Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018 gemeente Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 255 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2018-3886

800766

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018 gemeente Molenwaard

 

 

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders;

 

gelet op artikel 149 en 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de : Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018

 

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • Verordening Grafrechten (Lijkbezorgingsrechten) 2018;

 • Verordening Leges 2018;

 • Verordening havengelden 2018;

 • Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018;

 • Verordening Roerende Zaak Belasting 2018;

 • Verordening Rioolheffing 2018 (artikel 3, eerste lid, onder a, eigenarendeel);

 • Verordening Toeristenbelasting 2018;

 • Verordening Precariobelasting 2018.

 

Artikel 2 Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent:

 • Verordening Afvalstoffenheffing 2018;

 • Verordening Hondenbelasting 2018;

 • Verordening Rioolheffing 2018 (artikel 3, eerste lid, onder b, gebruikersdeel);

 

Artikel 3 Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening kwijtschelding 2017 van de gemeente Molenwaard wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2018 hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Kwijtschelding 2018’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2018, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2017.

De griffier,

A. J. M. Anthonissen

De voorzitter,

D.R. van der Borg