijk.

4.65

Artikel 15:1:19

Het ontzeggen van de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1st functionaris niet mogelijk.

4.66

Artikel 15:1:20

Het geven van aanwijzingen aan ambtenaren die verkeren in de omstandigheid zoals omschreven in artikel 15:1:20, lid 1 (infectieziekten).

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.67

Artikel 15:1:22

Het verstrekken van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de ambtenaar.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.68

Artikel 15:1:23

Het vergoeden van schade aan de aan een ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.69

Artikel 15:1:24

Het verlenen van toestemming voor het gebruik van motorrijtuigen.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.70

Artikel 15:1:25

Het verlenen van schadevergoeding ten aanzien van niet elders geregelde schadeloosstelling en vergoeding van kosten.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.71

Artikel 15:1:26

Het opleggen van een verplichting tot het volgen van een opleiding. Het verstrekken van faciliteiten en het stellen van voorwaarden t.a.v. het volgen van een opleiding.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.72

Artikel 15:1:27

Het verlenen van verlof t.b.v. het volgen van onderwijs aan ambtenaren jonger dan 18 jaar.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.73

Artikel 15:2

Het nemen van maatregelen i.v.m. vermoedens van misstanden.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1st functionaris niet mogelijk.

4.74

Artikel 16:1:1

Het geven van disciplinaire straffen

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.75

Artikel 16:1:2

Het geven van een schriftelijke berisping

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.76

Artikel 17:2

Het aanwijzen van een deskundige op het gebied van loopbaanadvies of coaching

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.77

Artikel 17:4

Opstellen van en uitvoering geven aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

Ondermandaat geldt tot een bedrag van € 3.000,-.

4.78

Artikel 18:1:2 t/m 18:1:5

Het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.79

Artikel 18:1:6 t/m 18:1:8

Het toekennen van een tegemoetkoming woon- en werkverkeer.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.80

Artikel 18:1:9 en 18:1:10

Het toekennen van een tegemoetkoming van reis- en pensionkosten.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.81

Artikel 18:1:12

Het verlenen van een voorschot van de in hoofdstuk 18 CAR/UWO genoemde tegemoetkomingen.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

 

Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 

 

 

 

 

 

4.82

Artikel 2 en 3

Het toekennen van een vergoeding voor bestedingsdoeleinden zoals vermeld in artikel 3. van de regeling persoonlijk gezondheidsbudget.

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

Teamleider.

 

 

4.83

Artikel 4

Het treffen van een bijzondere regeling tot een maximum van € 25.000,-.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

 

Formatie

 

 

 

 

 

 

4.84

 

Beslissen over verschuivingen of wijzigingen binnen de formatie

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.85

 

Wijzigen of toevoegen van nieuwe generieke functies aan het functieboek

Directeur

Manager service-eenheid, Manager Bedrijfsvoering.

 

 

 

4.86

 

Wijzigen of toevoegen van competenties aan generieke functies en afdelingen

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

4.87

 

Besluiten over het (her)waarderen van een functie

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan 1ste functionaris niet mogelijk.

 

Bezwaarschriften

 

 

 

 

 

 

4.88

Artikel 10:3, lid 1 Awb

Beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot bevoegdheden zoals die volgen vanuit de CAR/UWO en de gestelde ‘nadere regelingen’ zoals die voorzien zijn in de CAR/UWO en conform het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften.

Directeur

 

 

 

Het mandaat geldt niet wanneer het bezwaar zich richt tegen een besluit dat door de directeur krachtens mandaat is genomen. Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris is niet mogelijk.

 

Loonbeslag

 

 

 

 

 

 

4.89

Artikel 475 Rv.

De uitvoering van loonbeslagen.

Directeur

Salaris-administrateur Servicepunt71

 

 

 

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

4.90

 

Het uitvoeren van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc.  

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Adviseur HRM Ontwikkeling & Mobiliteit

Ondertekeningsmandaat.

4.91

 

Het in behandeling nemen, behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, op grond van de desbetreffende rechtspositieregeling (CAR-UWO) en eigen lokale regelingen, met uitzondering van disciplinaire maatregelen.  

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Juridisch Beleidsadviseur HRM / Senior adviseur arbvw en rechtpositie

Ondertekeningsmandaat.

