Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening 'Correctieve herziening Meerstal 2 Beheersverordening Kloosterhaar'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening 'Correctieve herziening Meerstal 2 Beheersverordening Kloosterhaar'
CiteertitelBeheersverordening 'Correctieve herziening Meerstal 2 Beheersverordening Kloosterhaar'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2018correctieve herziening

19-12-2017

gmb-2018-6331

2155341

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening 'Correctieve herziening Meerstal 2 Beheersverordening Kloosterhaar'

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

 

Besluit:

 

 • -

  De beheersverordening 'Correctieve herziening Meerstal 2 Beheersverordening Kloosterhaar' vast te stellen;

 • -

  Te bepalen dat deze beheersverordening in werking treedt op de dag na bekendmaking;

 • -

  De vaststelling van deze beheersverordening bekend te maken in de Dedemsvaartse Courant en het gemeenteblad.

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 19 december 2017.

    

De raad voornoemd,

 

De griffier, De voorzitter,

   

F.G.S. Droste P.H. Snijders

 

Verbeelding

 

 

 

 

 

 

Regels

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

 

1.1 plan:

de beheersverordening Correctieve herziening Meerstal 2 beheersverordening Kloosterhaar met identificatienummer NL.IMRO.0160.BV000019-VG01 van de gemeente Hardenberg;

 

1.2 beheersverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

 

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Overige regels

 

Van toepassing verklaring

De beheersverordening Kloosterhaar, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0160.BV000014-VG01 van de gemeente Hardenberg, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2017, blijft van toepassing, met dien verstande dat:

 • a.

  de verbeelding van dit plan een aanpassing is op de verbeelding van de beheersverordening Kloosterhaar van de gemeente Hardenberg, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2017, in de zin dat het bouwvlak is aangepast.

 

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de beheersverordening Correctieve herziening Meerstal 2 beheersverordening Kloosterhaar.