Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Beleid ambtelijke welstandstoets Stede Broec 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ambtelijke welstandstoets Stede Broec 2018
CiteertitelBeleid ambtelijke welstandstoets Stede Broec 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

23-10-2017

gmb-2018-6014

Zaaknummer 673498

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ambtelijke welstandstoets Stede Broec 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Tekst van de regeling

 

Intitulé

Beleid ambtelijke welstandstoets Stede Broec 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec,

 

Gelezen:

 • het voorstel van de afdeling Ruimte, van 17 oktober 2017

Overwegende:

 • dat in artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat voor het bouwen van een bouwwerk een omgevingsvergunning is vereist;

 • dat in artikel 2.10 lid 1 sub d wordt bepaald dat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, beoordeeld naar de criteria in de welstandsnota, in strijd is met redelijke eisen van welstand, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;

 • dat artikel 6.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht per 1 maart 2013 bepaalt dat met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2 . 1 , eerste lid, onder a van de wet (bouwen) burgemeester en wethouders, ingeval zij het inwinnen van advies noodzakelijk achten om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft in strijd is met redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid. Onder d, van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, advies vragen aan de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester.

 • dat in de gemeente Stede Broec de welstandscommissie, Adviescommissie Welstand Stede Broec, heet;

 • dat om uitvoering te geven aan artikel 6.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht het noodzakelijk is te bepalen voor welke bouwplannen en in welke situaties burgemeester en wethouders het inwinnen van advies van de Adviescommissie Welstand Stede Broec niet noodzakelijk achten om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop een aanvraag betrekking heeft in strijd is met de redelijke eisen van welstand. E.e.a. is neergelegd in deze beleidsregel.

Gelet op:

Besluit:

Het 'beleid ambtelijke welstandstoets Stede Broec 2018’ vast te stellen.

 

Hoofdstuk 1 Reikwijdte ambtelijke toets

Artikel 1 Bouwwerken

Voor de beoordeling van de volgende type bouwplannen of combinaties hiervan vinden burgemeester en wethouders het niet noodzakelijk advies in te winnen bij de Adviescommissie Welstand Stede Broec:

 • a.

  Kleine bouwplannen passend binnen de loketcriteria: aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, dakkapellen, gevel wijzingen, erfafscheidingen, e.d.;

 • b.

  Civieltechnische bouwwerken: bruggen, duikers, beschoeiingen, e.d.;

 • c.

  Kleine bouwplannen waarvoor geen loketcriteria zijn opgesteld: o.a. bijgebouwen met twee bouwlagen, pergola, speeltoestellen, e.d.;

 • d.

  Kassen en schuurkassen

 • e.

  Bedrijfsgebouwen in landelijk gebied, indien deze in overeenstemming met de bestaande bedrijfsgebouwen zijn;

 • f.

  Bebouwing binnengebied industrieterrein;

 • g.

  Reclameobjecten.

Artikel 2 Herhalingsplan/trendsetters

Voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag die betrekking heeft op een bouwplan, dat soortgelijk al eerder op en/of bij een gelijksoortig, qua architectuur, bouwwerk is gerealiseerd (herhalingsplannen, trendsetter) en door de adviescommissie positief is beoordeeld vindt het college het niet noodzakelijk advies in te winnen bij de Adviescommissie Welstand Stede Broec.

Artikel 3 Niet akkoord, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden

Indien een bouwplan naar aanleiding van een advies van de adviescommissie dat 'Niet akkoord, tenzij' luidde conform is aangepast vinden burgemeester en wethouders het niet noodzakelijk om voor dit aangepaste plan advies in te winnen bij de Adviescommissie Welstand Stede Broec.

Artikel 4 Akkoord op hoofdlijnen

Indien een bouwplan naar aanleiding van een advies van de adviescommissie dat ‘Akkoord op hoofdlijnen’ luidde ongewijzigde blijft (zonder aandachtspunten) vinden burgemeester en wethouders het niet noodzakelijk om voor dit plan advies in te winnen bij de Adviescommissie Welstand Stede Broec.

Hoofdstuk 2 Afwijkingsmogelijkheden

Artikel 5 Op verzoek aanvrager

In gevallen als benoemd in artikel 1 t/m 4 vraagt het college advies aan de Adviescommissie Welstand Stede Broec op verzoek van de aanvrager.

Artikel 6 Nader advies

 • 1.

  In gevallen als genoemd in de artikelen 1 en 2 winnen burgemeester en wethouders wel advies in van de Adviescommissie Welstand Stede Broec indien het bouwplan niet voldoet aan de criteria uit de welstandsnota en de aangevraagde vergunning daarom moet worden geweigerd;

 • 2.

  In de gevallen als genoemd in artikel 1, 2, 3 en 4 kunnen burgemeester en wethouders, op het moment dat zij dat noodzakelijk achten en gemotiveerd aangeven waarom zij dit vinden, advies inwinnen bij de Adviescommissie Welstand Stede Broec.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

De officiële titel van de beleidsregel is en kan worden aangehaald als: "Beleid ambtelijke welstandstoets Stede Broec 2018".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 oktober 2017

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,