Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Regeling tarieven sport en diversen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tarieven sport en diversen 2018
CiteertitelRegeling tarieven sport en diversen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven
Externe bijlageTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201801-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2018-20071

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tarieven sport en diversen 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

B e s l u i t:

Vast te stellen de:

Regeling van de tarieven voor verleende diensten en/of werkzaamheden die van gemeentewege ten behoeve van derden worden verricht.

(Regeling tarieven sport en diversen 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen, salarissen en overhead;

 • b.

  voorschot: aanbetaling op basis van de geraamde kosten;

 • c.

  derden: degenen op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verleend of degenen die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maken.

Artikel 2 Algemeen tarief

Voor het van gemeentewege verrichten van werkzaamheden ten behoeve van derden worden, voor zover hiervoor geen tarief is opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel, de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 3 Voorschotten

Betrokkenen kunnen worden verplicht op basis van de geraamde kosten een voorschot te betalen. Dit voorschot wordt naderhand verrekend met de in artikel 2 bedoelde kosten.

Artikel 4 Wijze van betaling

 • 1.

  De tarieven die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke nota.

 • 2.

  Voor de berekening wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Boven de in de bij deze regeling behorende tabel vermelde tarieven en het algemeen tarief wordt, voor zover van toepassing, het wettelijk vastgesteld percentage aan omzetbelasting in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijze en termijnen van betaling

In de bij deze regeling behorende tarieventabel is per hoofdstuk/onderdeel de wijze en het tijdstip waarop of waarbinnen de verschuldigde bedragen moeten worden betaald aangegeven.

Artikel 6 Bevoegdheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en bij enig geschil over de toepassing daarvan beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Regeling tarieven sport en diversen 2017, vastgesteld op 6 december 2016 vervalt met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling tarieven sport en diversen 2017".

 

Hoogeveen, 12 december 2017.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

N. KRAMER K.B. LOOHUIS