Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent ruimtelijke kwaliteit Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent ruimtelijke kwaliteit Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen
CiteertitelSubsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR602497/CVDR602497_1.html
 3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0651
 4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201827-04-2019nieuwe regeling

06-02-2018

prb-2018-1274

K7384

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent ruimtelijke kwaliteit Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat in hun vergadering van 6 februari 2018, nr. A.7, afdeling RS, dossiernummer K7384, is vastgesteld de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen.

 

 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

 

Overwegende dat de provincie Groningen zich ten doel stelt om de ruimtelijke kwaliteit van de provincie te versterken.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, ook wel aangeduid als de 'Algemene groepsvrijstellingsverordening';

 • -

  Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352), ook wel aangeduid als 'De-minimisverordening'.

 

Besluiten:

 

Vast te stellen hetgeen volgt:

 

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  provincie: provincie Groningen;

 • b.

  ruimtelijke kwaliteit: kwaliteit, die wordt bepaald door de mate waarin binnen een gebied de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde in onderlinge verhouding geoptimaliseerd zijn;

 • c.

  gebruikswaarde: een efficiënte inrichting van het gebied voor uitoefening van de daaraan toegekende of toe te kennen functies;

 • d.

  belevingswaarde: de sfeer en allure van het gebied, het behoud van gebouwd cultuurhistorisch erfgoed en de herkenbaarheid van de historisch gegroeide stedenbouwkundige en landschappelijke structuur;

 • e.

  toekomstwaarde: de toekomstbestendigheid van de maatregelen die ten behoeve van de gebruiks- en de belevingswaarde worden genomen;

Artikel 2 Doel

 • 1.

  De subsidieregeling heeft ten doel de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen te verbeteren en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep. Met de subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit willen wij mede bijdragen aan het nalaten aan ons nageslacht van een mooi, herkenbaar en beheersbaar thuis. Dat betekent dat wij de identiteit van het gebied willen bewaren, herstellen en verder willen ontwikkelen en erfgoed van onze tijd willen toevoegen. Wij willen dat onze provincie aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en bezoekers. En ervoor zorgen dat de positie van het erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en het landschap in Groningen uiteindelijk minder kwetsbaar wordt.

 • 2.

  Wij gaan de ruimtelijke kwaliteit versterken door in de eerste plaats in te zetten op het in beeld brengen van de aanwezige stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten op alle schaalniveaus en in de tweede plaats ontwerpcapaciteit van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap ondersteunen. Zo ontstaat er meer kennis over de aanwezige kwaliteiten en de mogelijkheden voor een goede doorontwikkeling er van. Door de kwaliteiten en de doorontwikkeling ervan goed in beeld te brengen zal er zorgvuldiger mee worden omgegaan.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  publiekrechtelijke rechtspersonen in de provincie;

 • b.

  rechtspersonen die in staat zijn invloed uit te oefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de provincie of het belang van ruimtelijke kwaliteit goed kunnen uitdragen op aansprekende wijze;

 • c.

  natuurlijke personen.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het versterken van kennis en ontwerpcapaciteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen door het inschakelen van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap voor:

 • a.

  het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten op verschillende schaalniveaus, het gaat hierbij om:

  • 1.

   een onderzoek;

  • 2.

   een studie;

  • 3.

   een openbaar toegankelijke expositie;

  • 4.

   een blog, vlog, film, foto's of teksten op internet;

  • 5.

   een publicatie in een krant of tijdschrift;

  • 6.

   een vergelijkbaar ander product.

 • b.

  het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van doorontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het gaat hierbij om:

  • 1.

   een kwaliteitsonderlegger;

  • 2.

   een masterplan;

  • 3.

   een visie;

  • 4.

   een plan;

  • 5.

   een onderzoek;

  • 6.

   een studie;

  • 7.

   een themastudie;

  • 8.

   een ontwerp;

  • 9.

   een beeldkwaliteitsplan;

  • 10.

   een expositie;

  • 11.

   een blog, vlog, film, foto's of teksten op internet;

  • 12.

   een publicatie in een krant of tijdschrift;

  • 13.

   een vergelijkbaar ander product.

Artikel 6 Niet-subsidiabele activiteiten

In afwijking van het artikel 5 zijn in ieder geval niet-subsidiabel de volgende activiteiten waarbij kennis en ontwerpcapaciteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door het opstellen van documenten als bedoeld in artikel 5 onder a en b in het kader van:

 • a.

  wettelijke planologische planprocedures;

 • b.

  restauratie van monumentale panden;

 • c.

  afzonderlijke gebouwen, percelen of andere objecten, met uitzondering van openbaar toegankelijke landgoederen, kloosterterreinen of vergelijkbare terreinen met industrieel erfgoed.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 8;

 • b.

  geen oriëntatiegesprek heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 9, derde lid.

 • c.

  activiteiten al begonnen zijn of uitgevoerd zijn.

Artikel 8 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan minimaal één van de twee onderstaande algemene vereisten, gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit;

 • a.

  kennis op het gebied van ruimtelijke kwaliteit versterken door stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteiten in beeld te brengen door een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap op verschillende schaalniveaus;

 • b.

  inzet van ontwerpcapaciteit van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap, waardoor er inzicht ontstaat in de mogelijkheden van het doorontwikkelen van stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteiten ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Artikel 9 Wijze van aanvragen

 • 1.

  Voorafgaand aan het indienen van een subsidieaanvraag neemt de aanvrager contact op met de provincie Groningen voor een oriënterend gesprek. Het oriënterende gesprek vindt plaats met een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten en indien gewenst een deskundige op het gebied van duurzaamheid. In dit gesprek wordt met de aanvrager de conceptsubsidieaanvraag besproken. In het gesprek komen aan de orde:

  • a.

   hoe de conceptaanvraag te optimaliseren is ten aanzien ruimtelijke kwaliteit;

  • b.

   hoe de conceptaanvraag te optimaliseren is ten aanzien van duurzaamheidsaspecten;

  • c.

   wordt aan alle vereisten van de subsidieregeling voldaan;

  • d.

   hoe het subsidieproces verloopt.

 • 2.

  De gemeente waarop de aanvraag betrekking heeft wordt in kennis gesteld van de conceptaanvraag.

 • 3.

  Aanvragen worden schriftelijk ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 4.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de doelstelling van het project of het product;

  • b.

   de locatie waar het project of het product betrekking op heeft;

  • c.

   de concrete resultaten van het met de subsidieaanvraag mogelijk gemaakte project/product;

  • d.

   de concrete werkzaamheden, waarbij wordt aangegeven door wie deze worden uitgevoerd, de aanvrager of projectpartners;

  • e.

   de geplande start- en einddatum van het vervaardigen van het met de subsidieaanvraag mogelijk gemaakte project of het product;

  • f.

   een sluitende begroting, met daarin een gespecificeerde kostenraming en gespecificeerde financieringsopzet;

  • g.

   eventuele offertes van in te huren deskundige voor de realisatie van het project of het product;

  • h.

   gegevens over de aanvrager: contactgegevens, contactpersoon, juridische vorm, bankgegevens, btw-plicht;

  • i.

   gegevens over de projectpartners: de namen van de contactpersonen en de contactgegevens.

  • j.

   voor een privaatrechtelijk rechtspersoon: het nummer van de Kamer van Koophandel

  • k.

   voor een privaatrechtelijk rechtspersoon: een ingevulde de-minimis verklaring

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de inzet van deskundigen op het gebied van stedenbouw of landschap;

 • b.

  overige bijkomende kosten die verband houden met het vervaardigen van een product als genoemd in artikel 5.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, als bedoeld in artikel 10. Het maximaal uit te keren bedrag aan subsidie bedraagt € 24.999,-.

Artikel 12 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de hoogte van het subsidieplafond vast. Het subsidieplafond voor 2018 is € 150.000,-.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1.

  subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  voor zover door verlening van subsidie voor aanvragen als bedoeld in het vorige lid, die op dezelfde kalenderdag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 14 Subsidieverlening

 • 1.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 2.

  indien niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn beslist kan worden stellen Gedeputeerde Staten de aanvrager hiervan op de hoogte voor het verstrijken van deze termijn en noemen daarin een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het project uitvoeren overeenkomstig de ingediende subsidieaanvraag en overeenkomstig het bepaalde in de beschikking tot subsidieverlening;

 • b.

  wijzigingen in het project of projectplan die het detailniveau overstijgen worden onverwijld schriftelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd;

 • c.

  met de werkzaamheden wordt een aanvang gemaakt binnen zes maanden na de datum van de subsidieverlening;

 • d.

  inspannen om een gebruiksrecht te verkrijgen voor het publiceren van het eindproduct op een provinciale website en het in dat kader aan Gedeputeerde Staten ter beschikking stellen.

Artikel 16 Vaststelling subsidie

 • 1.

  de subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  de subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  Het eindproduct te tonen, dat bestaat uit een boekwerk, maquette, kaart, poster of een digitaal raadpleegbaar document of een vergelijkbaar product.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen.

 

Groningen, 6 februari 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas , voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.