Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie Midden-Groningen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie Midden-Groningen 2018
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Midden-Groningen 2018 (Verordening BRP 2018)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201801-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie Midden-Groningen 2018

de raad van de gemeente Midden-Groningen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juli 2018;

Gezien het advies van de klankbordgroep van 19 september 2017,

Gelet op artikel 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

 

Besluit de Verordening Basisregistratie personen gemeente Midden-Groningen 2018 vast te stellen.

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft nadere invulling aan de verstrekking van

gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Midden-Groningen door het vaststellen van een reglement.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde aan hem gegevensuit de basisregistratie verstrekken als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met artikel 3 van deze Verordening.

   • 2.

    De verstrekking als bedoeld in lid 1, aanhef en onder b van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Midden-Groningen 2018 (Verordening BRP 2018).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2018,

De voorzitter,

De griffier,