Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Mandaatbesluit Werkorganisatie Druten-Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Werkorganisatie Druten-Wijchen
CiteertitelMandaatbesluit Werkorganisatie Druten-Wijchen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. wet Algemene bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

08-01-2018

bgr-2018-119

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Werkorganisatie Druten-Wijchen

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen;

 

ieder voor zover het haar bevoegdheden betreft;

 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

 

vast te stellen het volgende Mandaatbesluit;

Artikel 1
 • 1.

  De uitoefening van de in het bij het mandaatregister vermelde bevoegdheden en de ondertekening van de in het register genoemde stukken wordt, onder de in het register opgenomen specifieke voorwaarden en behoudens de genoemde beperkingen, opgedragen aan daar genoemde functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

 • 2.

  Onder mandaat wordt tevens verstaan volmacht of machtiging.

 • 3.

  Indien de uitoefening van de in het mandaatbesluit opgenomen mandaten het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het vermelde mandaat. Dit voor zover daarbij de te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de begroting van de Werkorganisatie Druten-Wijchen en voorts behoudens de in het register opgenomen specifieke voorwaarden en beperkingen.

 • 4.

  Onder manager wordt verstaan de domeinmanagers in dienst bij de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

 • 5.

  Onder lid van de directie wordt verstaan een van de directeuren van de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

 • 6.

  Onder MT wordt verstaan het managementteam bestaande uit domeinmanagers, de businesscontroller en de beide leden van de directie.

Artikel 2
 • 1.

  Daar waar in het register wordt gesproken van medewerker, zijn slechts die bevoegdheden gemandateerd voor zover het team waarvan hij/zij onderdeel uitmaakt, is belast met de desbetreffende taak. Hetzelfde geldt voor bevoegdheden waarvoor hij/zij is ge(vol)machtigd. Medewerkers van hetzelfde team kunnen elkaar vervangen.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de manager wordt hij/zij vervangen door een manager van een ander domein of door het lid van de directie.

 • 3.

  Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing tijdens het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan tijdens een hoorzitting in het kader van een bezwaarschriftenprocedure, beroep of hoger beroep.

Artikel 3
 • 1.

  Deze mandaatregeling geldt niet voor de bevoegdheid tot:

  • a.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

  • b.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • c.

   het beslissen op een bezwaarschrift of (administratief)beroepschrift, tenzij dit uitdrukkelijk in het mandaatregister is vermeld;

  • d.

   het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van een beleidsregel, tenzij dit uitdrukkelijk in het mandaatregister is vermeld;

  • e.

   (het besluiten tot) het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen indien niet passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen.

  • f.

   bepaalde besluiten indien dit door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt.

  • g.

   Het vaststellen van rechtspositionele regelingen.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een voorgenomen besluit meer dan één domein aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening.

 • 2.

  Bij ontbreken van overeenstemming legt de gemandateerde de zaak ter besluitvorming voor aan het bestuursorgaan, inclusief de van elkaar afwijkende standpunten.

Artikel 5
 • 1.

  In het mandaatregister is altijd sprake van afdoeningsmandaat, tenzij in het register uitdrukkelijk anders is vermeld. Afdoeningsmandaat verleent de gemandateerde tevens de bevoegdheid om besluiten en correspondentie te ondertekenen. De ondertekening vindt op de volgende wijze plaats:

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

  (naam manager of medewerker)

  (functie en domein)

 • 2.

  De gemandateerde heeft niet de bevoegdheid om besluiten en correspondentie te ondertekenen indien:

  • a.

   de wens daartoe door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt;

  • b.

   het correspondentie betreft waarvan ondertekening door het bestuur uit oogpunt van representatie van de Werkorganisatie gewenst is.

Artikel 6

Indien in het register mandaat wordt verleend voor het nemen van een besluit, dan houdt dit mandaat tevens in het doen van de noodzakelijke uitvoeringshandelingen in het kader van dat besluit.

Artikel 7
 • 1.

  Het bij dit besluit behorende mandaatregister geeft een overzicht van de bevoegdheden welke zijn gemandateerd.

 • 2.

  Indien een mandaat zowel in de algemene paragraaf als de domeinparagraaf is genoemd, gaat het mandaat genoemd onder de domeinparagraaf voor.

Artikel 8

De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 9

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als `Mandaatbesluit Werkorganisatie Druten-Wijchen`.

 

Aldus vastgesteld op 8 januari 2018,

het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M. Verheijen

voorzitter

TOELICHTING

ALGEMENE TOELICHTING

1. Doelstelling

Met het verlenen van mandaten wordt het volgende beoogd om sneller en klantvriendelijker te handelen. Als het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden aan managers en medewerkers wordt overgelaten, kunnen zij sneller en daardoor klantvriendelijker handelen. Bovendien wordt op deze manier de klanten van de gemeente duidelijkheid verschaft over welke medewerker zij als eerste aan kunnen spreken, namelijk degene die zijn handtekening onder het besluit of de correspondentie heeft gezet.

 

Met het vastleggen van bevoegdheden in dit besluit, worden de verantwoordelijkheden binnen de organisatie vastgelegd. Zodat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is wie kan én moet worden aangesproken.

2. Uitgangspunten

Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd teneinde sneller en klantvriendelijker te kunnen handelen. Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen betekent dat zoveel mogelijk bevoegdheden worden overgelaten aan de manager of medewerker.

 

Bij het overlaten van bevoegdheden aan anderen gaat het om vertrouwen. Het bestuursorgaan dat bevoegdheden aan anderen overlaat, moet ervan uit kunnen gaan dat het zelf de bevoegdheid op dezelfde wijze zou hebben gebruikt. Managers moeten er uiteraard voor zorgen dat het in de domein gestelde vertrouwen niet wordt geschaad. Hiertoe dienen heldere instructies aan medewerkers te worden verschaft. Indien een medewerker twijfelt over een te nemen besluit, dient hij op tijd en vooraf te overleggen met de manager en/of portefeuillehouder.

 

De gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen in het register. Bij bepaalde mandaten zijn specifieke voorwaarden en/of beperkingen opgenomen. Indien buiten de grenzen wordt getreden van de voorwaarde/beperking, geldt er dus geen mandaat.

 

Ondermandaat is niet toegestaan tenzij dit in het mandaatregister is vermeld. Het bestuursorgaan beslist bij welke functie in de organisatie zij de bevoegdheid wenst neer te leggen.

 

Het meerdere omvat het mindere. Op verschillende plaatsen in het register is er voor gekozen niet elk soort rechtshandeling in elke mogelijke variant te benoemen (dus niet: aanbod tot/sluiten van/opzeggen van/verlengen van/wijzigen van/dreigen met) want: wie het meerdere mag, mag ook het mindere. Mag een manager een leasecontract sluiten dan mag hij dit ook opzeggen. Staat in het register “besluiten over een vergunning” dan houdt dit niet alleen in de bevoegdheid om een vergunning te verlenen maar tevens die om een vergunning in te trekken, te weigeren, opnieuw te verlenen of te wijzigen.

 

Indien een mandaatbesluit ruim is geformuleerd dan dient dit dus ook ruim te worden uitgelegd.

 

Eventuele uitzonderingen op deze regel zijn in de kolom voorschriften/beperkingen vermeld, of blijken uit de redactie van het mandaat.

Rechtszekerheid

De in het register opgenomen bevoegdheden zijn ten volle gemandateerd mits voldaan wordt aan eventuele opmerkingen zoals aangegeven in de kolom voorschriften/beperkingen. Dit is in lijn met het uitgangspunt om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Een regeling die aan de gemandateerde overlaat om te bepalen wat de precieze omvang van het mandaat is, is overigens in strijd met de rechtszekerheid.

 

De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De instructies zijn vormvrij. Algemene instructies kunnen de vorm hebben van een beleidsregel. Ook dient de gemandateerde de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid te verschaffen. De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken. Dit moet schriftelijk gebeuren. Met deze instrumenten ontstaat een evenwicht tussen het geven van mandaat en het houden van controle op de uitvoering hiervan.

 

Er gelden enkele algemene uitzonderingen die zijn opgenomen in artikel 3 van het mandaatbesluit. Zo is er geen mandaat voor de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften, het vaststellen of afwijken van beleidsregels en het beslissen op een bezwaarschrift.

 

Ook worden uitgezonderd privaatrechtelijke besluiten welke niet passen binnen het toegekende budget. Het is in bepaalde situaties lastig te bepalen of een besluit binnen het toegekende budget past. Hoe zit het bijvoorbeeld met meerjaren overeenkomsten. Dergelijke overeenkomsten zijn daarom gemandateerd aan de manager. De budgethouder dient zich bij de uitvoering te houden aan de Algemene regeling budgethouders van de gemeente Wijchen.

