Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

08-01-2018

bgr-2018-124

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten Wijchen;

 

gelet op artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Druten Wijchen;

besluit:

 • I.

  als archivaris te benoemen: de gemeentearchivaris van Nijmegen;

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van Nijmegen;

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op 1-1-2018 en wordt aangehaald als Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018.

Aldus besloten op 8 januari 2018, het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter

Toelichting

 

In artikel 40, eerste en tweede lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) en artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij het bestuur (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die het bestuur moet nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling Druten Wijchen te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de benoeming van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 25, zevende lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Druten Wijchen.

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van het bestuur om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 25 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Druten Wijchen).

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met ons besluit?

 

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met de medewerker van de Werkorganisatie die uw situatie behandelt. We nemen dan het besluit met u door. Wilt u daarna toch een bezwaarschrift indienen? Dan kunt binnen zes weken na vaststelling van dit besluit bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

 

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U doet dit door een brief te sturen naar de Werkorganisatie Druten-Wijchen. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na het besluit door de Werkorganisatie ontvangen moet zijn.

 

In uw brief moet het volgende staan:

 • uw naam en adres;

 • uw e-mailadres en telefoonnummer;

 • de datum van uw brief;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening.

Het adres is:

Dagelijks bestuur Werkorganisatie Druten-Wijchen

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

 

Wilt u dat het besluit niet meteen wordt uitgevoerd?

Ook al maakt u bezwaar, dan kan het besluit toch meteen uitgevoerd worden. Wilt u dat gewacht wordt met het uitvoeren van het besluit totdat er over uw bezwaarschrift is beslist? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit heet een voorlopige voorziening. Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd naar de Werkorganisatie Druten-Wijchen. Ook moet er sprake zijn van spoed wanneer u dit wilt vragen aan de rechter.

 

Hoe vraagt u dit aan de rechter?

U kunt dit op twee manieren aan de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen:

 • U stuurt een brief aan de Voorzieningenrechter van der rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6900 EM Arnhem. Hierin vraagt u om een voorlopige voorziening. Stuur een kopie mee van uw bezwaarschrift.

 • U stuurt digitaal een verzoek naar de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken sector bestuursrecht.

U betaalt griffierecht als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt aan de rechtbank vragen hoe hoog dit bedrag is.