Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 41 van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018Nieuw aanwijzingsbesluit

24-01-2018

gmb-2018-19055

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet

De burgemeester van gemeente Gennep;

 

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 41 van de Drank- en Horecawet en het bij of krachtens deze wetten bepaalde;

 

Overwegende,

 

dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde dat ingevolge de wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Drank- en Horecawet het toezicht op de naleving van genoemde wet met ingang van 1 januari 2013 op de gemeente rust,

 

dat de burgemeester op grond van het bepaalde in artikel 41 van de gewijzigde Drank- en Horecawet ambtenaren kan aanwijzen die met het toezicht op de naleving van die wet worden belast;

 

dat aan de toezichthouder eisen worden gesteld zoals vastgelegd in de "Regeling toezichthoudend ambtenaren Drank- en Horecawet",

 

Besluit

 

Met ingang van 1 februari 2018 aan te wijzen als toezichthouder Drank- en Horecawet:

 

de heer J.M. van der Wurf, geboortedatum 03-08-1968

de heer J.A.M. Hensen, geboortedatum 03-11-1960

 

 

Gennep, 24 januari 2018

De loco-burgemeester van Gennep,

De heer P.J.J. Lucassen