Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Midden-Groningen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Midden-Groningen 2018
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Midden-Groningen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbinnentreden noodverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149a van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Midden-Groningen 2018

De raad van de gemeente Midden-Groningen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017;

Gezien het advies van de klankbordgroep van 19 september 2017;

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet en Algemene Wet Bestuursrecht;

 

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

Besluit de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen vast te stellen.

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester, op grond van artikel 176 van de Gemeentewet, vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Midden-Groningen 2018’

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2018,

 

 

 

De voorzitter,

 

 

 

De griffier,