Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. wet Algemene bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201801-01-201801-05-2018Nieuwe regeling

08-01-2018

bgr-2018-118

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Heffingsambtenaar van Wijchen, en de Invorderingsambtenaar van Wijchen;

ieder voor zover het haar bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

vast te stellen het volgende Mandaatbesluit;

Artikel 1
 • 1.

  De uitoefening van de in het bij het mandaatregister vermelde bevoegdheden en de ondertekening van de in het register genoemde stukken wordt, onder de in het register opgenomen specifieke voorwaarden en behoudens de genoemde beperkingen, opgedragen aan daar genoemde:

  • a.

   (senior)medewerkers in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten-Wijchen en voorheen werkzaam ten behoeve van de gemeente Wijchen;

  • b.

   medewerkers en managers in dienst van of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten-Wijchen;

  • c.

   directieleden werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten-Wijchen en als secretaris in dienst bij de Gemeente Wijchen of Druten.

 • 2.

  Onder mandaat wordt tevens verstaan volmacht of machtiging.

 • 3.

  Indien de uitoefening van de in het mandaatbesluit opgenomen mandaten het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het vermelde mandaat. Dit voor zover daarbij de te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de gemeentelijke beleids- en beheersbegroting en voorts behoudens de in het register opgenomen specifieke voorwaarden en beperkingen.

 • 4.

  Onder manager wordt verstaan de domeinmanagers in dienst bij de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

 • 5.

  Onder een lid van de directie wordt verstaan één van de directeuren van de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

Artikel 2
 • 1.

  Daar waar in het register wordt gesproken van medewerker of senior medewerker, zijn slechts die bevoegdheden gemandateerd voor zover hij/zij is belast met de desbetreffende taak. Hetzelfde geldt voor bevoegdheden waarvoor hij/zij is ge(vol)machtigd.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de medewerker wordt hij/zij vervangen door een manager of door het lid van de directie.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de manager wordt hij/zij vervangen door een manager van een andere afdeling of door het lid van de directie.

 • 4.

  Bij afwezigheid van een senior medewerker wordt hij/zij vervangen door een senior medewerker van dezelfde afdeling of de door de manager van de betreffende afdeling, tenzij anders is bepaald in het register. Het eerste lid van dit artikel is in dat geval niet van toepassing.

 • 5.

  Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing tijdens het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan tijdens een hoorzitting in het kader van een bezwaarschriftenprocedure, beroep of hoger beroep.

Artikel 3
 • 1.

  Deze mandaatregeling geldt niet voor de bevoegdheid tot:

  • a.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

  • b.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • c.

   het beslissen op een bezwaarschrift of (administratief)beroepschrift, tenzij dit uitdrukkelijk in het mandaatregister is vermeld;

  • d.

   het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van een beleidsregel, tenzij dit uitdrukkelijk in het mandaatregister is vermeld;

  • e.

   (het besluiten tot) het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen indien niet passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen.

  • f.

   bepaalde besluiten indien dit door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een voorgenomen besluit meer dan één afdeling aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening.

 • 2.

  Bij ontbreken van overeenstemming legt de gemandateerde de zaak ter besluitvorming voor aan het bestuursorgaan, inclusief de van elkaar afwijkende standpunten.

Artikel 5
 • 1.

  In het mandaatregister is altijd sprake van afdoeningsmandaat, tenzij in het register uitdrukkelijk anders is vermeld. Afdoeningsmandaat verleent de gemandateerde tevens de bevoegdheid om besluiten en correspondentie te ondertekenen. De ondertekening vindt op de volgende wijze plaats:

  Met vriendelijke groet,

  namens de heffings- of invorderingsambtenaar

  (naam manager of medewerker)

  (functie en afdeling)

 • 2.

  De gemandateerde heeft niet de bevoegdheid om besluiten en correspondentie te ondertekenen indien:

  • a.

   de wens daartoe door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt;

  • b.

   het correspondentie betreft die is gericht aan de gemeenteraad;

  • c.

   het correspondentie betreft waarvan ondertekening uit een oogpunt van representatie van de gemeente gewenst is;

Artikel 6

Indien in het register mandaat wordt verleend voor het nemen van een besluit, dan houdt dit mandaat tevens in het doen van de noodzakelijke uitvoeringshandelingen in het kader van dat besluit.

Artikel 7
 • 1.

  Het bij dit besluit behorende mandaatregister geeft een overzicht van de bevoegdheden welke zijn gemandateerd.

 • 2.

  Indien een mandaat zowel in de algemene paragraaf als de afdelingsparagraaf is genoemd, gaat het mandaat genoemd onder de afdelingsparagraaf voor.

Artikel 8

De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 9
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2.

  Het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit, vastgesteld op 9 oktober 2012 en nadien meermalen gewijzigd, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als `Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar`.

