Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2018 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2018 gemeente Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 255 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2018-3880

800766

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2018 gemeente Molenwaard

 

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en verdere bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2018.

(Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018)

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen:

  • Bleskensgraaf, Meulenbroek 16, 2971 XD Bleskensgraaf;

  • Brandwijk, Brandwijksedijk t.h.v. nummer 19 achter de Ned. Hervormde Kerk, 2974 LB Brandwijk en Beatrixstraat 9a, 2974 BA Brandwijk;

  • Goudriaan, Noordzijde t.h.v. nummer 17 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 2977 AD Goudriaan;

  • Groot-Ammers, Liesveld 2, 2964 AG Groot-Ammers;

  • Langerak, Lekdijk t.h.v. nummer 151 achter de Ned. Hervormde Kerk, 2967 GH Langerak;

  • Molenaarsgraaf, Kerkpad 1a achter de Ned. Hervormde Kerk, 2973 AR Molenaarsgraaf;

  • Nieuw-Lekkerland, Lekdijk tegenover huisnummer 89, 2957 CD Nieuw-Lekkerland en Schoonenburglaan 64, 2957 BD Nieuw-Lekkerland;

  • Nieuwpoort, Bij de Waterschuur 32, 2965 AN Nieuwpoort;

  • Ottoland, A 61 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 2975 BC Ottoland;

  • Oud-Alblas, Noordzijde 35, 2969 AR Oud-Alblas;

  • Streefkerk, Beneden Tiendweg 1a, 2959 BA Streefkerk;

  • Wijngaarden, Dorpsstraat t.h.v. nummer 25, achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 3366 BC Wijngaarden en Oosteinde 41a, 3366 BG Wijngaarden;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een eigen graf of familiegraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een eigen graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een eigen nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnenplaats: een eigen plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor oorlogsgraven van de Oorlogsgravenstichting.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 5.3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 5.3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 5.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande lid bepaalde, is voor een graf, waarop 31 december 2017 nog geen onderhoudsrecht is betaald, geen onderhoudsrecht verschuldigd totdat er wijzigingen in de grafbedekking optreedt.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in 5.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2017’ van de gemeente Molenwaard wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018’.

 

 

De griffier,

 

A. Anthonissen

 

De voorzitter,

 

D. van der Borg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIEVENTABEL

 

 

Behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 - Gemeente Molenwaard

 

 

Geldend vanaf 1 januari 2018.

 

 

 

 

 

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

 

 

Tabel

Omschrijving

 

Tarief

nr.

 

 

2018

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

 

1.1 a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.1a.1

- voor een graf met één grafruimte

2.227,00

1.1a.2

- voor een graf met twee grafruimten

3.321,00

1.1a.3

- voor een graf met drie grafruimten

4.413,00

1.1b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.1b.1

- voor een graf met één grafruimte

3.341,00

1.1b.2

- voor een graf met twee grafruimten

4.981,00

1.1b.3

- voor een graf met drie grafruimten

6.619,00

1.1c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.1c.1

- voor een graf met één grafruimte

5.567,00

1.1c.2

- voor een graf met twee grafruimten

8.303,00

1.1c.3

- voor een graf met drie grafruimten

11.032,00

1.2a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een overleden kind beneden één jaar

 

 

 

wordt geheven voor onbepaalde tijd (inclusief onderhoud):

1.246,00

1.2b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een overleden kind beneden 12 jaar

 

 

 

wordt geheven voor onbepaalde tijd (inclusief onderhoud):

2.491,00

1.2c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een overleden kind tot 18 jaar

 

 

 

wordt geheven voor onbepaalde tijd (inclusief onderhoud):

4.981,00

1.3a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

1.659,00

1.3b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

2.489,00

1.3c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

4.148,00

1.4a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven voor

 

 

 

een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

831,00

1.4b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven voor

 

 

 

een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

1.246,00

1.4c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven voor

 

 

 

een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

2.076,00

1.5a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenplaats wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.5a.1

- per plaats voor 1 persoon:

831,00

1.5a.2

- per plaats voor 2 personen:

1.659,00

1.5b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenplaats wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.5b.1

- per plaats voor 1 persoon:

1.246,00

1.5b.2

- per plaats voor 2 personen:

2.489,00

1.5c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenplaats wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.5c.1

- per plaats voor 1 persoon:

2.076,00

1.5c.2

- per plaats voor 2 personen:

4.148,00

1.6a

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van

 

 

 

een overleden persoon in een algemeen graf voor een periode van 15 jaar

 

 

 

wordt geheven (inclusief onderhoud):

1.923,00

1.6b

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van

 

 

 

een overleden persoon in een algemeen graf voor een periode van 20 jaar

 

 

 

wordt geheven (inclusief onderhoud):

2.066,00

1.7a

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van

 

 

 

een overleden kind beneden één jaar in een algemeen kindergraf voor onbepaalde tijd

 

 

 

wordt geheven (inclusief onderhoud):

480,00

1.7b

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van

 

 

 

een overleden kind beneden 12 jaar in een algemeen kindergraf voor onbepaalde tijd

 

 

