Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Nadere regels verkiezingsreclame Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels verkiezingsreclame Waalre
CiteertitelNadere regels verkiezingsreclame Waalre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNadere regels verkiezingsreclame

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waalre/CVDR428721/CVDR428721_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2018Nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-40125

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels verkiezingsreclame Waalre

 

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre; 

 

 

Gelet op: 

Artikel 2:42, zesde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Waalre; 

 

 

Overwegende:

dat het in de gemeente Waalre wenselijk is nadere regels vast te stellen voor verkiezingsreclame;

 

dat het wenselijk is dat op verschillende locaties aanplakborden worden geplaatst, waarop de door aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen verkiezingsaffiches kunnen worden geplakt;

 

dat uitsluitend de daarvoor speciaal geplaatste aanplakborden worden gebruikt voor het plakken van verkiezingsaffiches en dat deze niet op andere plaatsen mogen worden aangeplakt;

 

het in het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte wenselijk is vaste locaties aan te wijzen voor de aanplakborden;

 

dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten aanzien van het gebruik van de aanplakborden teneinde onduidelijkheid daarover weg te nemen gedurende periodes van verkiezingen, alsmede oneigenlijk gebruik door andere uitingen te voorkomen;

 

 

Besluit:

vast te stellen:

 

Nadere regels verkiezingsreclame Waalre

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, referendum en Waterschap.

 • 2.

  Aanplakborden: door of in opdracht van de gemeente aangewezen en geplaatste borden die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches zoals bedoeld in artikel 2:42, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • 3.

  Verkiezingsreclame: Het maken van reclame ten behoeve van verkiezingen.

 • 4.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Waalre.

Artikel 2 Termijn en locatie aanplakborden

 • 1.

  De aanplakborden zullen vijf weken voor de verkiezingen door de gemeente worden geplaatst.

 • 2.

  Het verwijderen van de aanplakborden gebeurt in de tweede week na de verkiezingsdag, tenzij er binnen drie maanden opnieuw verkiezingen plaatsvinden; dan kunnen de aanplakborden worden verwijderd in de tweede week na de verkiezingsdag van de tweede verkiezingen.

Artikel 3 Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden aanhangers, spandoeken, sandwich- en/of driehoeksborden en andere reclamedragers voor verkiezingsreclame te plaatsen dan wel te gebruiken op, in, aan over of boven openbare plaatsen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover hier voor een vergunning is verleend zoals bedoeld in de artikelen 5:18, eerste lid en 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 4 Voorwaarden gebruik aanplakborden

 • 1.

  De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden.

 • 2.

  Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

 • 3.

  Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame, of een ander aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding welke niet gerelateerd is aan verkiezingen.

Artikel 5 Verkiezingsreclame voor de raadsverkiezingen

 • 1.

  Enkel het college is bevoegd tot het aanbrengen van verkiezingsreclame voor raadsverkiezingen aan de aanplakborden.

 • 2.

  De verkiezingsreclame voor de raadsverkiezingen dient op een door het college vooraf bekend te maken wijze en vóór een uiterste tijdstip te worden aangeleverd.

 • 3.

  In afwijking van artikel 2, eerste lid zorgt het college ervoor dat de aanplakborden voor verkiezingsreclame bij raadsverkiezingen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van het aangegeven uiterste tijdstip zijn geplaatst.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De nadere regels voor verkiezingsreclame treden in werking daags na bekendmaking;

 • 2.

  Met de inwerkingtreding, zoals bedoeld in het eerste lid, vervalt het beleid ‘Nadere regels verkiezingsreclame Waalre’ zoals vastgesteld op 2 januari 2018.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Nadere regels verkiezingsreclame Waalre”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waalre van

6 februari 2018;

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wnd., de burgemeester,

H.J.F.L. Meeuwsen MBA drs. J.W. Brenninkmeijer