Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Shared Service Center Zuid-Limburg

Regeling voor de declaratie van reis- en verblijfskosten SSC-ZL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieShared Service Center Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling voor de declaratie van reis- en verblijfskosten SSC-ZL
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm
 2. ministeriele-regeling Reisregeling binnenland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201815-02-2017nieuwe regeling

15-02-2017

bgr-2018-129

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor de declaratie van reis- en verblijfskosten SSC-ZL

Het Bestuur van het Shared Service Center Zuid-Limburg;

 

OVERWEGING

gelet op het bepaalde in artikelen 3:21 en 3:22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

gelet op het bepaalde in de Reisregeling Binnenland;

mede gelet op het advies van de Bijzondere Ondernemingsraad;

 

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende regeling: Regeling voor de declaratie van reis- en verblijfkosten SSC-ZL

Dienstreis: verblijfskosten

 

Een medewerker die een dienstreis maakt kan in aanmerking komen voor de volgende vergoedingen:

 • 1.

  voor logies (nachtverblijf)

 • 2.

  voor het ontbijt

 • 3.

  voor de lunch

 • 4.

  voor een diner

 

De dagcomponent is een onkostenvergoeding die geldt voor dienstreizen die minimaal 4 uur duren.

De avondcomponent is een onkostenvergoeding die alleen uitbetaald wordt als er sprake is van een overnachting.

Bij dienstreizen, die korter dan 4 uur duren, bestaat geen enkele aanspraak op een vergoeding van onkosten.

De vergoeding voor het ontbijt wordt uitbetaald als de tijd van 06.00 uur tot 9.00 uur geheel in de dienstreis valt.

De vergoeding voor de lunch wordt uitbetaald als de tijd van 12.00 uur tot 14.00 uur geheel in de dienstreis valt.

De vergoeding voor het diner wordt uitbetaald als de tijd van 18.00 uur tot 21.00 uur geheel in de dienstreis valt.

 

Op grond van het in de gemeente tot dusverre geldende beleid mag in de plaats van een lunch ook een diner genuttigd worden. De fiscus heeft echter in het verleden aangegeven dat het vergoeden van een diner op het tijdstip dat geldt voor een lunch mogelijk fiscale gevolgen kan hebben (belasten meer-vergoeding). Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zal de regeling op dit punt aangepast worden.

De hoogte van de vergoedingen wordt gebaseerd op de Reisregeling Binnenland.

 

Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed na overlegging van de benodigde bewijsstukken. Als geen bewijsstukken overlegd worden, wordt hooguit de dag- respectievelijk de avondcomponent vergoed.

 

Dienstreis: reiskosten

Eigen auto

De vergoeding voor met een eigen auto geïndiceerde dienstkilometers is € 0,37 bruto per kilometer.

Indien het gebruik van de eigen auto niet geïndiceerd is bedraagt de vergoeding € 0,09 netto per kilometer.

 

Het gebruik van een eigen auto is geïndiceerd als:

 • de dienstreis absoluut noodzakelijk is én

 • de dienstreis plaatsvindt in de regio Zuid-Limburg (Maastricht tot Sittard), of

 • de locatie slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, of

 • carpoolen voordeliger is, of

 • er een medisch advies is, of

 • er zware bagage vervoerd moet worden.

 

Een en ander ter beoordeling van de leidinggevende.

 

Ook als voor een dienstreis gebruik gemaakt wordt van een ander vervoermiddel dan de auto (motor, bromfiets of fiets) bedraagt de vergoeding € 0,37 bruto per kilometer, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

In alle andere gevallen bedraagt de vergoeding ongeacht het soort vervoermiddel € 0,09 netto per kilometer.

 

Let op: het is niet toegestaan woon-werkkilometers te declareren. Enkele voorbeelden van declaraties:

 • U woont in Sittard en u maakt een dienstreis Sittard-Brunssum: U kunt geen kilometers declareren, aangezien deze reis ligt op het traject Sittard-Heerlen.

 • U woont in Roermond en maakt een dienstreis Roermond-Utrecht: U reist met het openbaar vervoer.

 • U woont in Kerkrade en maakt een dienstreis Kerkrade-Maastricht: U declareert maximaal het aantal kilometers over de afstand Heerlen-Maastricht.

 

Zakelijke lunches, diners en overige kosten

 

Aangezien het SSC-ZL niet beschikt over een bedrijfsrestaurant gelden de volgende afspraken:

 • Soberheid is gepast en lunch en diner alleen als er een functionele noodzaak is

 • Lunch en diner alleen op rekening/creditcard/kleine kas en alleen met vooraf goedkeuring leidinggevende

 • Declareren en nuttigen van alcoholische dranken binnen werktijd is niet toegestaan

 • Mogelijke overige kosten alleen op rekening/creditcard/kleine kas en alleen met vooraf goedkeuring leidinggevende

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 15 februari 2017.

De voorzitter,

J. Aarts

De secretaris,

W. Lousberg