 

wordt geheven (inclusief onderhoud):

961,00

1.7c

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van

 

 

 

een overleden kind tot 18 jaar in een algemeen kindergraf voor onbepaalde tijd

 

 

 

wordt geheven (inclusief onderhoud):

1.923,00

1.8a

Voor het geven van gelegenheid tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met

 

 

 

of zonder urn in een algemeen urnengraf voor een periode van 15 jaar wordt geheven

 

 

 

(inclusief onderhoud):

480,00

1.8b

Voor het geven van gelegenheid tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met

 

 

 

of zonder urn in een algemeen urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

 

 

 

(inclusief onderhoud):

552,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, bedoeld in de onderdelen 1.1a t/m 1.5c.2 wordt

 

 

 

geheven (inclusief onderhoud):

 

 

1.9.1

- voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan éénvierde van het bedrag dat wordt

 

 

 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

1.9.2

- voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt

 

 

 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

1.9.3

- voor een periode van 15 jaar: een recht gelijk aan drievierde van het bedrag dat wordt

 

 

 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

1.9.4

- voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt

 

 

 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

1.10

Voor het bijkopen van het aantal van het uitsluitend recht om de wettelijke grafrust te waarborgen, bedoeld in de onderdelen 1.1a t/m 1.5c.2, wordt geheven (inclusief onderhoud): voor een periode van 1 t/m 9 jaar een recht gelijk aan eentwintigste t/m negentwintigste deel van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

1.11

Voor het reserveren van een particulier graf wordt per jaar geheven

241,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

2.1

Voor het begraven van een overleden persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

1.067,00

2.2

Voor het begraven van een overleden kind beneden één jaar wordt geheven:

265,00

2.3

Voor het begraven van een overleden kind beneden 12 jaar wordt geheven:

532,00

2.4

Voor het begraven op zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, zoals genoemd in de “Beheersverordening begraafplaatsen 2017” wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 50% .

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

244,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

 

 

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

92,00

 

 

 

 

Tabel

Omschrijving

 

Tarief

nr.

 

 

2018

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

 

 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of (niet identiek) vernieuwen

 

 

 

van een grafbedekking bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2017,

 

 

 

wordt geheven:

256,00

5.2

Voor het laten aanbrengen van een koperen gedenkplaat bij de verstrooiingsplaats, inclusief

 

 

 

het onderhoud voor een periode van 10 jaar:

129,00

5.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte met/zonder grafbedekking

 

 

 

wordt geheven per jaar:

 

 

5.3.1

- voor een particulier graf:

63,00

5.3.2

- voor een particulier graf, waarbij de breedte van de grafbedekking groter is dan 80 cm

63,00

5.3.3

- voor een algemeen graf, particulier/algemeen kindergraf, particulier/algemeen urnengraf, particuliere urnennis of particuliere urnenplaats:

33,00

5.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 5.3 kunnen worden afgekocht, door voldoening van een bedrag be paald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag, exclusief de administratiekosten van € 5,00 met de hierna te noemen factor.

 

 

 

aantal jaren waarvoor wordt afgekocht - vermenigvuldigingsfactor

 

 

5.4.1

10

 

10

5.4.2

20

 

20

5.4.3

30

 

30

5.4.4

onbepaalde tijd:

 

50

5.4.5

voor de begraafplaats NLL geldt dat als een graf voor onbepaalde tijd voor 30 jaar is afgekocht (35x), dient een bijbetaling van 20 jaar nog te worden voldaan.

 

20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

 

 

6.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

232,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van particuliere graven

 

 

7.1

Voor het inschrijven en overboeken van alle particuliere graven, nissen en plaatsen in een daartoe bestemd register, wordt geheven.

15,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen

 

 

8.1

Voor het opgraven van overblijfselen van overledenen op verzoek van de rechthebbende

 

 

 

wordt geheven vermeerderd met de door de gemeente te maken kosten als gevolg van de inschakeling van terzake deskundige derden:

189,00

8.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in een graf wordt geheven:

782,00

8.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

83,00

8.4

Voor het ruimen of samenvoegen van lagen van een particulier graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven vermeerderd met de door de gemeente te maken kosten als gevolg van de inschakeling van terzake deskundige derden:

189,00

8.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

53,00

8.6

Voorafgaande aan het in behandeling nemen van een verzoek bedoeld in 8.1 en 8.4 wordt de aanvrager het bedrag meegedeeld dat in rekening wordt gebracht voor de inschakeling van externe deskundigen.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige diensten

 

 

9.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven:

41,00

9.2

Voor het gebruik van de schouderdraagbaar wordt geheven:

50,00

9.3

Voor het gebruik van de aula gedurende een dag of een gedeelte daarvan op de algemene

 

 

 

begraafplaats Streefkerk:

 

215,00

9.4

Voor het gebruik van het mortuarium in Streefkerk gedurende een dag of een gedeelte daarvan:

105,00

9.5

Voor het uitvoeren van werkzaamheden niet vallende onder de in deze tabel genoemde artikelen, voor ieder daaraan besteed kwartier wordt geheven:

21,00