 

Aldus vastgesteld op 11 januari 2018

Heffingsambtenaar

J.T. vanHeumen

Invorderingsambtenaar

J.T. vanHeumen

Mandaatregister

Vastgesteld d.d. 11 januari 2018

A. Mandaat aan derden (niet tot de Werkororganisatie Druten-Wijchen behorend)

 

Taken/bevoegdheden

Grondslag/bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerde

Specifieke voorwaarden/beperkingen

1

Afvalstoffenheffing te innen.

Verordening reinigingsheffingen

heffingsambtenaar

Directeur van DAR Milieudiensten N.V.

Ondermandaat is toegestaan.

B. Mandaat aan derden (de Werkorganisatie Druten-Wijchen)

 

Taken/bevoegdheden

Grondslag/bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemandateerde

Specifieke voorwaarden/beperkingen

 

Algemeen (alle afdelingen)

 

 

 

 

1

Verstrekken van informatie en/of inlichtingen.

 

heffingsambtenaar

Medewerker

 

2

De afdoening van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen:

a. het vragen van inlichtingen aan derden;

b. het toezenden aan overheidsinstellingen of derden van gevraagde of verplicht te verstrekken statistische en andere gegevens;

c. het verstrekken van inlichtingen over het in de gemeente gevolgde beleid en over de interpretatie door de gemeente van voorschriften en richtlijnen;

d. het doen van Btw-aangiften;

e. correspondentie m.b.t. vergoedingen van het Rijk of andere instellingen;

f. het aanvragen van verleningen en vaststellingen van subsidies of andere bijdragen bij het Rijk, de provincie, of andere instellingen, en het verzorgen van de eventuele tussentijdse rapportages die hiermee samenhangen;

g. het vragen van adviezen aan gemeentelijke diensten of derden indien daaraan geen kosten verbonden zijn of indien het vragen van een dergelijk advies is voorgeschreven;

h. het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen;

i. beoordeling van bodemonderzoeksopzetten, bodemonderzoeken, saneringsplannen monitoringsverslagen en evaluatierapporten alsmede akoestische rapporten.

 

heffingsambtenaar

medewerker

 

3

Het verrichten van handelingen ter voorbereiding van beschikkingen, en het nemen van beschikkingen, waaronder in ieder geval begrepen:

a. de beoordeling van de ontvankelijkheid van aanvragen en het besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen;

b. het bieden van gelegenheid tot het herstel van vormfouten;

c. het verzorgen van voorgeschreven publicatie van aanvragen;

d. het horen van (derden-)belanghebbenden;

e. het beleggen ven een (eventuele) hoorzitting;

f. het toezenden van afschriften van ingebrachte zienswijzen aan de aanvrager en de adviserende bestuursorganen;

g. het verlengen van de beslistermijn;

h. mededelingen in het kader van overschrijding van de beslistermijn;

i. het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen;

j. het al dan niet bieden van inspraak op grond van de inspraakverordening;

k. verzending van ontvangstbevestigingen.

a: 4:5 Awb

b: 4:5 Awb

c: 3.8 Wabo

d: afd 4.1.2 Awb

e: 3:15 Awb

f: 3:15 Awb

g: 3:18, 4:15 Awb;

h: 3.9 Wabo;

i: 4:14 Awb

j: Afd 3.3 Awb

heffingsambtenaar

medewerker

 

4

Besluiten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissing op bezwaar en behandeling van beroepsschriften, waaronder in ieder geval begrepen:

a. het bieden van gelegenheid tot herstel van vormverzuim;

b. bieden gelegenheid tot verschoning termijnoverschrijding;

c. doorzending bezwaar- of beroepsschrift;

d. uitnodiging voor hoorzitting/achterwege laten hoorzitting;

e. mededeling ter inzage gelegde stukken en mededeling mogelijkheid tot indiening nadere stukken;

f. inlichting belanghebbende die niet bij het (gescheiden) horen aanwezig is geweest;

g. mededeling nieuwe feiten en horen belanghebbende daaromtrent;

h. verdaging van beslissing op bezwaarschrift;

i. het indienen van verweerschriften en schriftelijke duplieken in beroep en hoger beroep;

j. vertegenwoordiging in bezwaarschriftenprocedures, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening.

a: 6:6 Awb

b: 6:1 Awb

c: 6:15 Awb

d: 7:2 en 7:3 Awb

e: 7:4 Awb

f: 7:6 Awb

g: 7:9 Awb

h: 7:10 Awb

heffingsambtenaar

medewerker

j: zie artikel 2, lid 5 van het Mandaatbesluit.

5

Bekendmaking van besluiten en kennisgevingen van voorgenomen besluiten.

Afd 3.4, 3.6 Awb

heffingsambtenaar

medewerker

 

6

Heffen van leges.

Legesverordening

heffingsambtenaar

medewerker

 

7

Het heffen van precariobelasting

Precarioverordening

heffingsambtenaar

medewerker

 

 

 

 

Financiën, informatisering en automatisering (FIA)

 

 

 

 

8

Invorderen van leges.

 

Invorderingsambtenaar

medewerker

 

9

Invorderen van precariobelasting

 

invorderingsambtenaar

medewerker