Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2018Nieuwe regeling

09-11-2017

gmb-2018-14266

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: rechtspersoon, zoals genoemd in artikel 3.3, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout;

 • c.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende maatregelen en voorzieningen voor duurzame energieopwekking, zoals opgenomen in bijlage 1, direct in, aan of nabij het gebouw van de aanvrager;

 • d.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • e.

  Revolverend fonds: een fonds, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Stimuleringsleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • f.

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college en positieve krediettoets van de SVn, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen c.q. bijbehorende voorzieningen, die worden getroffen in, aan of nabij het gebouw van aanvrager;

 • g.

  VvE Energiebespaarlening; een lening gericht op energiebesparende of duurzaam energieopwekkende maatregelen die verstrekt wordt uit het Nationaal Energiebespaarfonds en gericht is op Verenigingen van Eigenaren;

 • h.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig bedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen, waaronder subsidies, in deze kosten.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn van het milieubeleid van de gemeente:

  •  

  • 1.

   een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

  • 2.

   het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

  • 3.

   het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

   

  De ambitie op lange termijn is, omschreven in het energieakkoord Holland Rijnland 2017, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

Hoofdstuk 2 Stimuleringsleningen

Artikel 3 Toepassingsbereik

 

1. Deze verordening is van toepassing op gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden duurzaamheidsmaatregelen, in, aan of nabij het gebouw van een Vereniging van Eigenaren of van een maatschappelijke organisatie op het grondgebied van de gemeente Noordwijkerhout.

 

2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de volgende gebouwen:

 

 • a.

  bestaande gebouwen met tien of meer zelfstandige wooneenheden, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;

 • b.

  bestaande gebouwen en bijbehorende voorzieningen, in gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals (sport)verenigingen en kerken.

3. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de volgende rechtspersonen:

 • a.

  Een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel negen van boek vijf van het Burgerlijk Wetboek waarvan de meerderheid van de woningen door eigenaar-bewoners wordt bewoond, met een minimum van tien leden. De aanvraag van de stimuleringsregeling duurzaamheid, voor een gebouw genoemd in artikel 3.2 sub. a valt buiten de voorwaarden van de VvE Energiebespaarlening; meer dan 75% van de hoofdsom wordt gebruikt voor het financieren van zonnepanelen en andere duurzame maatregelen zijn reeds genomen.

 • b.

  Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval (sport)verenigingen, kerken en scholen, met uitzondering instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet.

 

Artikel 4 Budget

De raad stelt een gerelateerd budget van € 270.000,- vast binnen de gemeentelijke rekening van het SVn dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen binnen deze verordening en het toewijzen van Duurzaamheidsleningen binnen de verordening “Verordening Duurzaamheidslening Noordwijkerhout 2018”.

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1.

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen;

 • 2.

  aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden;

 • 3.

  beargumenteerd af te wijken van het in artikel 10.2 gestelde bedrag;

 • 4.

  conform artikel 6.2 de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen te wijzigen.

 

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

1. Deze verordening is slechts van toepassing op de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening;

2. Het college kan de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen wijzigen en maakt deze na vaststelling van wijzigingen bekend.

 

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier, onder opgave van:

 • 1.

  de contactgegevens van de aanvrager die bevoegd is om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen;

 • 2.

  Kamer van Koophandel gegevens van de rechtspersoon;

 • 3.

  het bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag;

 • 4.

  indien de aanvrager een vereniging is: een niet ouder dan 6 maanden goedgekeurd verslag van de ledenvergadering waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en het aangaan van de lening

 • 5.

  energie prestatieadvies waarbij voor de aanvraag van de VvE is opgenomen dat voldaan is aan artikel 3.3 sub a;

 • 6.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 7.

  een raming van de kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave door middel van een offerte;

 • 8.

  een planning in de tijd van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 9.

  de gewenste looptijd van de lening conform artikel 13.3.

 

Artikel 8 Procedure aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd stelt het college deze als gevolg daarvan binnen vier weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het fonds niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (incl. BTW);

 • 4.

  de aanvraag bij het college wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheids-maatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen ofwel vastgesteld wordt, dat niet aan de bepalingen en voorwaarden van deze verordening wordt of zal kunnen worden voldaan;

 • 6.

  de stimuleringslening op financieel voordeligere wijze bij een andere instantie verkregen kan worden.

 

Artikel 10 Toekenning en krediettoets

 • 1.

  Het college neemt een besluit tot toekenning op de aanvraag, indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Indien met de aanvraag een groter bedrag dan € 50.000,- is gemoeid, en aan alle overige voorwaarden van toekenning is voldaan, wordt de aanvraag toegekend tot een maximumbedrag van € 50.000,-.

 • 3.

  Het besluit tot toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 4.

  Het besluit tot toekenning wordt bekend gemaakt aan de aanvrager en aan SVn.

 • 5.

  De aanvraag Duurzaamheidslening bij de SVn dient binnen 6 maanden, na dagtekening van de toekenning van de Duurzaamheidslening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn). Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege.

 • 6.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

 

Artikel 11 Leningverstrekking en beheer Stimuleringslening

 • 1.

  SVn is de verstrekker en beheerder van de Stimuleringslening. De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en de akte, als bedoeld in artikel 12.7, is ondertekend.

 • 2.

  Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen dienen te worden goedgekeurd door het college.

 • 3.

  De hoogte van de lening wordt definitief bepaald nadat de werkelijke kosten bekend zijn, met dien verstande dat de lening niet hoger kan worden dan oorspronkelijk is toegekend.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Noordwijkerhout en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 13 Kenmerking Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is maximaal het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 50.000,- per rechtspersoon.

 • 3.

  De aanvrager is vrij om de looptijd van de Stimuleringslening vooraf vast te zetten op 10 of 15 jaar. De keuze dient bij de aanvraag te worden aangegeven.

 • 4.

  Het rentepercentage over het nog niet afgeloste bedrag van de lening is gelijk aan het rentepercentage van VvE Energiebespaarlening, of opvolgers daarvan, op het moment van het besluit tot toekenning van de lening.

 • 5.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de in artikel 12 genoemde productspecificaties.

 • 6.

  Van de lening wordt een notariële, hypothecaire of onderhandse akte opgemaakt. De eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor de aanvrager.

 • 7.

  Bij verkoop of sloop van het gebouw gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

 

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepalingen

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de gemeenteraad.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

“Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordwijkerhout gehouden op 9 november 2017 te Noordwijkerhout.

 

 

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

 

mr. drs. C.B.H. Heusingveld drs. G. Goedhart

 

 

Bijlage I Duurzaamheidsmaatregelen

Duurzame maatregelenlijst waarbij voor VvE aanvragen geldt, dat alleen maatregelen welke niet (voor 100%) vallen onder de VvE Energiebespaarlening, in het kader van de uitvoering van de verordening in aanmerking kunnen komen:

 

 • a.

  Led-verlichting;

 • b.

  Infraroodpanelen;

 • c.

  Warmtepomp;

 • d.

  Zonnepanelen;

 • e.

  Zonneboiler;

 • f.

  Gevelisolatie;

 • g.

  Dakisolatie;

 • h.

  Vloerisolatie;

 • i.

  Bodemisolatie;

 • j.

  Spouwmuurisolatie

 • k.

  Hoogrendementsglas met eventueel kozijnen;

 • l.

  Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter;

 • m.

  HR-107 ketel of een vergelijkbaar/ beter rendement;

 • n.

  Groene daken;

 • o.

  Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen.