Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Shared Service Center Zuid-Limburg

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieShared Service Center Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Shared Service Center Zuid-Limburg
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2018Nieuwe regeling

13-12-2017

bgr-2018-62

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving

Het Bestuur van het Shared Service Center Zuid-Limburg heeft besloten:

 

OVERWEGING

Gelet op artikel 32ja, artikel 32k en artikel 32l van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 2:14 en artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Shared Service Center Zuid-Limburg

Artikel 1 Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad van Shared Service Center Zuid-Limburg.

 • 2.

  Het publicatieblad wordt elektronisch uitgegeven en is voor een ieder te raadplegen via www.overheid.nl.

 

Artikel 2 Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad Shared Service Center Zuid-Limburg berust bij het Bestuur.

 

Artikel 3 Bekendmaking algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking

 • 1.

  Besluiten van het Bestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van Shared Service Center Zuid-Limburg, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2.

  Besluiten van het Bestuur die andere besluiten van algemene strekking inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van Shared Service Center Zuid-Limburg, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 3.

  Berichten van het Bestuur of de Directeur van het Shared Service Center Zuid-Limburg van algemene strekking, kunnen worden verzonden door plaatsing in het elektronisch publicatieblad.

 • 4.

  De besluiten zoals bedoeld in het eerste lid en in het tweede lid, worden in hun geheel in het elektronische publicatieblad opgenomen.

 

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

Het Bestuur kan in bijzondere omstandigheden of in geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking in afwijking van artikel 3 van deze verordening zal geschieden.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad Shared Service Center Zuid-Limburg waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Shared Service Center Zuid-Limburg’.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 december 2017.

De directeur,

W. Lousberg

De voorzitter,

J. Aarts