 

In de praktijk moet de gemandateerde steeds alert blijven en zelf bepalen of er vooraf een terugkoppeling naar het bestuursorgaan moet plaatsvinden. Het bestuursorgaan kan te allen tijde aangeven zelf de bevoegdheid uit te willen voeren. De bepaling dat het mandaat niet geldt wanneer dit door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt, blijft uiteraard behouden.

Bijlage 1 Mandaatregister Werkorganisatie Druten-Wijchen

 

 

Taken/bevoegdheden

Grondslag/bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerde

Specifieke voorwaarden/beperkingen

 

 

Algemeen (alle domeinen)

 

 

 

 

1

Verstrekken van informatie en/of inlichtingen.

 

bestuur

medewerker

Uitgezonderd zijn verzoeken afkomstig van de pers. Zie hiervoor mandaat 37.

2

De afdoening van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen: a. het vragen van inlichtingen aan derden; b. het toezenden aan overheidsinstellingen of derden van gevraagde of verplicht te verstrekken statistische en andere gegevens; c. het doen van Btw-aangiften; d. correspondentie m.b.t. vergoedingen van het Rijk of andere instellingen; e. het aanvragen van verleningen en vaststellingen van subsidies of andere bijdragen bij het Rijk, de provincie, of andere instellingen, en het verzorgen van de eventuele tussentijdse rapportages die hiermee samenhangen; f. het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen.

 

bestuur

medewerker

 

3

Aangaan van of deelnemen aan onderhandelingen omtrent subsidies op ambtelijk niveau met ministeries en/of provincie.

 

bestuur

medewerker

 

4

(Besluiten tot) het aangaan en het beëindigen van overeenkomsten (niet zijnde meerjaren overeenkomsten) met derden voor aan en/of door de werkorganisatie te leveren roerende goederen, diensten, leveringen of werken.

 

bestuur

medewerker

Voor zover passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Dit algemene mandaat geldt niet indien hieronder een bijzonder mandaat is opgenomen.

5

(Besluiten tot) het aangaan en het beëindigen van meerjaren overeenkomsten met derden voor aan en/of door de werkorganisatie te leveren roerende goederen, diensten, leveringen of werken.

 

bestuur

manager

Voor zover passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Dit algemene mandaat geldt niet indien hieronder een bijzonder mandaat is opgenomen.

6

(Besluiten tot) het aangaan van een dienstverleningsovereen-komst en een verwerkersovereenkomst.

 

bestuur

directie

 

7

Voor zover niet elders in dit register benoemd, (besluiten tot) het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de vertegenwoordiging van de werkorganisatie in en buiten rechte met uitzondering van het aangaan van een overeenkomst en met uitzondering van besluiten als bedoeld in artikel 31a Wgr.

 

bestuur

medewerker

Voor zover passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Dit algemene mandaat geldt niet indien hieronder een bijzonder mandaat is opgenomen.

8

Het vragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes.

 

bestuur

medewerker

 

9

Besluiten m.b.t. aanbestedingen en daaruit voortvloeiende voorbereidings- en vervolghandelingen met inachtneming van het aanbestedings- en inkoopbeleid.

 

bestuur

medewerker

 

10

Besluiten m.b.t. aanbestedingen en daaruit voortvloeiende voorbereidings- en vervolghandelingen waarbij wordt afgeweken van het aanbestedings- en inkoopbeleid.

 

bestuur

lid van de directie

 

11

Het betaalbaar stellen van facturen

 

bestuur

medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele aangelegenheden (alle domeinen)

 

 

 

 

12

Beslissingen en handelingen op grond van de Car-Uwo en ander rechtspositieregelingen zoals vastgesteld door het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

CAR-UWO

bestuur

lid van de directie

 

13

Het aanstellen van personeel binnen de formatie.

CAR-UWO, hoofdstuk 2

bestuur

lid van de directie

 

14

Het verlenen van ontslag op eigen verzoek, op grond van blijvende arbeidsongeschiktheid en bij pensionering.

CAR-UWO, hoofdstuk 8

bestuur

lid van de directie

 

15

Verstrekken van een opdracht voor overwerk.

CAR-UWO, hoofdstuk 4

bestuur

manager

Voor zover het eigen domein betreft. Bij gladheid en piket door de opzichter.

16

De toepassing van de regeling met betrekking tot verlof waaronder in ieder geval buitengewoon verlof.

Wet Arbeid Zorg, CAR-UWO, hoofdstuk 6, Regeling voor buitengewoon verlof

bestuur

manager

Voor zover het de eigen domein betreft.

17

Het afhandelen van verzoeken tot aanpassing arbeidsduur.

Wet aanpassing arbeidsduur, CAR-UWO, hoofdstuk 2

bestuur

manager

Voor zover het eigen domein betreft.

18

Het salaris technisch inpassen van nieuw personeel.

CAR-UWO, hoofdstuk 3

bestuur

manager

Voor zover het eigen domein betreft en met uitzondering van managers

19

(Besluiten tot) het aangaan en het beëindigen van tijdelijke dienstverbanden en andere vormen van tijdelijk personeel (uitzendpersoneel, detachering) binnen de formatie.

CAR-UWO, hoofdstuk 2

bestuur

manager

Voor zover het eigen domein betreft.

20

(Besluiten tot) het aangaan en het beëindigen van overeenkomsten voor stage en werkervaringsplaatsen

Vergoedingsregeling stagiaires

bestuur

manager

Voor zover het eigen domein betreft.

21

De toepassing van de regeling dienstreizen (inclusief verblijfkosten) en de regeling reiskosten woon-werkverkeer

Regeling dienstreizen en regeling reiskosten woon-werkverkeer

bestuur

manager

 

22

Het wijzigen van de plaatsing in een functie

CAR-UWO, Hoofdstuk 2

bestuur

lid van de directie

 

23

Alle besluiten en handelingen inzake de Wet openbaarheid van bestuur inzake ambtenaren en bestuurders

Wob

bestuur

lid van de directie

 

24

Besluiten omtrent de aanwijzing van vergoedingen en voorzieningen in het kader van de Werkkostenregeling.

 

bestuur

manager

 

25

Het verlenen van voorschotten in het kader van personeelsbeleid.

 

bestuur

manager

 

26

Vaststellen van het organisatiebrede opleidingsplan

 

bestuur

MT

Het plan wordt bij meerderheid vastgesteld in het MT.

 

 

Team P&O

 

 

 

 

27

De toepassing van de "Verhaalswet ongevallen ambtenaren".

 

bestuur

medeweker

 

28

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in het kader van werving en selectie.

 

bestuur

medewerker

 

29

Besluiten tot het verlenen van ouderschapsverlof op grond van CAR UWO.

Wet Arbeid Zorg, CAR-UWO, hoofdstuk 6, Ouderschapsverlofregeling.

bestuur

medewerker

 

30

Het toekenning van schadevergoeding op grond van de CAR UWO.

CAR-UWO, hoofdstuk 15

bestuur

medewerker

In overleg met de desbetreffende manager

31

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

 

bestuur

medewerker

 

32

Toepassen protocol ziekteverzuim.

Wet Poortwachter

bestuur

medewerker

In overleg met de desbetreffende manager

33

Het verlenen van opdrachten ten behoeve van de uitvoering van het opleidingsplan en andere opleidingsactiviteiten.

 

bestuur

medewerker

 

34

De uitvoering van de regeling verplaatsingskosten.

CAR-UWO, hoofdstuk 18, Verplaatsingskostenregeling

bestuur

medewerker

 

35

Het uitbetalen van een overlijdensuitkering op grond van CAR UWO.

CAR-UWO, hoofdstuk 8

bestuur

medewerker

 

36

Besluiten tot het toepassen van een korting op het salaris bij langdurige ziekte.

CAR-UWO, hoofdstuk 7

bestuur

medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

Team communicatie

 

 

 

 

37

Het verstrekken van informatie en/of inlichting aan de pers

 

bestuur

medewerker

 

38

De afdoening van aanvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afkomstig van de pers.

 

bestuur

medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

Team JZ

 

 

 

 

39

Het verrichten van handelingen ter voorbereiding van beschikkingen, en het nemen van beschikkingen, waaronder in ieder geval begrepen: a. de beoordeling van de ontvankelijkheid van aanvragen en het besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen; b. het bieden van gelegenheid tot het herstel van vormfouten; c. het verzorgen van voorgeschreven publicatie van aanvragen; d. het horen van (derden-)belanghebbenden; e. het beleggen ven een (eventuele) hoorzitting; f. het toezenden van afschriften van ingebrachte zienswijzen aan de aanvrager en de adviserende bestuursorganen; g. het verlengen van de beslistermijn; h. mededelingen in het kader van overschrijding van de beslistermijn; i. het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen; j. verzending van ontvangstbevestigingen.

