Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerschap Paterswolde

Legesverordening Meerschap Paterswolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerschap Paterswolde
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingLegesverordening Meerschap Paterswolde
CiteertitelLegesverordening Meerschap Paterswolde
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpleges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2017nieuwe regeling

29-05-2017

bgr-2018-43

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Meerschap Paterswolde

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

Meerschap: het openbaar lichaam Meerschap Paterswolde zoals dit staat omschreven in artikel 2

van de gemeenschappelijke regeling voor het Meerschap Paterswolde;

Dagelijks bestuur: het in artikel 1, onder d, van de gemeenschappelijke regeling voor het

Meerschap Paterswolde genoemde orgaan;

Algemeen bestuur: het in artikel 1, onder, c, van de gemeenschappelijke regeling voor het

Meerschap Paterswolde genoemde orgaan;

Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een deel van de dag als gehele dag wordt aangemerkt;

Week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

Maand: een periode dat loopt van een bepaalde datum in de maand tot dezelfde datum in de maand daaropvolgend;

Jaar: een periode die loopt van een bepaalde datum in een kalenderjaar tot dezelfde datum in het volgende kalenderjaar;

Seizoen: de periode van 1 april tot en met 31 oktober van enig jaar;

Tarieventabel: de tarieventabel behorend bij deze verordening;

Gebied: het gebied waarvoor de gemeenschappelijke regeling voor het Meerschap Paterswolde van kracht is.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het dagelijks bestuur verstrekte diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Wijze van heffing

De leges wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Hieronder wordt mede begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere

geschreven stuk.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 5 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerst lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval

van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Tarieven

De leges wordt geheven naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 7 Bijkomende kosten

De leges aan het Meerschap zijn verschuldigd onverminderd eventuele contractuele verplichtingen jegens het Meerschap, onverminderd de bijkomende kosten die aan derden verschuldigd zijn en door het Meerschap worden betaald en onverminderd aan andere overheden verschuldigde leges.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges wordt niet geheven voor:

a. diensten die ter voldoening aan wettelijke/administratieve voorschriften kosteloos moeten worden verstrekt;

b. het verlenen van een ontheffing van het verbod tot gebruik van openbare plaatsen en openbaar water aan politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

c. het gebruik van openbare plaatsen en openbaar water in verband met beheer en onderhoud.

Artikel 9 Terugbetaling

1. In geval een aangevraagde dienst niet kan worden verleend door het Meerschap, worden reeds betaalde leges aan de aanvrager ambtshalve terugbetaald.

2. Er vindt geen terugbetaling plaats indien en voor zover aanvrager zijn verzoek intrekt nadat het verzoek in behandeling is genomen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Onvoorzien

Indien en voor zover vergunning of ontheffing wordt verleend ter zake van diensten die niet in de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn opgenomen wordt voor de heffing van leges zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in de tarieventabel aangegeven dienstverlening en tarieven.

Artikel 12 Nadere regels door het Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treed in werking één week na de dag waarop zij is bekend gemaakt, welke

Datum tevens de datum van ingang van de heffing is.

2. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Meerschap Paterswolde 2017”.

 

 

 

N. Hofstra

Voorzitter