Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Algemene regels plaatsing uitstallingen en bouwobjecten op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene regels plaatsing uitstallingen en bouwobjecten op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2017
CiteertitelAlgemene regels plaatsing uitstallingen en bouwobjecten op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schouwen-Duiveland/CVDR386027/CVDR386027_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2018Nieuwe regeling

13-02-2018

gmb-2018-40012

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene regels plaatsing uitstallingen en bouwobjecten op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 2:10, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening;

overwegende dat het in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving wenselijk is algemene regels te stellen ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg of een weggedeelte;

 

besluiten:

 

vast te stellen de “Algemene regels plaatsing uitstallingen en bouwobjecten op of aan de weg gemeente

Schouwen-Duiveland 2017”

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. uitstalling: object op, aan of boven de weg, dat tot doel heeft om de aandacht te vestigen op de ter plaatse gevestigde onderneming en/of gericht is op het maken van handelsreclame danwel wordt geplaatst ter verfraaiing van een pand en dit object niet permanent met de grond of de gevel is verankerd, en geen sprake is van een standplaats. Onder uitstalling wordt onder meer verstaan:

-voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel

-uitstallingsmaterialen

-speeltoestellen

-reclameborden

-voorwerpen direct grenzend aan een terras

b. handelswaar: goederen en producten behorende tot het branchepatroon van de onderneming en die in de ter plaatse gevestigde onderneming worden verkocht;

c. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk wordt beoogd een commercieel belang te dienen;

d. weg: de weg als bedoeld in artikel 1:1 onder b van de Apv;

e. rijbaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990, ofwel elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden;

f. bouwobject: (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw- en onderhoudswerkzaamheden of van de daartoe betrokken personen, zoals bijvoorbeeld (rol)steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, hekwerken, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels.

g. zwevende winkelstraatversiering: versiering ter verfraaiing van de winkelstraten. Hieronder vallen in ieder geval themaversiering gedurende een bepaalde periode zoals kerstversiering, paasversiering of sinterklaasversiering. Het kan ook om permanente versiering gaan.

 

Artikel 2. Criteria plaatsen van uitstallingen

Het is toegestaan een uitstalling te plaatsen zonder vergunning of ontheffing, indien wordt voldaan aan elk

van de volgende criteria:

a. De uitstalling, die bij een terras uitgezonderd, handelswaar en handelsreclame staan voor en ter breedte van het in gebruik zijnde bedrijfspand, mogen maximaal 1.80 meter hoog zijn en tot 2,50 meter diep vanaf de gevel worden geplaatst waarbij voor voetgangers minimaal 1.5 meter vrije loopruimte overblijft buiten de rijbaan.

b. De uitstalling bij een terras bevindt zich direct grenzend aan het terras, is nooit hoger dan de terrasschermen en neemt geen ruimte van de vrije loopruimte voor voetgangers in beslag (bijv. menuborden en plantenbakken).

c. De uitstalling, handelswaar en handelsreclame brengen door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg en het beperkt de toegankelijkheid van brandkranen en naastgelegen percelen niet;

d. De uitstalling, handelswaar en handelsreclame leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

e. Aanwijzingen van politie en/of daartoe bevoegde ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden;

f. De vrije doorgang op de rijbaan in verband met calamiteiten (brandweer/politie/ambulance) dient minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog te zijn;

g. De uitstalling, handelswaar en handelsreclame is enkel aanwezig op tijden dat de in dat pand

gevestigde onderneming of het terras voor het publiek geopend is;

h. Indien het plaatsen van de uitstalling, handelswaar en handelsreclame een belemmering vormt voor op de locatie van het object te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang, dienen deze op aangeven van de gemeente tijdelijk te worden verwijderd.

 

Artikel 3. Criteria plaatsen van bouwobjecten

Het is toegestaan bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende criteria:

a. Containers en onverlichte obstakels moeten voorzien zijn van reflecterende markeringsstrepen;

b. Bevelen van de politie en daartoe bevoegde ambtenaren moeten strikt en onmiddellijk worden opgevolgd;

c. Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance mogen niet belemmerd worden in de uitvoering van hun taak;

d. De vrije doorgang op de rijbaan in verband met calamiteiten (brandweer/politie/ambulance) dient minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog te zijn;

e. Het object mag niet in het openbaar groen worden geplaatst;

f. Rechten en eigendommen van derden dienen te worden gerespecteerd;

g. Eventuele schade, die voor de gemeente of voor derden uit de plaatsing van het object voortkomt, dient door degene die het object heeft geplaatst te worden vergoed;

h. Het object staat niet op een parkeerplaats;

i. De duur van plaatsing van het object op de openbare weg bedraagt maximaal een aaneengesloten periode van 30 dagen;

j. Het object brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg;

k. Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

l. Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

m. Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid;

n. Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden op een dusdanige wijze dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt;

o. Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu;

p. In geval van plaatsing van een container op een voetpad dient een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter breed, in een zoveel mogelijk rechtdoorgaande lijn, te worden gewaarborgd voor voetgangers en mensen met een fysieke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.

q. Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar of hinder op of aan de weg in relatie tot artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

 

Toelichting:

Voor zwevende winkelstraatversiering boven de weg is altijd een ontheffing van het college nodig omdat deze voor langere duur worden geplaatst en er vaak een omgevingsvergunning voor nodig is. Deze vallen dus niet onder de algemene regels. Belangrijk is dat de versiering minimaal 4.20 boven de weg wordt geplaatst en dat deze past in onze welstandregels en de visies op de inrichting van de kernen.

 

Artikel 4. Slotbepalingen

1. Deze algemene regels treden in werking met ingang van de dag na publicatie.

2. Deze algemene regels kunnen worden aangehaald als “Algemene regels plaatsing uitstallingen en

bouwobjecten op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2017”.

3. Bij inwerkingtreding van deze algemene regels worden de “Beleidsregels plaatsen uitstallingen op of

aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2012”, ingetrokken.

4. Vergunningen of ontheffingen die verleend zijn onder de werking van de Beleidsregels plaatsen

uitstallingen op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland als genoemd onder 3 en die van kracht

zijn op het moment van inwerkingtreding van deze algemene regels, blijven onverminderd van kracht.

5. Vergunningen voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg die verleend zijn op grond van artikel 2:10

van de Apv en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze algemene regels,

blijven onverminderd van kracht.

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 13 februari 2018