Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Archiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen
CiteertitelArchiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995
 2. artikel 40, tweede lid, van de Archiefwet 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

08-01-2018

bgr-2018-123

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen;

 

gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten Wijchen,

besluit vast te stellen:

 

Archiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018

Artikel 1. Zorgplicht bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de Werkorganisatie.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

 • 1.

  De gemeentearchivaris brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de Werkorganisatie die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de Werkorganisatie die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door het bestuur

Het dagelijks bestuur informeert het bestuur jaarlijks over de uitoefening van de aan haar opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de Werkorganisatie. Zij voegt daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan haar uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording, toezicht en publicatie

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van de verantwoording aan het bestuur en het interbestuurlijke archieftoezicht.

Artikel 5. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De gemeentearchivaris kan, na akkoord van de Werkorganisatie, met instemming van de rechthebbende archieven en documentaire verzamelingen van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van belang zijn voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als Archiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen d.d. 8 januari 2018.

het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter