Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent kosten van voorschoolse educatie Nadere regels tegemoetkoming kosten kwaliteit voorschoolse educatie gemeente Korendijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent kosten van voorschoolse educatie Nadere regels tegemoetkoming kosten kwaliteit voorschoolse educatie gemeente Korendijk 2018
CiteertitelNadere regels tegemoetkoming kosten kwaliteit voorschoolse educatie gemeente Korendijk 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Korendijk/CVDR473832/CVDR473832_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201801-01-201801-01-2021nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-18036

KDK/13896/i.07583

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent kosten van voorschoolse educatie Nadere regels tegemoetkoming kosten kwaliteit voorschoolse educatie gemeente Korendijk 2018

Burgemeester en wethouders van Korendijk

 

gelet op

 

 • -

  artikel 156 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 11 van de Subsidieverordening Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Korendijk 2018;

 • -

  het collegevoorstel betreffende de harmonisatie voorschoolse educatie Hoeksche Waard 2018

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Nadere regels tegemoetkoming kosten kwaliteit voorschoolse educatie gemeente Korendijk 2018”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Korendijk;

 • b.

  bestuur: het bestuur van een geregistreerde voorschoolse voorziening;

 • c.

  voorschoolse voorziening: een voorziening voor kinderopvang of peuteropvang die aan de geldende wettelijke eisen voldoet;

 • d.

  landelijk register kinderopvang (LRK): een register met gegevens van alle gecertificeerde voorzieningen voor kinderopvang en peuteropvang in Nederland; hierin staat tevens vermeld of voorschoolse educatie wordt aangeboden;

 • e.

  voorschoolse educatie: het op gestructureerde wijze aanbieden van een programma aan peuters, gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs;

 • f.

  indicatie VVE: een door de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) afgegeven verklaring dat deelname aan voorschoolse educatie (VVE) geïndiceerd is;

 • g.

  peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar tot de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat dat gebruik maakt van een in het landelijk register kinderopvang opgenomen voorschoolse voorziening;

 • h.

  tegemoetkoming: een bedrag dat via het bestuur beschikbaar wordt gesteld voor versterking van het aanbod en de kwaliteit van voorschoolse educatie.

Artikel 2 Doel

Met deze beleidsregel wordt beoogd het aanbod aan voorschoolse educatie in de gemeente te versterken en de kwaliteit van de voorschoolse educatie te ondersteunen.

Artikel 3 Doelgroep

Voor de tegemoetkoming komt in aanmerking het bestuur van een in het LRK geregistreerde voorschoolse voorziening in de gemeente Korendijk.

Artikel 4 Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming bestaat uit twee onderdelen:

 • a.

  een eenmalige, genormeerde bijdrage van € 2.500 per geregistreerde locatie voor kinderopvang of peuteropvang, in de kosten die gemaakt worden voor certificering en registratie.

 • b.

  een structurele bijdrage van € 1,- per uur per geplaatste peuter met VVE-indicatie, in de kosten die gemaakt worden om een kwalitatief goed aanbod aan voorschoolse educatie te bieden.

Artikel 5 Duur van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a wordt slechts eenmalig verstrekt.

  De betreffende locatie dient de VVE-certificering behaald te hebben voor 2018 of te behalen in het jaar 2018. Daarna eindigt de regeling en is het bestuur dat voorschoolse educatie wil aanbieden zelf verantwoordelijk om aan de geldende wettelijke criteria te voldoen.

 • 2.

  De tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b betreft een structurele bijdrage per VVE-geïndiceerde peuter per uur.

  De vergoeding wordt verstrekt voor de daadwerkelijke duur waarvoor de peuter op de voorschoolse voorziening geplaatst is en een aanbod voorschoolse educatie ontvangt. Plaatsing is mogelijk vanaf de leeftijd van 2 jaar tot de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat.

Artikel 6 Nadere regels kwaliteit

Indien aanspraak wordt gemaakt op de tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 4 verplicht het bestuur zich te voldoen aan onderstaande nadere regels ten aanzien van de kwaliteit van voorschoolse educatie:

 • a.

  actieve deelname aan een door de gemeente georganiseerd overleg met betrekking tot voorschoolse educatie en daaruit voortvloeiende activiteiten;

 • b.

  verzorgen van een persoonlijke overdracht naar het basisonderwijs voor VVE-geïndiceerde kinderen;

 • c.

  medewerking verlenen aan het registreren en monitoren van resultaten van voorschoolse educatie.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  De tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel wordt aangevraagd bij het college.

 • 2.

  De aanvraag bevat naam, adres en LRK-registratienummer van de locatie waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd en bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming kan worden overgemaakt.

 • 3.

  Bij een aanvraag voor een tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a wordt bij de aanvraag gevoegd:

  • a.

   een inspectierapport van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid waaruit blijkt dat de locatie aan de voorwaarden voor VVE voldoet en waarin derhalve positief geadviseerd is ten aanzien van de registratie als VVE-locatie.

 • 4.

  Bij een aanvraag voor een tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b wordt bij de aanvraag gevoegd:

  • a.

   informatie over het aantal VVE-geïndiceerde peuters per locatie waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, met daarbij vermeld het daadwerkelijk aantal bestede uren per peuter.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a kan op elk gewenst moment worden ingediend, doch uiterlijk tot 18 maanden na inwerkingtreding van de nadere regels.

 • 2.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b wordt uiterlijk ingediend voor 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

  De aanvraag kan gecombineerd worden met de vaststelling van de subsidie voor peuteropvangplaatsen en VVE-plaatsen.

Artikel 9 Beslistermijn

Het college besluit zo snel mogelijk na ontvangst van alle benodigde gegevens maar uiterlijk binnen 8 weken na de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Artikel 10 Uitbetaling

De tegemoetkoming wordt binnen 6 weken na het nemen van het besluit uitbetaald.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Het college weigert de tegemoetkoming indien de aanvrager reeds eerder een subsidie of tegemoetkoming heeft ontvangen voor hetzelfde doel, voor zover het de eenmalige tegemoetkoming betreft als omschreven in artikel 4 onder a.

Artikel 12 Inlichtingenplicht

 • 1.

  Het bestuur doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed zijn op de hoogte van de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het bestuur is verplicht aan het college desgevraagd medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de nadere regels en de verstrekking van de tegemoetkoming.

Artikel 13 Terugvordering

Het college kan de tegemoetkoming terugvorderen van de aanvrager indien blijkt dat de hoogte van de bijdrage is vastgesteld op grond van onjuiste en/of onvolledig verstrekte inlichtingen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Artikel 15 Citeertitel

De beleidsregel kan worden aangehaald als “Nadere regels tegemoetkoming kosten kwaliteit voorschoolse educatie gemeente Korendijk 2018”.

 

Burgemeester en wethouders van Korendijk,

de secretaris,

C. Blaak, waarnemend

de burgemeester,

drs. S. Stoop