4.92

 

Het behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, in het kader van de functiebeschrijving en functiewaardering.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

senior adviseur arbvw en rechtpositie en strategisch HRM adviseur

 Ondertekeningsmandaat.

4.93

 

Het verstrekken van informatie aan UWV / ABP / Loyalis/ IZA /Arbo Unie en/of overige uitvoeringsinstanties in het kader van sociale zekerheidswetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletie-regelingen.  

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Salarisadministratie

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

4.94

 

Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Salarisadministratie

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

4.95

 

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Salarisadministratie

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

4.96

 

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris en personeelsadministratie.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Salarisadministratie

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5. JURIDISCHE ZAKEN 

 

Bezwaarschriften

 

 

 

 

 

 

5.1

 

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers team Bezwaar.

Uitgezonderd is het nemen van een beslissing op bezwaar.

 

Klachten

 

 

 

 

 

 

5.2

Hoofdstuk 9 Awb

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers team Bezwaar.

 

5.3

 

Beslissingen met betrekking tot klachten.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

 

Mandaat geldt niet indien de klacht een gedraging van de directeur of een van de leden van het SGB of het Bestuur betreft. Het ondermandaat geldt niet indien de klacht een gedraging van een Manager (service-) eenheid betreft.

 

Verzekeringen en aansprakelijkstellingen 

 

 

 

 

 

5.4

 

Het sluiten en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

 

5.5

 

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen beneden het eigen risico.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Vóór de erkenning van aansprakelijkheid dient er overleg plaats te vinden met de betreffende opdrachtgever.

5.6

 

Het aanmelden van aansprakelijkstellingen bij de verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Vóór de erkenning van aansprakelijkheid dient er overleg plaats te vinden tussen de verzekeraar en Servicepunt71.

5.7

 

Aansprakelijkstelling van derden.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Aansprakelijkheid en Verzekeringen

 

 

Overig

 

 

 

 

 

 

5.8

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de bestuursorganen van de gemeenten en de bestuursorganen van Servicepunt71 in verband met ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de Regionale commissie bezwaarschriften, de rechtbank, de voorzieningenrechter, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep en de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Juridisch Adviseurs.

 

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude  

5.9

 

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers team Bezwaar.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

5.10

 

Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, uitgezonderd planschadeverzoeken.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over erkenning van aansprakelijkheid kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betrokken deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van de gemeentelijke mandaatbesluiten Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

5.11

 

Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen bij de gemeente veroorzaakte schade (regreszaken).

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Medewerkers Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Gemeentelijke vakafdelingen melden de schade bij Servicepunt71. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over het aansprakelijk stellen van derden kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betreffende deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van de gemeentelijke mandaatbesluiten Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

5.12

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep , de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Directeur

Manager service-eenheid.

Teamleider.

Juridisch Adviseurs.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. De te volgen procedure en de stukken worden besproken met de betrokken deelnemer.

5.13

 

Het inschakelen van juridische bijstand ten behoeve van rechtsgedingen.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

Na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

5.14

 

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

Voor zover de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan B. en W., betreft de bevoegdheid eveneens de aan de gemeenteraad gerichte klachten. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

5.15

 

Het aanwijzen van secretarissen van de Regionale commissie bezwaarschriften van de deelnemers.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

 

6. FACILITAIRE ZAKEN  

6.1

 

Huren en leasen van onroerende zaken voor ambtelijke huisvesting.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat dan de 1ste functionaris niet mogelijk.

6.2

 

Het opleggen van een toegangsverbod aan personen voor bepaalde tijd (maximaal 1 jaar) ten aanzien van één of meerdere gebouwen van Servicepunt71.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

 

7. INKOOP- EN AANBESTEDING 

7.1

 

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

Directeur

Manager service-eenheid.

Inkoop adviseurs

 

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

7.2

 

Het aangaan van raamovereenkomsten en de ondertekening daarvan.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

Mits Servicepunt71 schriftelijk heeft aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de desbetreffende raamovereenkomst.

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

7.3

 

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

Directeur

Manager service-eenheid.

Inkoop adviseurs

 

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

7.4

 

Het aangaan van raamovereenkomsten.

Directeur

Manager service-eenheid.

 

 

Mits de gemeente schriftelijk heeft aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de desbetreffende raamovereenkomst.