Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels omtrent medewerkers van de waterschappen Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels omtrent medewerkers van de waterschappen Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe)
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe) van 7 oktober 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR394213/CVDR394213_1.html
 2. artikel 128a van de Waterschapswet
 3. hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201825-03-2020nieuwe regeling

05-01-2018

bgr-2018-58

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels omtrent medewerkers van de waterschappen Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe)

Het dagelijks bestuur van GBLT:

 

overwegende dat bepaalde ambtenaren van het waterschap taken uitvoeren voor GBLT in het kader van de zuiverings- en verontreinigingsheffing;

 

dat deze ambtenaren van het waterschap voor die taken aangewezen moeten worden als ambtenaar van GBLT als bedoeld in artikel 124 lid 5 onder c van de Waterschapswet juncto artikel 1 lid 1 onder l van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016;

 

gelet op artikel 20 lid 8 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016;

 

gelet op de artikelen 1.1.2 lid 3 en 2.1.1. van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschappen (SAW);

 

gelet op artikel 128a van de Waterschapswet en hoofdstuk VIII, afdeling 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

BESLUIT:  

 • 1.

  De ambtenaren in dienst van Waterschap Vallei en Veluwe, werkzaam op de afdeling Vergunningen en Handhaving, team Handhaving in de functie als:

  • Waterschapsinspecteur A

  • Beleidsadviseur Handhaving en Vergunningen

  • Medewerker heffingstechnologie

 • aan te wijzen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT en voor hen de toepasselijkheid van de SAW uit te sluiten;

 • 2.

  De in artikel 1 genoemde onbezoldigde ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar van GBLT als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder l van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016;

 • 3.

  Het besluit ‘Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe) van 7 oktober 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 4.

  Dit besluit treedt inwerking de eerste dag na die van bekendmaking en kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe)’.

   

Zwolle, 5 januari 2018

het dagelijks bestuur van GBLT,

M.A. van Helden

Directeur GBLT

B.J. Bussink

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT