Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Verordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpklachten ombudsman ombudscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. hoofdstuk IVc van de Gemeentewet
 3. titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201801-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018

De raad van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op hoofdstuk IVc en artikel 149 van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017;

Gezien het advies van de klankbordgroep van 31 oktober 2017;

 

besluiten de Verordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018 vast te stellen.

Artikel 1 Ombudsvoorziening

 • 1.

  De Algemene kamer van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Midden-Groningen treedt op als ombudscommissie als bedoeld in artikel 81w van de Gemeentewet.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de Algemene kamer van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Midden-Groningen worden in die hoedanigheden in de ombudscommissie benoemd door de raad op voordracht van het college, met dien verstande dat één lid tevens als plaatsvervangend voorzitter in de ombudscommissie wordt benoemd.

 

Artikel 2 Zittingsduur

De (plaatsvervangend) voorzitter en de leden van de Algemene kamer van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Midden-Groningen kunnen in die hoedanigheid eenmaal worden herbenoemd in de ombudscommissie voor de periode gedurende welke men is herbenoemd als lid van de Algemene kamer van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Groningen.

 

Artikel 3 Samenstelling

De ombudscommissie bestaat telkens uit een voorzitter en twee leden.

 

Artikel 4 Ondersteuning

De ombudscommissie wordt inhoudelijk ondersteund door externen die door het college van burgemeester en wethouders daartoe zijn aangewezen.

 

Artikel 5 Bemiddeling

 • 1.

  De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudscommissie brengt ten aanzien van hetgeen in lid 1 beschreven na een geslaagde bemiddeling een schriftelijk verslag uit aan het betrokken bestuursorgaan, alsmede aan de verzoeker en aan degene op wiens gedraging het verzoek betrekking heeft.

 

Artikel 6 Werkinstructie

Voor zover de ombudscommissie dit nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor haar werkzaamheden.

 

Artikel 7 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudscommissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien zij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt zij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

 

Artikel 8 Uitzondering

Als een verzoekschrift gaat over een gedraging van de Algemene kamer van de adviescommissie voor de bezwaarschriften, één van haar leden of ondersteuners, treedt de Sociale kamer van de adviescommissie voor de bezwaarschriften in de plaats van de ombudscommissie.

 

Artikel 9 Jaarverslag

 • 1.

  De ombudscommissie zendt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden aan de raad.

 • 2.

  In dit verslag neemt de ombudscommissie het recht van belanghebbenden op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer in acht.

 • 3.

  Het verslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2.

  Verzoekschriften die voor 1 januari 2018 bij de gezamenlijke ombudscommissie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren of de Nationale ombudsman zijn ingediend en die nog in behandeling zijn, worden verder afgehandeld door de op grond van deze verordening samengestelde ombudscommissie.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2018,

Burgemeester,

Griffier,