a: 4:5 Awb b: 4:5 Awb c: 3.8 Wabo d: afd 4.1.2 Awb e: 3:15 Awb f: 3:15 Awb g: 3:18, 4:15 Awb; h: 3.9 Wabo; i: 4:14 Awb j: Afd 3.3 Awb

bestuur

medewerker

 

40

Het afwijzen van een aanvraag na een eerdere negatieve beslissing vanwege het ontbreken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (nova)

4:6 Awb

bestuur

medewerker

 

41

Besluiten inzake de dwangsom bij niet tijdig beslissen

par 4.1.3.2 Awb

bestuur

manager

 

42

Besluiten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissing op bezwaar en behandeling van beroepsschriften, waaronder in ieder geval begrepen: a. het bieden van gelegenheid tot herstel van vormverzuim; b. bieden gelegenheid tot verschoning termijnoverschrijding; c. doorzending bezwaar- of beroepsschrift; d. uitnodiging voor hoorzitting/achterwege laten hoorzitting; e. mededeling ter inzage gelegde stukken en mededeling mogelijkheid tot indiening nadere stukken; f. inlichting belanghebbende die niet bij het (gescheiden) horen aanwezig is geweest; g. mededeling nieuwe feiten en horen belanghebbende daaromtrent; h. verdaging van beslissing op bezwaarschrift; i. het indienen van verweerschriften en schriftelijke duplieken in beroep en hoger beroep; j. vertegenwoordiging in bezwaarschriftenprocedures, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening.

a: 6:6 Awb b: 6:1 Awb c: 6:15 Awb d: 7:2 en 7:3 Awb e: 7:4 Awb f: 7:6 Awb g: 7:9 Awb h: 7:10 Awb

bestuur

medewerker

j: vertegenwoordiging mag plaatsvinden door de daartoe in bijlage 2 van dit besluit aangewezen ambtenaren.

43

Bekendmaking van besluiten en kennisgevingen van voorgenomen besluiten.

Afd 3.4, 3.6 Awb

bestuur

medewerker

 

44

Alle besluiten en handelingen inzake de Wet openbaarheid van bestuur.

Wob

bestuur

medewerker

Uitgezonderd zijn Wob verzoeken afkomstig van de pers (mandaat 38) en met betrekking tot ambtenaren en bestuurders (mandaat 23).

45

Besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover het gaat om:

 

bestuur

medewerker

 

 

a. Beslissing op een verzoek van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens;

a. 35 Wbp

 

 

 

 

b. verzoeken tot verbetering van gegevens;

b. 36 Wbp

 

 

 

 

c.het vaststellen van de identiteit

c.37 Wbp

 

 

 

 

d. mededeling van verbetering aan derden;

d. 38 Wbp

 

 

 

 

e. verzet tegen gegevensverwerking;

e. 40 Wbp

 

 

 

 

f. melding van gegevensverwerking.

f. 27 Wbp

 

 

 

 

g. het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

g. 13 Wbp

 

 

 

46

Besluiten op grond van de wet hergebruik overheidsinformatie

Who

bestuur

medewerker

 

 

 

Team Financiën

 

 

 

 

47

Het (besluiten tot het) erkennen van en afwijzen van aansprakelijkheid van de werkorganisatie en het toekennen van de schadevergoeding.

 

bestuur

manager

Tot een maximum van € 50.000,-.

48

Het melden van een aansprakelijkheid bij de verzekering.

 

bestuur

medewerker

 

49

Besluiten en handelingen waarvoor op grond van het Treasurystatuut de manager bedrijfsvoering verantwoordelijk is.

Treasurystatuut

bestuur

manager

 

50

Besluiten en handelingen besluit waarvoor op grond van het Treasurystatuut de medewerker van financiën belast met Treasury/Treasurer verantwoordelijk is.

Treasurystatuut

bestuur

medewerker

 

Bijlage 1 lijst van vertegenwoordiging zoals bedoelt in mandaat nr. 42 onder j.

 

Namens het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen:

 • -

  mevrouw mr. J.J.M.C. Hendriks-Voncken

 • -

  mevrouw mr. Ing. S.H.E. Bastiaans-Vloet

 • -

  mevrouw mr. E.S. van de Goor

 • -

  mevrouw mr. N.L.M. Pol

 • -

  mevrouw mr. I de Keizer